Kainuun sote 27.9.: Tartunnat vähentyneet - rokotukset jatkuvat - koronatodistus Omakannasta

Kainuun sote 27.9.: Tartunnat vähentyneet - rokotukset jatkuvat - koronatodistus Omakannasta

Ko­ro­na­ti­lan­ne Kai­nuus­sa on sel­väs­ti rau­hoit­tu­nut. Tors­tai­na tar­tun­to­ja oli vii­si, per­jan­tai­na kol­me, lauan­tai­na kak­si ja sun­nun­tai­na kak­si. Ta­pauk­sia on to­det­tu Ka­jaa­nis­sa, Kuh­mos­sa se­kä Hy­ryn­sal­mel­la.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on 69,4 / 100 000 / 14 vrk. Voi­mas­sa ovat edel­leen va­ro­toi­mia kos­ke­vat suo­si­tuk­set. Eri­tyi­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­mien tai vie­lä va­jaan ro­ko­tus­sar­jan saa­nei­den tu­lee nou­dat­taa va­ro­vai­suut­ta.

Ro­ko­tuk­set jat­ku­vat – yri­tyk­set jat­ka­vat kan­nus­ta­mis­ta

Ker­taal­leen ko­ro­na­ro­ko­tet­tu­ja 12 vuot­ta täyt­tä­nei­tä kai­nuu­lai­sia on nyt 85,3 %. Kak­si ro­ko­tet­ta saa­nei­ta on 67,5 %. Vii­kos­sa ro­ko­tus­mää­rä nou­si noin 1200 an­nok­sel­la.

”Al­ku­vii­kos­ta yli­te­tään Kai­nuus­sa 100 000 an­ne­tun ro­kot­teen ra­ja. Kui­ten­kin toi­sen an­nok­sen 80 % kat­ta­vuu­des­ta­kin puut­tuu edel­leen tu­han­sia, jo­ten alueen väes­tön ro­ko­te­suo­ja ei ole au­ko­ton”, muis­tut­taa Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri Kai­nuun so­tes­ta.

Kai­nuus­sa yri­tyk­set jat­ka­vat edel­leen ro­ko­tus­ten tu­ke­mis­ta. Vuo­kat­ti Bow­ling tar­joaa 20 eu­ron lah­ja­kor­tin kai­kil­le en­sim­mäi­sen ro­kot­teen ot­ta­jil­le Sot­ka­mon ja Ka­jaa­nin Pris­man ro­ko­tus­pis­teis­sä 29.9 al­kaen. Kuh­mon Osuus­pan­kin kan­nus­te­kam­pan­ja jat­kuu myö­hem­min syk­syl­lä te­hos­te­ro­ko­tus­ten yh­tey­des­sä.

Kol­mas, täy­den­tä­vä ko­ro­na­ro­kot­teen an­nos voi­daan an­taa voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le hen­ki­löil­le, kun toi­ses­ta an­nok­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 2 kuu­kaut­ta. Li­säk­si kol­mat­ta an­nos­ta suo­si­tel­laan myös niil­le hen­ki­löil­le (pois lu­kien al­le 30-vuo­tiaat mie­het), jot­ka ovat saa­neet kak­si en­sim­mäis­tä ro­ko­tet­ta 3 - 4 vii­kon vä­lil­lä. Tä­mä kos­kee lä­hin­nä ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­sia, jot­ka sai­vat ro­kot­teet tam­mi-hel­mi­kuus­sa.

Täy­den­tä­vät ro­ko­tu­san­nok­set Kai­nuus­sa saa kai­kil­la kun­tien ro­ko­tus­pis­teil­lä. Li­sä­tie­toa asias­ta so­ten verk­ko­si­vuil­ta.

EU:n ro­ko­tus­to­dis­tus saa­ta­vil­la Oma­kan­nas­ta

Mat­kai­lun avau­tues­sa yhä useam­mal­la on tar­ve ko­ro­na­to­dis­tuk­sel­le. On hy­vä muis­taa, et­tä mat­kus­ta­jan on hy­vis­sä ajoin en­nen mat­kaa sel­vi­tet­tä­vä, mil­lais­ta to­dis­tus­ta tai tes­taus­me­net­te­lyä ku­kin maa tai esi­mer­kik­si len­toyh­tiö vaa­tii. Sa­moin tu­lee it­se var­mis­taa, et­tä omat mat­kus­tus­do­ku­men­tit ovat ajan ta­sal­la.

Useis­sa mais­sa mat­kai­li­joil­ta vaa­dit­ta­va EU:n ko­ro­na­to­dis­tus on saa­ta­vil­la oma­kan­ta.fi -pal­ve­lus­ta. EU:n ko­ro­na­to­dis­tus koos­tuu kol­mes­ta eri to­dis­tuk­ses­ta: to­dis­tus ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­ta, to­dis­tus ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­ses­ta ja to­dis­tus sai­ras­te­tus­ta ko­ro­na­vi­rus­tau­dis­ta. Li­sä­tie­to­ja saa www.kan­ta.fi/ko­ro­na­to­dis­tus.

Ko­ro­na­ro­ko­tus­to­dis­tus nä­kyy Oma­kan­nas­sa vii­meis­tään vii­den vuo­ro­kau­den si­säl­lä sii­tä, kun hen­ki­lö on saa­nut ro­ko­tuk­sen. Jos to­dis­tuk­ses­sa nä­ky­vis­sä tie­dois­sa on vir­he, tu­lee Kai­nuus­sa ot­taa yh­teyt­tä oman ter­veys­kes­kuk­sen ro­ko­tus­hoi­ta­jaan. Sa­moin tu­lee ot­taa yh­teys, mi­kä­li ei it­se ole mah­dol­lis­ta käyt­tää Oma­kan­taa ja tar­vit­see EU:n ko­ro­na­to­dis­tuk­sen tu­los­tee­na ter­vey­den­huol­los­ta.

 

Li­sä­tie­dot: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri 044 7974 668

 

Kainuun soten tiedote 27.9.2021:
https://sote.kainuu.fi/uutiset/tartunnat-vahentyneet-rokotukset-jatkuvat-koronatodistus-omakannasta

Takaisin uutisiin