Kainuun sote 28.4.: Kainuu edelleen perustasolla - ohjeiden noudattamista korostetaan!

Kainuun sote 28.4.: Kainuu edelleen perustasolla - ohjeiden noudattamista korostetaan!

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä esit­tää Kai­nuun ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pi­tä­mis­tä edel­leen pe­rus­ta­son mu­kai­si­na ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten jat­ka­mis­ta.

Kai­nuus­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on 25 (per 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk). Tes­te­jä otet­tiin vii­me vii­kol­la lä­hes 1500 kpl, jois­ta po­si­tii­vis­ten tes­tien osuus 0,7 %. Tar­tun­to­jen jäl­ji­tet­tä­vyys on 100 %.

Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la on vii­mei­sen kah­den vii­kon ai­ka­na to­det­tu kak­si po­si­tii­vis­ta tes­ti­tu­los­ta, joi­den pe­rus­teel­la hen­ki­löt ei­vät ole saa­pu­neet maa­han. Ra­ja-ase­mal­la on voi­mas­sa PSA­VIn pää­tös pa­kol­li­sis­ta ter­veys­tar­kas­tuk­sis­ta 31.5. saak­ka.

Il­maan­tu­vuus ylit­tää kiih­ty­mis­vai­heen ra­jan, mut­ta muil­ta osin ti­lan­ne ei edel­ly­tä tiu­kem­pia toi­mia. Ta­pauk­set liit­ty­vät kah­teen tie­dos­sa ole­vaan ryp­pää­seen, jois­sa ei ole merk­ke­jä laa­jen­tu­mi­ses­ta. Koor­di­naa­tio­ryh­mä to­te­si ar­vios­saan, et­tä ti­lan­ne on hal­lin­nas­sa, mut­ta ny­kyi­sel­lä il­maan­tu­vuu­del­la ei myös­kään ole edel­ly­tyk­siä ra­joi­tus­ten pois­ta­mi­seen. Kai­nuun osal­ta ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia ja -oh­jeis­tuk­sia ar­vioi­daan vii­kon ku­lut­tua.

Suo­si­tuk­set ja oh­jeet säi­ly­vät en­nal­laan:

  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 12-vuo­tiail­le
  • Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on, ei etäo­pe­tus­suo­si­tus­ta
  • Suo­si­tus vält­tää maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­ta­mis­ta. Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään
  • Al­le 12-v ryh­mä­toi­min­nas­sa ei ole ra­joi­tus­suo­si­tuk­sia, 12–17-v suo­si­tel­laan enin­tään 20 hen­ki­lön ryh­miä ja ai­kui­sil­le yk­si­lö­har­ras­tuk­sia ryh­mien si­jaan (ikäih­mis­ten ryh­mä­lii­kun­ta­toi­min­ta ul­ko­ti­lois­sa tur­va­vä­le­jä nou­dat­taen voi käyn­nis­tyä uu­del­leen)
  •  Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa vah­va suo­si­tus nou­dat­taa tur­vae­täi­syyk­siä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä. Yk­si­tyi­siä juh­lia suo­si­tel­laan jär­jes­tet­tä­vän mah­dol­li­sim­man pie­ni­muo­toi­si­na ja vält­tä­mään lä­hi­kon­tak­te­ja.
  • Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee edel­leen ha­keu­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Li­säk­si suo­si­tel­laan Ko­ro­na­vil­kun käyt­tä­mis­tä äly­pu­he­li­mes­sa.

Kai­nuus­sa on voi­mas­sa myös enin­tään 20 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joi­tus­pää­tös. Esi­tyk­se­nä on, et­tä ra­joi­tus­ta jat­ke­taan 9.5. saak­ka.

”Vii­mei­sim­mis­sä alueen tar­tun­nois­sa on ky­se ko­ro­na­vi­ruk­sen ns. brit­ti­läi­sis­tä tai ete­lä-af­rik­ka­lai­sis­ta muun­nok­sis­ta, jot­ka näis­sä­kin ket­juis­sa ovat ol­leet herk­kiä le­viä­mään. Toi­von, et­tä kai­nuu­lai­set edel­leen ym­mär­tä­vät lä­hi­kon­tak­tien ra­joit­ta­mi­sen mer­ki­tyk­sen – lä­hia­lueil­la on ol­lut las­ke­vaa ke­hi­tys­tä, mut­ta Kai­nuus­sa il­maan­tu­vuus on ol­lut nou­sus­sa. Vap­pu­kar­ke­lot tu­lee tä­nä­kin vuon­na ra­joit­taa mi­ni­miin ja naut­tia si­mat vain lä­hi­pii­rin kes­ken”, ke­hot­taa pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri. ”Kun ke­lit pa­ra­ne­vat, niin ul­koi­lua li­sää, mut­ta si­sä­ti­lois­sa kaik­ki ei-vält­tä­mät­tö­mät kon­tak­tit pois. Ikä­vää on, jos jou­dum­me ra­joi­tuk­sia jat­ka­maan, kun muual­la jo höl­lä­tään”, jat­kaa Kouk­ka­ri.

Lue koko Kainuun soten 28.4. tiedote, jossa lisätietoa mm. rokotuksista 60-vuo­tiai­den ikä­luo­kal­le se­kä kai­kil­le ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le. 

Takaisin uutisiin