Kainuun sote 3.7.: Perjantaina uusi koronatapaus Kajaanissa sekä mahdollisia altistumisia Biorexissä

Kainuun sote 3.7.: Perjantaina uusi koronatapaus Kajaanissa sekä mahdollisia altistumisia Biorexissä

Ka­jaa­ni on pai­kal­lis­ten ry­väs­ty­mien vuok­si edel­leen ko­ro­nan kiih­ty­mis­vai­hees­sa, muun maa­kun­nan ol­les­sa pe­rus­ta­sol­la. Ko­ro­nan il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on edel­leen kor­kea 52.8/100 000/14 vrk.

On syy­tä muis­taa, et­tä kah­teen­kin ker­taan ro­ko­tet­tu voi sai­ras­tua ko­ro­na­vi­ruk­seen ja le­vit­tää tau­tia edel­leen. Tä­män vuok­si myös kah­teen­kin ker­taan ro­ko­tet­tu­jen tu­lee huo­leh­tia suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­ses­ta. 

Per­jan­tai­na yk­si uu­si ta­paus aiem­piin liit­tyen ja mah­dol­li­nen al­tis­tu­mi­nen Bio­re­xis­sä

Per­jan­tai­na 2.7.2021 on to­det­tu yk­si uu­si ko­ro­na­tar­tun­ta Ka­jaa­nis­sa. Ta­pauk­sen myö­tä on seit­se­män hen­ki­löä ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Ta­paus liit­tyy ku­lu­van vii­kon ai­ka­na jo to­det­tui­hin tar­tun­toi­hin ja jo vii­me vii­kol­la to­det­tui­hin nuo­ri­son pa­ris­sa tul­lei­siin tar­tun­toi­hin.

Ka­jaa­nin Bio­rex elo­ku­va­teat­te­ris­sa 1.7. klo 19.30 al­ka­nees­sa Fast & Fu­rious 9 elo­ku­van näy­kök­ses­sä, sa­lis­sa 2 on ol­lut mah­dol­li­suus al­tis­tu­mi­sel­le. Pai­kal­la ol­lei­den suo­si­tel­laan ha­keu­tu­van ko­ro­na­tes­tiin oi­rei­den il­me­tes­sä ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä.

Ko­ko Kai­nuus­sa on voi­mas­sa seu­raa­vat suo­si­tuk­set:

  • Mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa
  • Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen
  • Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ja riit­tä­vän tur­va­vä­lin pi­tä­mi­nen
  • Ka­jaa­niin suun­tau­tu­vaa mat­kai­lua ei suo­si­tel­la, mi­kä­li sii­hen liit­tyy mat­ka­seu­rueen ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja
  • Ka­jaa­nis­ta suun­tau­tu­vaa mat­kai­lua ei suo­si­tel­la, mi­kä­li sii­hen liit­tyy mat­ka­seu­rueen ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja
  • Kai­nuun so­ten suo­si­tus on näi­den li­säk­si Ka­jaa­nin kau­pun­gin alueel­la, et­tä ylei­sö­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä edel­ly­te­tään, et­tä asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien se­kä seu­ruei­den on to­sia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa ja tur­val­li­suus voi­daan var­mis­taa nou­dat­taen ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen 31.5.2021 an­ta­maa oh­jet­ta ( https://bit.ly/3zPUyG8 ).

Kai­nuun so­te ke­hot­taa ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Ajan­va­raus oma­so­te –pal­ve­lun kaut­ta tai soit­ta­mal­la 040 165 0020. Ko­ro­na­tes­tin tu­los­ta tu­lee odot­taa ko­to­na. Ko­ro­na­vil­kun käyt­töä suo­si­tel­laan edel­leen.

 

Kainuun soten 3.7.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/perjantaina-uusi-koronatapaus-kajaanissa-seka-mahdollisia-altistumisia-biorexissa

Takaisin uutisiin