Kainuun sote 28.6.: Juhannuksen aikana Kainuussa 9 uutta koronatapausta

Kainuun sote 28.6.: Juhannuksen aikana Kainuussa 9 uutta koronatapausta

Kai­nuun alueel­la on edel­li­sen vii­kon ai­kaan il­men­nyt yh­teen­sä 21 uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa. Tar­tun­nat ovat pääo­sin Ka­jaa­nis­sa, mut­ta ju­han­nuk­sen ai­ka­na on Sot­ka­mos­sa löy­det­ty uu­si ry­päs, jos­sa 4 tar­tun­taa. Ka­ran­tee­nis­sa on täl­lä het­kel­lä kaik­kiaan 122 hen­ki­löä. Kaik­ki tar­tun­nat ovat per­he­pii­ris­sä ja ky­läi­lys­sä saa­tu­ja. Kai­nuun il­maan­tu­vuus­lu­ku on nyt 51,4/100 000/14 vrk. Ka­jaa­ni on kiih­ty­mis­vai­hees­sa, ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä tar­kas­te­lee Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­net­ta ja ra­joi­tuk­sia seu­raa­van ker­ran tiis­tain 29.6. ko­kouk­ses­saan.

So­siaa­li­nen ak­tii­vi­suus, tur­va­vä­lien puut­tu­mi­nen ja mas­kit­to­muus joh­ta­vat tar­tun­ta­ket­jui­hin, jot­ka ei­vät ole ra­joi­tuk­sin py­säy­tet­tä­vis­sä. Tar­vi­taan yk­si­lö­ta­son vas­tuul­li­suut­ta ja pe­ru­sa­sioi­den ker­taa­mis­ta. Suo­si­tuk­set tur­va­vä­leis­tä, hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta ja mas­kien käy­tös­tä ovat edel­leen voi­mas­sa.

Kai­nuun so­te ke­hot­taa ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Ajan­va­raus oma­so­te –pal­ve­lun kaut­ta tai soit­ta­mal­la 040 165 0020. Ko­ro­na­tes­tin tu­los­ta tu­lee odot­taa ko­to­na. Ko­ro­na­vil­kun käyt­töä suo­si­tel­laan edel­leen.

Po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­män on­gel­mat vaa­ti­vat jär­jes­tel­män päi­vi­tyk­sen

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­män on­gel­mat vaa­ti­vat jär­jes­tel­män päi­vi­tyk­sen, jo­ka pääs­tään to­teut­ta­maan kes­ki­viik­ko­na 30.6. Sii­hen saak­ka jär­jes­tel­män toi­min­ta on epä­va­kaa­ta. Päi­vys­ty­sa­pu nu­me­ros­sa 116 117 toi­mii. Hen­keä uh­kaa­vis­sa tai on­net­to­muus­ti­lan­teis­sa tai muis­sa kii­reel­li­sis­sä ta­pauk­sis­sa tu­lee soit­taa hä­tä­nu­me­roon 112.

 

Kainuun soten 28.6. tiedote https://sote.kainuu.fi/uutiset/juhannuksen-aikana-kainuussa-9-uutta-koronatapausta

Takaisin uutisiin