Kainuun sote 27.8.: 12 uutta tartuntaa - Rokotuskattavuus yhä tärkeämpää rajoitusten poistamiseksi

Kainuun sote 27.8.: 12 uutta tartuntaa - Rokotuskattavuus yhä tärkeämpää rajoitusten poistamiseksi

12 uut­ta tar­tun­taa                                                                                              

Tors­tai­na Kai­nuus­sa to­det­tiin 12 uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta kuu­si jo ka­ran­tee­nis­sa ol­leil­la. Ka­ran­tee­ne­ja on mää­rät­ty yh­teen­sä 40. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on vie­lä osit­tain kes­ken. Tar­tun­nois­ta yk­si on Pal­ta­mos­sa, yk­si Puo­lan­gal­ta ja muut Ka­jaa­nis­sa.

Ka­jaa­nis­sa ko­ro­na­tar­tun­to­ja ja nii­hin liit­ty­viä al­tis­tu­mi­sia on to­det­tu nel­jäs­sä kou­lus­sa. Kes­kus­kou­lun 9D-luo­kal­la 17 op­pi­las­ta on ka­ran­tee­nis­sa ja etäo­pe­tuk­ses­sa. Leh­ti­kan­kaan kou­lun 7D-luo­kal­ta 5 op­pi­las­ta se­kä Loh­ta­jan kou­lun 6B-luo­kal­ta seit­se­män op­pi­las­ta on ka­ran­tee­nis­sa. Ka­jaa­nin Ly­seon 7H-luo­kan osal­ta tar­tun­nan­jäl­ji­tys on kes­ken ja luok­ka on siir­ret­ty etäo­pe­tuk­seen. Muil­ta osin kou­lu­työ jat­kuu lä­hio­pe­tuk­se­na ja etäo­pe­tuk­seen siir­ty­vät vain ka­ran­tee­niin mää­rä­tyt op­pi­laat.

Ko­ko­nais­ten luok­kien aset­ta­mis­ta ka­ran­tee­niin py­ri­tään vält­tä­mään ja koh­den­ta­maan ra­joi­tus­toi­met vain sel­keäs­ti al­tis­tu­nei­siin op­pi­lai­siin. So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön suo­si­tuk­sen mu­kaan lap­siin ja nuo­riin koh­dis­tu­via ra­joi­tus­toi­mia tu­lee vält­tää ja pi­tää nii­tä vii­me­si­jai­se­na kei­no­na. Toi­saal­ta lin­jaus edel­lyt­tää myös nuo­ril­ta oh­jei­den ja suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mis­ta.

”Las­ten tar­tun­nois­ta tie­de­tään, et­tä kou­luis­sa jat­ko­tar­tun­to­jen osuus on pie­ni, mut­ta ris­ki kas­vaa mi­tä van­hem­piin nuo­riin tul­laan. Per­heal­tis­tuk­sis­sa tar­tun­ta­ris­ki on huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi kuin las­ten kes­ken,” sel­ven­tää pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Kai­nuun il­maan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 234,7 / 100 000 / 14 vrk. Sai­raa­la­hoi­toon on jou­tu­nut yk­sit­täi­siä ko­ro­na­po­ti­lai­ta.

Ro­ko­tus­kat­ta­vuus yhä tär­keäm­pää ra­joi­tus­ten pois­ta­mi­sek­si

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen mal­lin­nus­ten mu­kaan ro­ko­tus­kat­ta­vuu­del­la on rat­kai­se­va vai­ku­tus ra­joi­tus­ten pois­ta­mi­seen. Se­kä tar­tun­to­jen et­tä sai­raa­la­hoi­don ris­ki ro­kot­ta­mat­to­mil­la on huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi ver­rat­tu­na ro­ko­te­suo­jan saa­nei­siin. Tä­män vuok­si ra­joi­tuk­sis­ta voi­daan as­teit­tain luo­pua väes­tön ro­ko­tus­suo­jan laa­je­tes­sa, kos­ka kon­tak­tien li­sään­ty­mi­nen ei ole enää en­ti­sen­kal­tai­nen ris­ki.

Mal­lin­nus­ten ole­tuk­se­na on käy­tet­ty ar­vioi­ta, joi­den mu­kaan 1. an­nok­sen jäl­keen ro­kot­teen suo­ja­te­ho del­ta­muun­nok­sen tar­tun­taa vas­taan on noin 40–50% ja va­ka­vaa tau­tia vas­taan n. 75–80 %. Toi­sen an­nok­sen jäl­keen suo­ja­te­hon ar­vioi­daan ole­van n. 80 % tar­tun­taa vas­taan ja n. 90–95 % va­ka­vaa sai­ras­tu­mis­ta vas­taan. Kai­nuus­sa kah­teen ker­taan ro­ko­te­tut ei­vät ole jou­tu­neet sai­raa­la­hoi­toon ko­ro­nain­fek­tion vuok­si.

Tar­tut­ta­vuu­des­ta ro­ko­tuk­sen saa­neil­la ei tois­tai­sek­si ole täs­mäl­lis­tä tut­ki­mus­tie­toa. Kui­ten­kin tie­de­tään, et­tä myös ro­ko­tuk­sen saa­neet voi­vat le­vit­tää vi­rus­ta, kos­ka ro­ko­te an­taa eli­mis­töl­le ky­vyn puo­lus­tau­tua, mut­ta se ei tu­hoa vi­rus­ta.

Li­sä­tie­toa epi­de­mia­mal­lin­nuk­sis­ta ja ro­kot­teis­ta saa THL:n verk­ko­si­vuil­ta thl.fi

Ko­ro­naoh­jei­ta ta­pah­tu­miin ja mui­hin ti­lan­tei­siin

Ko­ro­na­pan­de­mian ku­lues­sa oh­jeis­tuk­sia ja käy­tän­tö­jä päi­vi­te­tään ti­lan­teen ja epi­de­mias­ta saa­tu­jen li­sä­tie­to­jen pe­rus­teel­la. Esi­mer­kik­si ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten si­jaan oh­jeet an­ne­taan täl­lä het­kel­lä suo­si­tuk­si­na, joi­ta ih­mis­ten odo­te­taan nou­dat­ta­van, jot­ta yh­teis­kun­nan toi­min­taa voi­daan pa­laut­taa koh­ti nor­maa­lia.

Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­le on koot­tu tie­toa, toi­min­taoh­jei­ta ja suo­si­tuk­sia eri ti­lan­tei­siin.

Myös tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­set toi­met, ku­ten eris­tyk­seen ja ka­ran­tee­nin mää­rää­mi­nen, he­rät­tää usein ky­sy­myk­siä. Lais­sa toi­mil­le on ase­tet­tu vain enim­mäis­pi­tuu­det, mut­ta esi­mer­kik­si ka­ran­tee­niai­ka voi­daan päät­tää jäl­ji­tys­tie­to­jen ja tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­rin ar­vion pe­rus­teel­la. Tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kais­ten pää­tös­ten nou­dat­ta­mi­nen ei ole va­paaeh­tois­ta.

”Kan­sa­lai­set ot­ta­vat yh­teyt­tä mo­nen­lai­sis­ta asiois­ta ja ker­to­vat nä­ke­myk­siään pan­de­mian hoi­dos­ta puo­les­ta ja vas­taan. Kiih­ty­neem­mät pa­laut­teet kos­ke­vat vi­ra­no­mais­ten osaa­mat­to­muut­ta tai ym­mär­tä­mät­tö­myyt­tä, mut­ta usein kes­kus­te­luis­sa asiat tie­don myö­tä oi­ke­ne­vat”, ker­too Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

 

Li­sä­tie­dot: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri 044 7974 668

 

Kainuun soten 27.8.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/12-uutta-tartuntaa-rokotuskattavuus-yha-tarkeampaa-rajoitusten-poistamiseksi

Takaisin uutisiin