Kainuun sote 28.3.2021: Kainuun ensimmäisestä tartunnasta tasan vuosi

Kainuun sote 28.3.2021: Kainuun ensimmäisestä tartunnasta tasan vuosi

Kai­nuun alueel­la ei tar­tun­to­ja tie­dos­sa

Toissa päivänä 27.3. Kai­nuu­seen on ti­las­toi­tu yk­si muual­la Suo­mes­sa asu­van hen­ki­lön ko­ro­na­tar­tun­ta. Maa­kun­nan alueel­la ei ole tie­dos­sa uu­sia tar­tun­to­ja sun­nun­taiaa­muun men­nes­sä.

Aiem­mis­ta Ter­ra­fa­men, Ka­jaa­nin ly­seon tai Kai­nuun pri­kaa­tin tar­tun­nois­ta ei ole uu­sia tie­to­ja.

Kai­nuun alueel­la on edel­leen voi­mas­sa ko­ro­nae­pi­de­mian pe­rus­ta­son ra­joi­tuk­set, oh­jeet ja suo­si­tuk­set.

En­sim­mäi­ses­tä Kai­nuus­sa ha­vai­tus­ta ko­ro­na­tar­tun­nas­ta ta­san vuo­si – ko­ro­na­tor­jun­ta on yh­teis­työ­tä

Vuo­si sit­ten (28.3.2020) Kai­nuus­sa to­det­tiin en­sim­mäi­set ko­ro­na­tar­tun­nat. Pan­de­mia on eden­nyt maa­kun­nas­sa ver­rat­tain mal­til­li­se­na, ajoit­tai­ses­ta kiih­ty­mi­ses­tä huo­li­mat­ta. Ti­lan­teen pit­kit­tyes­sä nou­see esiin myös ky­sy­myk­siä tor­jun­ta­toi­mien vält­tä­mät­tö­myy­des­tä tai me­net­te­ly­ta­vois­ta, vaik­ka Kai­nuus­sa ei ole jou­dut­tu eri­tyi­sen voi­mak­kai­siin ra­joi­tus­toi­miin.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­ma sai­raus on luo­ki­tel­tu kuu­lu­vak­si yleis­vaa­ral­li­siin tar­tun­ta­tau­tei­hin, jo­ka voi ai­heut­taa tar­tun­nan vaa­ran toi­sel­le hen­ki­löl­le. Tä­män vuok­si tor­jun­ta­työn jär­jes­tä­mi­ses­sä se­kä sai­ras­tu­nei­den jäl­jit­tä­mi­ses­sä nou­da­te­taan tar­tun­ta­tau­ti­lain toi­mi­val­tuuk­sia.

Vi­ra­no­mai­sil­la on oi­keus ja vel­vol­li­suus ryh­tyä tar­vit­ta­viin toi­miin tau­din le­viä­mi­sen es­tä­mi­sek­si. Myös sai­ras­tu­neen tai sai­ras­tu­neek­si epäil­lyn vel­vol­li­suu­te­na on toi­mia vas­tuul­li­ses­ti ja aut­taa tar­tun­nan­jäl­ji­tys­tä tar­tun­nan yk­si­tyis­koh­tien sel­vit­tä­mi­sek­si.

Poik­keuk­sel­lis­ten ai­ko­jen edel­leen jat­kues­sa Kai­nuun so­te ha­luaa kiit­tää maa­kun­nan asuk­kai­ta, vi­ra­no­mais­kump­pa­nei­ta ja mui­ta toi­mi­joi­ta kär­si­väl­li­ses­tä yh­teis­työs­tä ko­ro­na­tor­jun­nan on­nis­tu­mi­ses­sa. Vaik­ka yleis­tä vä­sy­mis­tä yh­teis­kun­nas­sa on ha­vait­ta­vis­sa, myös toi­voa nor­maa­lim­mis­ta ajois­ta on ro­kot­tei­den myö­tä jo nä­ky­vis­sä.

Li­sä­tie­to­ja:
Tuo­mo Ero­la, vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4872)

 

https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-ensimmaisesta-tartunnasta-tasan-vuosi

Takaisin uutisiin