Kainuun sote 29.7.: 18 uutta koronatartuntaa Kainuussa – näistä puolet Kainuun prikaatin varusmiehillä

Kainuun sote 29.7.: 18 uutta koronatartuntaa Kainuussa – näistä puolet Kainuun prikaatin varusmiehillä

Kes­ki­viik­ko­na Kai­nuus­sa on to­det­tu 18 ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta Kai­nuun pri­kaa­tin mu­kaan yh­dek­sän on Ka­jaa­nis­sa pal­ve­le­val­la va­rus­mie­hel­lä. Ka­jaa­nin va­rus­kun­nas­sa on Puo­lus­tus­voi­mien mu­kaan nyt 19 ko­ro­na­tar­tun­taa.

Muis­ta yh­dek­säs­tä hen­ki­lös­tä yk­si on Kuh­mos­ta, kuu­si Ka­jaa­nis­ta ja kah­den osal­ta tar­tun­nan­jäl­ji­tys on vie­lä me­neil­lään. Uu­sia ka­ran­tee­ne­ja ta­pauk­sis­ta on mää­rät­ty lä­hes 50.

Kai­nuun tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen mu­kaan ka­jaa­ni­lai­sis­sa ra­vin­to­lois­sa Lun­gi­baa­ri Grön se­kä On­ne­la on voi­nut al­tis­tua ko­ro­na­tar­tun­nal­le lauan­tai-il­lan ja sun­nun­tain aa­mu­yön ai­ka­na 24 - 25.7. Ra­vin­to­lois­sa ol­lei­ta ke­ho­te­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin, mi­kä­li oi­rei­ta il­me­nee.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on nyt 109,7 (per 100 000 as / 14 vrk).

”Nuor­ten ai­kuis­ten osuus tar­tun­nois­ta on huo­mat­ta­va. Ke­ho­tam­me nyt pai­nok­kaas­ti har­kit­se­maan kai­ken ei-vält­tä­mät­tö­män so­siaa­li­sen toi­min­nan ra­joit­ta­mis­ta. Tar­tun­to­jen le­viä­mi­nen jat­kuu voi­mak­kaa­na, ja nyt tar­vi­taan kaik­kien pa­nos­ta ti­lan­teen rau­hoit­ta­mi­sek­si”, ko­ros­taa vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la Kai­nuun so­tes­ta.

”Muis­tu­tam­me myös, et­tä po­si­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen ta­pauk­ses­sa hen­ki­lö ase­te­taan eris­tyk­seen ja al­tis­tu­neet ka­ran­tee­niin, ei­vät­kä nä­mä mää­räyk­set ole va­paaeh­toi­sia. Myös­kään uu­sin­ta­tes­tiä ei ole tar­peen ot­taa, el­lei sii­hen erik­seen oh­ja­ta”.

Ro­ko­tu­sai­ko­ja hy­vin saa­ta­vil­la

Kai­nuus­sa on nyt li­sät­ty Oma­so­ten ajan­va­rauk­seen mah­dol­li­suus va­ra­ta 16 – 17- vuo­tiail­le se­kä 12 – 15 -vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le ro­ko­teai­ka ne­tin kaut­ta Ka­jaa­niin, Sot­ka­moon ja Kuh­moon.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen tuo­reen tie­don mu­kaan myös Mo­der­nan ro­ko­te­val­mis­teel­la voi­daan jat­kos­sa ro­kot­taa alai­käi­siä. Tä­mä hel­pot­taa myös ro­ko­te- ja ajan­va­raus­jär­jes­te­lyi­tä, joi­ta ol­laan par­hail­laan päi­vit­tä­mäs­sä. Suo­mes­sa ro­kot­tei­ta an­ne­taan täl­lä het­kel­lä kai­kil­le 16 vuot­ta täyt­tä­neil­le se­kä 12 vuot­ta täyt­tä­nei­den ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le.

”Ro­ko­teai­ko­ja on nyt saa­ta­vil­la ja eri­tyi­ses­ti nuo­ret ovat­kin va­ran­neet hy­vin ro­ko­tuk­sia, jo­ka on hy­vä uu­ti­nen. Myös va­rus­mies­ten on mah­dol­li­suus saa­da ro­ko­tuk­set pal­ve­luk­ses­sa ol­les­saan, jo­ten kan­nus­tam­me suo­jau­tu­maan ro­kot­teel­la, kun se on tar­jol­la”, jat­kaa Ero­la.

Ky­sy­myk­siä ko­ro­na­ti­lan­tees­ta?

No­peas­ti hei­ken­ty­nyt epi­de­mia­ti­lan­ne he­rät­tää mo­nen­lai­sia ky­sy­myk­siä ja tun­tei­ta se­kä epä­tie­toi­suut­ta. Vas­tauk­sia kun­ta­lais­ten usein esi­tet­tyi­hin ky­sy­myk­siin on koot­tu verk­ko­si­vuil­le so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

Kai­nuun so­te ha­luaa osal­taan se­kä rau­hoit­taa asuk­kai­den li­sään­ty­nyt­tä huol­ta et­tä muis­tut­taa epi­de­mian tor­jun­nan oh­jeis­ta. Kan­sa­lais­vies­tin­nän li­säk­si on li­sät­ty myös alueen yri­tyk­sil­le suun­nat­tua oh­jeis­tus­ta, jot­ta tar­tun­to­jen le­viä­mis­tä voi­tai­siin ak­tii­vi­ses­ti ra­joit­taa.

 

Li­sä­tie­dot: vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

https://sote.kainuu.fi/uutiset/18-uutta-koronatartuntaa-kainuussa-naista-puolet-kainuun-prikaatin-varusmiehilla

Takaisin uutisiin