Kainuun sote 3.6.: Kolme uutta tartuntaa - varotoimia edelleen jatkettava rajoitusten poistamisesta huolimatta

Kainuun sote 3.6.: Kolme uutta tartuntaa - varotoimia edelleen jatkettava rajoitusten poistamisesta huolimatta

Kai­nuus­sa kol­me to­det­tua ko­ro­na­tar­tun­taa

Hy­ryn­sal­men ko­ro­na­ryp­pääs­sä on ei­len to­det­tu yk­si po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los ka­ran­tee­nis­sa aiem­min ol­leel­la hen­ki­löl­lä.

Maa­han­tu­lo­tes­teis­sä on to­det­tu kak­si tar­tun­taa, yk­si Kuh­mos­sa ja yk­si Ka­jaa­nis­sa.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on nyt 11,1 (per 100 000 as / 14 vrk).

 

Va­ro­toi­mia tu­lee edel­leen jat­kaa ra­joi­tus­ten pois­ta­mi­ses­ta huo­li­mat­ta

Ylei­ses­tä tar­tun­ta­ti­lan­teen hel­pot­tu­mi­ses­ta se­kä ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten pois­ta­mi­ses­ta huo­li­mat­ta Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä ko­ro­na­pan­de­mia ei ole ohi. Ris­ki tar­tun­to­jen le­viä­mi­seen on yhä ole­mas­sa, jo­ten va­ro­toi­mia on edel­leen syy­tä nou­dat­taa. Ti­lan­teen muut­tues­sa uu­sia ra­joi­tuk­sia ja oh­jei­ta voi­daan jou­tua ot­ta­maan uu­del­leen käyt­töön.

Kai­nuun alueel­la voi­mas­sa ovat voi­mas­sa seu­raa­vat suo­si­tuk­set ja oh­jeet:

  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 12-vuo­tiail­le
  • Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on, ei etäo­pe­tus­suo­si­tus­ta
  • Ko­ti­maan mat­kai­lus­sa tu­lee nou­dat­taa tur­va­vä­le­jä, huo­leh­tia kä­si­hy­gie­nias­ta se­kä käyt­tää mas­ke­ja mi­kä­li tur­va­vä­lit ei­vät to­teu­du.
  • Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään.
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa vah­va suo­si­tus nou­dat­taa tur­vae­täi­syyk­siä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä. Yk­si­tyi­siä juh­lia suo­si­tel­laan jär­jes­tet­tä­vän mah­dol­li­sim­man pie­ni­muo­toi­si­na ja vält­tä­mään lä­hi­kon­tak­te­ja.
  • Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee edel­leen ha­keu­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Li­säk­si suo­si­tel­laan Ko­ro­na­vil­kun käyt­tä­mis­tä äly­pu­he­li­mes­sa.

 

 Li­sä­tie­dot: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri 044 797 4668

Takaisin uutisiin