Kainuun sote 3.1.: Tartuntamäärät kasvussa - rokotukset kehotetaan ottamaan

Kainuun sote 3.1.: Tartuntamäärät kasvussa - rokotukset kehotetaan ottamaan

Ei­len 22 uut­ta tar­tun­taa

Sun­nun­tai­na 2. tam­mi­kuu­ta Kai­nuus­sa to­det­tiin 22 uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta 16 Ka­jaa­nis­sa, 1 Sot­ka­mos­sa, 1 Pal­ta­mos­sa se­kä 4 tar­tun­taa Kai­nuus­sa oles­ke­le­vil­la ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­la.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on edel­leen kuor­mit­tu­nut, mut­ta lä­hes kaik­ki ko­ro­na­po­si­tii­vi­set tai al­tis­tu­neet pys­ty­tään tois­tai­sek­si ta­voit­ta­maan il­man huo­mat­ta­via vii­vei­tä. Jäl­ji­tysp­ro­sent­ti on Kai­nuus­sa edel­leen kor­kea, noin 80 %.

Mah­dol­li­sia al­tis­tu­mis­paik­ko­ja on lo­ma-ai­koi­na run­saas­ti, ei­kä näi­den kat­ta­va erit­te­ly ole käy­tän­nös­sä mah­dol­lis­ta. Eri­tyi­ses­ti tu­lee vält­tää ruuh­kai­sia paik­ko­ja, jois­sa ih­mi­set jo­not­ta­vat tai ko­koon­tu­vat pie­niin ti­loi­hin.

Tar­tun­ta­mää­ris­sä huo­mat­ta­vaa kas­vua

Vii­kol­la 51 to­det­tu­ja ko­ro­na­tar­tun­to­ja Kai­nuus­sa oli 53 ja mää­rä lä­hes ne­lin­ker­tais­tui ol­len vuo­den vii­mei­sel­lä vii­kol­la yh­teen­sä 201. Näis­tä kai­nuu­lai­sia hen­ki­löi­tä oli 142, jois­ta puo­les­taan 93 ka­jaa­ni­lai­sia.

Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la otet­tiin vii­kon 52 ai­ka­na 237 ko­ro­na­tes­tiä, jois­ta kaik­ki ne­ga­tii­vi­sia.

 ”Jou­lun ajan se­son­ki nä­kyy nyt sel­väs­ti tar­tun­ta­lu­vuis­sa, ei ai­noas­taan mat­kai­lua­lal­la, vaan myös kai­nuu­lai­sil­la, jot­ka ovat it­se vie­rail­leet muual­la. Val­tao­sa po­si­tii­vi­sen tu­lok­sen saa­neis­ta on jo kah­des­ti ro­ko­tet­tu­ja, jol­loin oi­reet ovat lie­viä, ei­kä eri­tyis­tä hoi­don tar­vet­ta ole. Jou­dum­me kui­ten­kin ar­vioi­maan maa­kun­nan ti­lan­net­ta li­sään­ty­nei­den tar­tun­ta­mää­rien vuok­si. Eri­tyis­tä huol­ta ai­heut­taa nyt hen­ki­lös­tön riit­tä­vyys ja jak­sa­mi­nen jäl­ji­tyk­ses­säm­me”, luon­neh­tii Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen.

Ro­ko­tuk­sis­sa kan­nat­taa nyt käy­dä – ajan­va­rauk­set mah­dol­li­sia myös kai­kil­le 5 – 11 -vuo­tiail­le

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat Kai­nuus­sa hel­pos­ti saa­ta­vis­sa. Kai­kis­sa kun­nis­sa on avoi­met ro­ko­tus­pis­teet il­man ajan­va­raus­ta ja Hy­ryn­sal­mea lu­kuun ot­ta­mat­ta myös ajan­va­raus­mah­dol­li­suus. Ajan­va­rauk­set teh­dään Oma­so­te-pal­ve­lus­sa (oma­so­te.kai­nuu.fi). Ro­ko­tus­pis­teil­lä on mah­dol­li­suus saa­da myös ris­ki­ryh­mil­le kuu­lu­va mak­su­ton inf­luens­sa­ro­ko­te.

Ka­jaa­nis­sa, jois­sa ro­ko­tet­ta­vaa väes­töä on eni­ten, pää­see nyt hy­vin ro­ko­tuk­sil­le kol­mes­sa eri pis­tees­sä: Ka­jaa­nin Pris­mas­sa, Kau­ka­met­sän Opis­tol­la se­kä Ly­seon kou­lul­la. Päi­vit­täi­set au­kio­loa­jat on hy­vä tar­kas­taa so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

Täs­tä päi­väs­tä läh­tien myös kai­kil­le 5–11 -vuo­tiail­le voi va­ra­ta ko­ro­na­ro­ko­tu­sa­jan. Al­le 11-vuo­tiail­le kou­lu­lai­sil­le ro­ko­tuk­set al­ka­vat en­si vii­kol­la. Täs­tä lä­he­te­tään ko­tei­hin tar­kem­paa tie­toa kou­lu­jen kaut­ta Wil­ma-vies­til­lä.

Ko­ro­na­ro­kot­tei­den te­hos­tean­nok­set

Ko­ro­na­ro­kot­teen kol­mat­ta an­nos­ta suo­si­tel­laan

  • voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le, kun toi­ses­ta an­nok­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 2 kuu­kaut­ta.
  • 60 vuot­ta täyt­tä­neil­le ja yli 18-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le, kun toi­ses­ta ro­ko­tuk­ses­ta on ku­lu­nut 3–4 kuu­kaut­ta.
  • Muil­le 18 - 60-vuo­tiail­le, jot­ka ei­vät kuu­lu ris­ki­ryh­miin 4–6 kuu­kau­den ku­lut­tua toi­ses­ta an­nok­ses­ta.

 

Nel­jäs ro­ko­tean­nos voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le yli 12-vuo­tiail­le 3 - 4 kk kol­man­nes­ta ro­kot­tees­ta.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen suo­si­tuk­sen mu­kaan ei tar­vit­se kol­mat­ta ro­ko­tean­nos­ta, jos on sai­ras­ta­nut ko­ro­na­tau­din ja saa­nut kak­si ro­ko­tean­nos­ta. Poik­keuk­se­na ovat voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­set, joil­le suo­si­tel­laan kol­mat­ta ro­ko­tean­nos­ta, vaik­ka he oli­si­vat sai­ras­ta­neet ko­ro­na­tau­din ja saa­neet kak­si ro­ko­tean­nos­ta.

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

Kainuun soten tiedote 3.1.2022

Takaisin uutisiin