Kainuun sote 28.7.: Yhdeksän uutta koronatartuntaa Kainuussa – tartunnat voimakkaassa kasvussa koko maassa

Kainuun sote 28.7.: Yhdeksän uutta koronatartuntaa Kainuussa – tartunnat voimakkaassa kasvussa koko maassa

Ei­len tiis­tai­na Kai­nuus­sa on tul­lut tie­toon yh­dek­sän ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta nel­jä aiem­min ka­ran­tee­nis­sa ol­leil­la. Sai­ras­tu­nei­den ko­ti­paik­ka­kun­ta on Ka­jaa­ni, lu­kuun ot­ta­mat­ta yh­tä ul­ko­maa­lais­ta hen­ki­löä.

Kai­nuun Pri­kaa­ti on tie­dot­ta­nut nel­jäs­tä uu­des­ta ko­ro­naan sai­ras­tu­nees­ta va­rus­mie­hes­tä. Ka­jaa­nin va­rus­kun­nas­sa on Puo­lus­tus­voi­mien mu­kaan nyt 10 ko­ro­na­tar­tun­taa.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on nyt ta­san 100 (per 100 000 as / 14 vrk).

Kai­nuun alueel­li­nen ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä on ei­len esit­tä­nyt Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten käyt­töö­not­toa epi­de­mia­ti­lan­teen hil­lit­se­mi­sek­si. Ra­joi­tuk­sis­ta voi­daan mää­rä­tä tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­ses­ti. Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton odo­te­taan te­ke­vän pää­tök­set piak­koin.

”Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set ovat osa pan­de­mian tor­jun­taa, jos­sa ol­laan jäl­leen uu­den aal­lon kes­kel­lä. Olen­nais­ta on, et­tä ei-vält­tä­mät­tö­miä lä­hi­kon­tak­te­ja vä­hen­ne­tään, nou­da­te­taan mui­ta suo­jaus­toi­mia se­kä ro­ko­te­taan väes­töä vi­rus­ta vas­taan. Sai­raa­la­hoi­toi­suus ei on­nek­si ole kas­va­nut, mut­ta ko­ro­na­tau­ti saat­taa ai­heut­taa va­ka­via oi­rei­ta myös muu­ten ter­veil­le ih­mi­sil­le”, muis­tut­taa vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la Kai­nuun so­tes­ta.

Kai­nuus­sa voi­mas­sa vah­vat suo­si­tuk­set oh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta

Päi­vit­täi­set tar­tun­ta­lu­vut Suo­mes­sa ovat jyr­käs­ti kas­va­neet vii­me vii­kon ai­ka­na ja yhä useam­pi maa­kun­ta on siir­ty­nyt epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen.

Ko­ro­na­pan­de­mian nel­jän­nek­si aal­lok­si kut­su­tun tar­tun­to­jen le­viä­mi­sen taus­ta­te­ki­jöi­nä pi­de­tään eri­tyi­ses­ti her­käs­ti tart­tu­vaa vi­ruk­sen del­ta-muun­nos­ta ja ke­sän ai­ka­na li­sään­ty­nyt­tä ih­mis­ten so­siaa­lis­ta toi­min­taa. Myös yh­teis­kun­nan avaa­mi­nen poik­keuk­sel­lis­ten ra­joi­tus­ten jäl­keen se­kä pit­kään jat­ku­neen krii­sin ai­heut­ta­ma vä­sy­mi­nen ovat muut­ta­neet ti­lan­net­ta ei-toi­vot­tuun suun­taan.

Huol­ta tar­tun­ta­ti­lan­teen pa­hen­tu­mi­ses­ta li­sää myös pa­rin vii­kon si­sään al­ka­vat kou­lut se­kä työi­käis­ten lo­mil­ta pa­laa­mi­nen. Eri­tyi­sen tär­keää on, et­tä ai­kui­set huo­leh­ti­vat it­se suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­ses­ta ja oh­jaa­vat myös nuo­rem­pia asias­sa eten­kin niil­tä osin, joi­hin vi­ra­no­mais­ten ra­joi­tus­toi­mil­la ei voi­da vai­kut­taa.

Ko­ko Kai­nuus­sa ovat voi­mas­sa seu­raa­vat oh­jeet, joi­den nou­dat­ta­mis­ta vah­vas­ti ko­ros­te­taan:

  • Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ja riit­tä­vän tur­va­vä­lin pi­tä­mi­nen
  • Kas­vo­mas­kin käyt­tö kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa
  • Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen
  • Ko­ro­na­vil­kun käyt­tä­mi­nen äly­pu­he­li­mes­sa
  • Ul­ko­maan­mat­kai­lua suo­si­tel­laan ra­joi­tet­ta­vak­si vain vält­tä­mät­tö­mään. Ko­ti­maan mat­kai­lus­sa tu­lee nou­dat­taa va­ro­vai­suut­ta ja huo­mioi­da ko­ro­na­vi­ruk­sen vaih­te­le­va alueel­li­nen esiin­ty­vyys. Pai­kal­lis­ten vi­ra­no­mais­ten oh­jei­ta tu­lee nou­dat­taa kaik­kial­la.
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä on vah­vas­ti suo­si­tel­ta­vaa, et­tä kai­kis­sa ko­koon­tu­mi­sis­sa nou­da­te­taan lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mis­tä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä, joil­la eh­käis­tään ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Juh­lat suo­si­tel­laan jär­jes­tä­mään en­si­si­jas­sa ul­ko­na.
  • Ylei­sö­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä edel­ly­te­tään, et­tä asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien se­kä seu­ruei­den on to­sia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa ja tur­val­li­suus voi­daan var­mis­taa nou­dat­taen ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen 31.5.2021 an­ta­maa oh­jet­ta.

 

Li­sä­tie­dot:

vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

 

https://sote.kainuu.fi/uutiset/yhdeksan-uutta-koronatartuntaa-kainuussa-tartunnat-voimakkaassa-kasvussa-koko-maassa

Takaisin uutisiin