Kainuun sote 29.9.: Kainuu perustasolla – muutoksia suosituksiin

Kainuun sote 29.9.: Kainuu perustasolla – muutoksia suosituksiin

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä on to­den­nut ko­ko maa­kun­nan ole­van epi­de­mian pe­rus­ta­sol­la. Vii­me vii­kol­la alueel­la to­det­tiin yh­teen­sä 22 tar­tun­taa, kun vie­lä kuu­kau­si sit­ten päi­vä­lu­ke­mat oli­vat sa­mal­la ta­sol­la. Tes­ti­mää­rä vii­kol­la 38 oli n. 1400, jois­ta po­si­tii­vi­sia 1,6 %.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on täl­lä het­kel­lä 65,3 / 100 000 / 14 vrk. Ta­pauk­sis­ta val­tao­sa on Ka­jaa­nis­sa ja liit­ty­vät per­heen si­säi­siin ja lä­hi­pii­rin kon­tak­tei­hin. Tar­tun­nat jäl­ji­tet­tä­vis­sä 95 %, ei­kä jäl­ji­tyk­ses­sä ole vii­vei­tä.

Koor­di­naa­tio­ryh­mä lin­ja­si suo­si­tus­ten osal­ta seu­raa­vaa:

  • Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus Kai­nuus­sa päät­tyy 31. lo­ka­kuu­ta
  • Mas­ki­suo­si­tus kou­luis­sa päät­tyy 22. lo­ka­kuu­ta
  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus ma­ta­lan ris­kin ti­lan­teis­sa päät­tyy 22. lo­ka­kuu­ta
  • Hoi­to- ja hoi­va­työs­sä kas­vo­mas­kin tai -vi­sii­rin käyt­tö­vel­voi­te säi­lyy edel­leen
  • Kah­teen ker­taan ro­ko­tet­tu­ja lie­väoi­rei­sia ei jat­kos­sa tes­ta­ta, pois lu­kien so­te-am­mat­ti­lai­set
  • Per­he­ka­ran­tee­nien pi­tuus on jat­kos­sa 10 vrk, jo­ka las­ke­taan vii­mek­si sai­ras­tu­neen oi­rei­den alus­ta.

Ro­ko­tus­suo­ja olen­nai­nen pan­de­mian tu­kah­dut­ta­mi­ses­sa

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten kat­ta­vuus 12 vuot­ta täyt­tä­neis­tä kai­nuu­lai­sis­ta on kai­kis­sa kun­nis­sa yli 80 %:n ta­sol­la.  ”Ro­ko­tuk­sis­sa ei täy­den sar­jan osal­ta vie­lä ol­la ta­voit­tees­sa. Tä­hän men­nes­sä kun­ta­lai­sil­la on kui­ten­kin ol­lut mah­dol­li­suus ro­kot­tau­tua, jo­ten va­ro­toi­mia voi­daan ylei­ses­ti pur­kaa. Tar­tun­to­ja tu­lee edel­leen ole­maan, mut­ta ris­ki ja suo­jau­tu­mi­sen vas­tuu koh­dis­tuu nyt ro­kot­ta­mat­to­miin.  El­lei ro­ko­tus­suo­jaa ole, on syy­tä nou­dat­taa suo­si­tuk­sia, ke­hot­taa pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Ma­ta­la tar­tun­ta­ris­ki on tyy­pil­li­ses­ti ly­hyt­kes­toi­sis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa ko­koon­tuu pie­ni jouk­ko ih­mi­siä ja muil­ta osin nou­da­te­taan ylei­siä hy­gie­niaoh­jei­ta.  Esi­mer­kik­si kaup­pa-asioin­ti, opis­ke­lu tai lii­kun­ta ovat yleen­sä ma­ta­lan ris­kin ti­lan­tei­ta. Var­hais­kas­va­tuk­ses­sa se­kä toi­sen as­teen ja ala­kou­lun lä­hio­pe­tuk­ses­sa tar­tun­ta­ris­ki on seu­ran­ta­tie­don va­los­sa pie­ni.

Tar­tun­ta­ris­kiä nos­taa run­saat lä­hi­kon­tak­tit esi­mer­kik­si ylei­sön ruuh­kau­tues­sa tai kon­tak­tia­jan kas­vaes­sa. Näis­sä ti­lan­teis­sa mas­kien käy­töl­lä, kä­si­hy­gie­nial­la ja lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­sel­lä saa­daan edel­leen vä­hen­net­tyä tar­tun­ta­ris­kiä.  Val­ta­kun­nal­li­ses­ta mas­ki­suo­si­tuk­ses­ta odo­te­taan lin­jauk­sia en­si vii­kon ai­ka­na.

”Usein ky­sy­tään mi­ten ny­kyään tu­lee toi­mia, jos on fluns­san oi­rei­ta. Kah­teen ker­taan ro­ko­te­tuil­la ko­ro­na­tau­din ris­kit ovat var­sin pie­net, mut­ta mui­ta­kin hen­gi­tys­tiein­fek­tioi­ta esiin­tyy edel­leen. Sel­keis­sä oi­reis­sa jää­dään siis ko­ti­hoi­toon. Ja jos van­hem­mat ja muut per­heen yli 12-vuo­tiaat on ro­ko­tet­tu, ei nu­hai­sil­la pie­nil­lä lap­sil­la ole tar­vet­ta ko­ro­na­tes­tiin”, sel­ven­tää Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

 

Li­sä­tie­dot: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri 044 7974 668

 

Kainuun siten 29.9.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuu-perustasolla-muutoksia-suosituksiin

Takaisin uutisiin