Kainuun sote 3.11.: Alkuviikolla Kainuussa 13 koronatartuntaa

Kainuun sote 3.11.: Alkuviikolla Kainuussa 13 koronatartuntaa

Maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na Kai­nuus­sa on to­det­tu 13 uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa. Näis­tä yli puo­let on Ka­jaa­nis­sa ja muut tar­tun­nat Kuh­mos­sa, Sot­ka­mos­sa ja Suo­mus­sal­mel­la.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan vaa­ti­van kun­tou­tuk­sen tai Sot­ka­mon ter­veys­kes­kuk­sen osas­tol­la ei ole to­det­tu uu­sia tar­tun­to­ja. Yk­si­köt ovat edel­leen vie­rai­lu­kiel­los­sa, ei­kä uu­sia po­ti­lai­ta ote­ta tois­tai­sek­si.

Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la on ol­lut vii­kon­lop­pua rau­hal­li­sem­paa, ei­kä uu­sia ko­ro­na­ta­pauk­sia ole tes­tauk­sis­sa il­men­nyt.

Ro­ko­te­kat­ta­vuus Kai­nuus­sa edel­leen va­jaa

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set saa hel­pos­ti ja mak­sut­ta kun­tien ro­ko­tus­pis­teis­sä. 15. mar­ras­kuu­ta al­kaen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia saa myös inf­luens­sa­ro­ko­tus­ten yh­tey­des­sä. Ro­ko­tus­pis­teis­tä saa li­sä­tie­to­ja Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo se­kä so­te.kai­nuu.fi/inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set

”Kai­nuus­sa 12 - 40 -vuo­tiai­den ro­ko­tus­kat­ta­vuus on vie­lä mer­kit­tä­väs­ti va­jaa. Täs­tä ikä­ryh­mäs­tä useam­mal­la kuin kol­ma­so­sal­ta puut­tuu toi­nen ro­ko­te ja jo­ka vii­den­nel­tä ro­kot­teen an­ta­ma suo­ja ko­ko­naan. Tä­mä tar­koit­taa tar­tun­ta­ryp­päi­den esiin­ty­mis­tä jat­kos­sa­kin ja myös va­ka­van sai­ras­tu­mi­sen ris­kiä. Si­tä myö­tä myös va­ro­toi­mia on jat­ket­ta­va. Ter­vey­den­huol­los­sa toi­min­to­jen ra­jaa­mi­nen ai­heut­taa tie­tys­ti on­gel­mia, ku­ten jo­no­jen pi­den­ty­mis­tä”, to­teaa Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Su­san­na Ha­lo­nen.

Mas­ki­suo­si­tus ja ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jeet

Koh­ta­lai­sen tai kor­kean ris­kin ti­lan­teis­sa on edel­leen voi­mas­sa mas­ki­suo­si­tus. ”Täy­den ro­ko­tus­suo­jan eli kah­teen tai kol­meen ker­taan ro­ko­te­tut voi­vat toi­mia var­sin nor­maa­lis­ti esi­mer­kik­si osal­lis­tu­mal­la har­ras­tuk­siin. Mut­ta mi­kä­li ti­lai­suu­den tai asioin­nin luon­ne ei mah­dol­lis­ta etäi­syy­den säi­lyt­tä­mis­tä oman seu­rueen ul­ko­puo­li­siin, on eten­kin ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien suo­si­tel­ta­va käyt­tää mas­kia”, oh­jeis­taa Ha­lo­nen.

Myös muut ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jeet, ku­ten hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen, ovat voi­mas­sa. Lie­vät­kin ko­ro­naan tai mui­hin hen­gi­tys­tiein­fek­tioi­hin viit­taa­vat oi­reet tu­lee sai­ras­taa ko­to­na. Näin eh­käis­tään mui­den­kin in­fek­tioi­den le­viä­mis­tä. 

Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee ha­keu­tua eri­tyi­ses­ti, mi­kä­li kuu­luu ro­kot­ta­mat­to­miin tai va­jaan ro­ko­tus­suo­jan omaa­viin, ris­ki­ryh­miin tai so­te-am­mat­ti­hen­ki­löi­hin. Tes­tia­jan voi Kai­nuus­sa va­ra­ta Oma­so­te-pal­ve­lus­ta tai pu­he­li­mit­se 040 165 0020.

 

Li­sä­tie­to­ja: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Su­san­na Ha­lo­nen 044 7970 011

 

Kainuun soten 3.11.2021 tiedote

Takaisin uutisiin