Kainuun sote 3.4.: Uusia tartuntoja - muistutus leviämisriskistä

Kainuun sote 3.4.: Uusia tartuntoja - muistutus leviämisriskistä

Kai­nuun pri­kaa­tis­sa to­det­tiin 1.4. yh­teen­sä kol­me po­si­tii­vis­ta va­rus­mie­hen ko­ro­na­tes­ti­tu­los­ta, aiem­min il­moi­te­tun kah­den si­jas­ta; ei­len ei ole to­det­tu uu­sia tar­tun­to­ja.

Pal­ta­mos­sa vie­rail­lut ete­lä­suo­ma­lai­nen hen­ki­lö on saa­nut ko­ro­na­tar­tun­nan, jon­ka joh­dos­ta myös kak­si paik­ka­kun­ta­lais­ta hen­ki­löä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin.

Li­säk­si vii­kon­lo­pun ai­ka­na alueel­la lo­mai­li­joi­den ko­ti­kun­nis­ta on tul­lut il­moi­tuk­sia al­tis­tu­mi­sis­ta, jot­ka ovat joh­ta­neet ka­ran­tee­niin.

Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la on ol­lut aiem­paa enem­män lii­ken­net­tä Ve­nä­jäl­le suun­tau­tu­van pää­siäis­mat­kai­lun vuok­si. Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­rää­mät maa­han­tu­li­joi­den pa­kol­li­set ter­veys­tar­kas­tuk­set ovat al­ka­neet Var­tiuk­ses­sa 2. huh­ti­kuu­ta. Mää­räys kos­kee hen­ki­löi­tä, jot­ka ovat 14 vuo­ro­kau­den si­säl­lä en­nen maa­han­tu­loa oles­kel­leet maas­sa, jon­ka ko­ro­nail­maan­tu­vuus on suu­rem­pi kuin 25 / 100 000 hen­ki­löä / 14 vrk. Pa­kol­li­set ter­veys­tar­kas­tuk­set ei­vät kos­ke 2008 tai sen jäl­keen syn­ty­nei­tä lap­sia ei­kä ta­va­ra­lii­ken­teen kul­je­tus- ja lo­gis­tiik­ka­hen­ki­lös­töä työ­teh­tä­vis­sään.

Tar­vit­taes­sa maa­han­tu­li­ja voi­daan aset­taa 14 vrk:n mit­tai­seen ka­ran­tee­niin esi­mer­kik­si kiel­täy­dyt­täes­sä ter­veys­tar­kas­tuk­sen yh­tey­des­sä tar­vit­taes­sa otet­ta­vis­ta tes­teis­tä.

Muis­tu­tus vi­ruk­sen le­viä­mis­ris­kis­tä

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Ete­lä-Suo­men maa­kun­nis­sa on mo­nin­ker­tai­nen, Uu­del­la­maal­la jo­pa 20-ker­tai­nen, Kai­nuu­seen ver­rat­tu­na. Esi­mer­kik­si vie­rai­lut lä­heis­ten luo­na muo­dos­ta­vat mer­kit­tä­vän tar­tun­ta­ris­kin, jon­ka vuok­si lo­man­viet­toa ke­ho­te­taan ra­joit­ta­maan vain sii­hen ryh­mään, jos­sa ai­kaa vie­te­tään muu­ten­kin. Eri­tyi­ses­ti her­kem­min le­viä­vien vi­rus­muun­nos­ten vuok­si tu­lee nou­dat­taa an­net­tu­ja oh­jei­ta ja va­ro­toi­mia.

Alueel­la on voi­mas­sa yli 20 hen­gen yleis­ten ti­lai­suuk­sien ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus, yli 12-vuo­tiai­den mas­ki­suo­si­tus se­kä suo­si­tus kaik­kien lä­hi­kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­ses­tä, kos­kien myös yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia.

Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee ha­keu­tua vä­häi­sis­tä­kin oi­reis­ta. Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan ko­ro­na­tes­taus pal­ve­lee kaik­ki­na päi­vi­nä ajan­va­rauk­sel­la nu­me­ros­sa 040 165 0020.

Li­sä­tie­to­ja Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

Kai­nuun so­te tie­dot­taa ko­ro­na­ti­lan­tees­ta pää­siäi­sen ai­ka­na tar­vit­taes­sa.

Li­sä­tie­to­ja: Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)

Takaisin uutisiin