Kainuun sote 27.7.: Kainuun koronakoordinaatioryhmä esittää kokoontumisrajoituksia tartuntojen hillitsemiseksi

Kainuun sote 27.7.: Kainuun koronakoordinaatioryhmä esittää kokoontumisrajoituksia tartuntojen hillitsemiseksi

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on 98,6 (per 100 000 as / 14 vrk). Ko­ro­na­tes­te­jä on otet­tu vii­me vii­kon ai­ka­na en­nä­tyk­sel­li­sen pal­jon, yh­teen­sä 2700 kpl, jois­ta po­si­tii­vi­sia oli 2,1 %. Sai­raa­la­hoi­dos­sa Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa on kak­si ko­ro­na­po­ti­las­ta. Tar­tun­to­jen jäl­jit­tä­mi­nen on vai­keu­tu­nut, noin 90 % ta­pauk­sis­ta voi­daan sel­vit­tää.

Kai­nuun alueel­li­nen ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä on tä­nään ko­kouk­ses­saan esit­tä­nyt Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten käyt­töö­not­toa. Ko­ro­nae­pi­de­mia on edel­leen pa­hen­tu­nut ja vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on kor­keam­pi kuin ker­taa­kaan aiem­min pan­de­mian ai­ka­na.

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta voi­daan mää­rä­tä tar­tun­ta­tau­ti­lain 58. py­kä­län mu­kai­ses­ti. Yh­tä kun­ta laa­jem­mal­le alueel­le an­net­ta­vis­ta ra­joi­tuk­sis­ta päät­tää alue­hal­lin­to­vi­ras­to. Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta päät­tää puo­les­taan Val­tio­neu­vos­to. Kai­nuun so­te on in­for­moi­nut ti­lan­teen ke­hit­ty­mi­ses­tä myös so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö­tä.

”Vai­kea näh­dä, et­tä il­man ko­koon­tu­mis­ta ra­joit­ta­via pää­tök­siä epi­de­mian kiih­ty­mi­nen py­säh­tyi­si. On kui­ten­kin otet­ta­va huo­mioon, et­tä suu­rin osa tar­tun­nois­ta liit­tyy ih­mis­ten ta­val­li­seen va­paa-ajan viet­toon, juh­li­mi­seen, ta­paa­mi­siin tai ul­ko­maan mat­kai­luun. Näi­tä on erit­täin vai­kea ra­joit­taa ny­kyi­sil­lä kei­noil­la. Esi­mer­kik­si fes­ta­ria­lueil­la le­vin­nei­tä tar­tun­to­ja ei ole tie­dos­sa, mut­ta sa­tun­nai­sis­sa kar­ke­lois­sa puo­les­taan enem­män. Rat­kai­se­vaa on se mi­ten ih­mi­set toi­mi­vat, ei se käy­kö ai­dan si­sä- vai ul­ko­puo­lel­la”, sum­maa vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la koor­di­naa­tio­ryh­män kä­sit­te­lyä.

Kai­nuus­sa voi­mas­sa vah­vat suo­si­tuk­set oh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta

Maa­kun­nan alueen to­det­tiin viik­ko sit­ten siir­ty­neen epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen. Vii­mei­sen kah­den vii­kon ai­ka­na Kai­nuus­sa on ti­las­toi­tu noin 90 po­si­tii­vis­ta ko­ro­na­tes­ti­tu­los­ta, jois­ta lä­hes 70 % Ka­jaa­nis­sa. Kai­nuus­sa, ku­ten muual­la­kin Suo­mes­sa, ko­ro­na­tar­tun­nois­ta suu­rin osa on täl­lä het­kel­lä al­le 30-vuo­tiail­la. Ul­ko­maa­lais­ten osuus tar­tun­nois­ta alueel­la on noin 10 %.

Kai­nuus­sa on ke­sä­kau­del­la pal­jon ih­mi­siä pe­rus­väes­tön ul­ko­puo­lel­ta, ku­ten mat­kai­li­joi­ta se­kä ul­ko­maa­lai­sia kau­si­työn­te­ki­jöi­tä. Liik­ku­vuus kun­ta­ra­jo­jen yli li­sää tar­tun­to­jen le­viä­mi­sen ris­kiä. Tä­män vuok­si myös mat­kai­lu- ja yri­tys­toi­mi­joi­den on ko­ros­tet­ta­va va­ro­toi­mia niin asiak­kai­den kuin työn­te­ki­jöi­den­kin osal­ta.

Myös elo­kuun al­ku­puo­lel­la al­ka­vat kou­lut se­kä ai­kuis­ten lo­mil­ta pa­laa­mi­nen voi­vat kon­tak­tien li­sään­tyes­sä kiih­dyt­tää epi­de­miaa en­ti­ses­tään. Li­sään­ty­vä väes­tön ro­ko­tus­suo­ja pa­ran­taa ti­lan­net­ta syk­syl­lä, mut­ta eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta tar­tun­to­jen vält­tä­mi­sek­si on syy­tä nou­dat­taa.

Ko­ko Kai­nuus­sa ovat voi­mas­sa seu­raa­vat oh­jeet, joi­den nou­dat­ta­mis­ta vah­vas­ti ko­ros­te­taan:

  • Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ja riit­tä­vän tur­va­vä­lin pi­tä­mi­nen
  • Kas­vo­mas­kin käyt­tö kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa
  • Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen
  • Ko­ro­na­vil­kun käyt­tä­mi­nen äly­pu­he­li­mes­sa
  • Ul­ko­maan­mat­kai­lua suo­si­tel­laan ra­joi­tet­ta­vak­si vain vält­tä­mät­tö­mään. Ko­ti­maan mat­kai­lus­sa tu­lee nou­dat­taa va­ro­vai­suut­ta ja huo­mioi­da ko­ro­na­vi­ruk­sen vaih­te­le­va alueel­li­nen esiin­ty­vyys. Pai­kal­lis­ten vi­ra­no­mais­ten oh­jei­ta tu­lee nou­dat­taa kaik­kial­la.
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä on vah­vas­ti suo­si­tel­ta­vaa, et­tä kai­kis­sa ko­koon­tu­mi­sis­sa nou­da­te­taan lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mis­tä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä, joil­la eh­käis­tään ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Juh­lat suo­si­tel­laan jär­jes­tä­mään en­si­si­jas­sa ul­ko­na.
  • Ylei­sö­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä edel­ly­te­tään, et­tä asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien se­kä seu­ruei­den on to­sia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa ja tur­val­li­suus voi­daan var­mis­taa nou­dat­taen ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen 31.5.2021 an­ta­maa oh­jet­ta.

 

Li­sä­tie­dot:

vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

 

https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuun-koronakoordinaatioryhma-esittaa-kokoontumisrajoituksia-tartuntojen-hillitsemiseksi

Takaisin uutisiin