Kainuun sote 27.7.: 16 positiivista koronatestitulosta - rokotuksia hyvin tarjolla

Kainuun sote 27.7.: 16 positiivista koronatestitulosta - rokotuksia hyvin tarjolla

Kai­nuus­sa on to­det­tu maa­nan­tai­na 16 po­si­tii­vis­ta ko­ro­na­tes­ti­tu­los­ta. Näis­tä vii­si hen­ki­löä on ol­lut jo aiem­min ka­ran­tee­nis­sa. 

Seit­se­män tar­tun­taa on Kai­nuu­seen ul­ko­mail­ta saa­pu­neil­la hen­ki­löil­lä, jois­ta osa ul­ko­maa­lai­sia ja osa pai­kal­li­sia. Kai­nuun tar­tun­nan­jäl­ji­tys tie­dot­taa, et­tä ko­ro­na­tar­tun­nal­le on voi­nut al­tis­tua Hel­sin­ki - Ka­jaa­ni -len­to­vuo­rol­la 25.7. klo 10 – 11.30. Len­nol­la ol­lei­ta pyy­de­tään ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä, mi­kä­li oi­rei­ta il­me­nee.

Nel­jä ei­li­sis­tä tar­tun­nois­ta on Kai­nuun Pri­kaa­tin va­rus­mie­hil­lä, joi­den tar­tun­nat ti­las­toi­tu­vat ko­ti­paik­ka­kun­tien­sa mu­kai­ses­ti. Puo­lus­tus­voi­mat vas­taa asiaan liit­ty­väs­tä tie­do­tuk­ses­ta.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on 98,6 / 100 000 / 14 vrk. THL:n tar­tun­ta­ti­las­tois­sa on ero­ja aluei­den omiin ti­las­toi­hin, sil­lä THL ti­las­toi po­si­tii­vi­sen tu­lok­sen jo­ko hoi­to­pai­kan tai la­bo­ra­to­rion si­jain­ti­kun­taan, mi­kä­li tie­dos­sa ei ole hen­ki­lön ko­ti­kun­taa Suo­mes­sa.

”Epi­de­mia­ti­lan­ne Kai­nuus­sa on edel­leen hei­ken­ty­nyt. Kaik­ki ha­vai­tut tar­tun­nat ei­vät to­ki ole alueen väes­töl­lä, mut­ta yh­tä kaik­ki, vi­rus le­viää nyt vauh­dil­la eri puo­lil­la maa­ta. Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä on kool­la tä­nään ar­vioi­mas­sa ti­lan­net­ta ja ko­kouk­sen jäl­keen tie­do­te­taan asias­ta”, to­teaa vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la Kai­nuun so­tes­ta.

Ro­ko­tu­sai­ko­ja hy­vin saa­ta­vil­la

Ko­ro­na­ro­ko­tu­sai­ko­ja on nyt hy­vin saa­ta­vil­la. Esi­mer­kik­si vii­koil­le 30 – 32 on yh­teen­sä yli 4000 uut­ta ro­ko­tu­sai­kaa, jo­ten uu­sia ro­ko­tuk­sia an­ne­taan nyt sa­man ver­ran kuin te­hos­te­ro­ko­tuk­sia. Ro­ko­tus­vuo­ros­sa ovat kaik­ki 16 vuot­ta täyt­tä­neet se­kä 12 - 15 -vuo­tiaat va­ka­van ko­ro­na­tau­din ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat.

Oma­so­te-pal­ve­lus­sa ajat Ka­jaa­niin ja Kuh­moon ovat va­rat­ta­vis­sa kai­kil­le edel­lä mai­ni­tuil­le. Muis­sa kun­nis­sa ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vil­le alai­käi­sil­le ajan­va­raus teh­dään pu­he­li­mit­se (044 709 37 88). Nuor­ten net­tia­jan­va­raus­ta laa­jen­ne­taan jat­kos­sa mui­hin kun­tiin mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan.

Tois­tai­sek­si kaik­kien ns. ylä­kou­lui­käis­ten eli 12 – 15 -vuo­tiai­den ro­ko­tuk­sis­ta ei Suo­mes­sa ole teh­ty pää­tök­siä.

Li­sä­tie­to­ja ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta saa Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set.

Maa­han­tu­lo­sään­nök­set

Si­sä­ra­ja­val­von­ta eli EU-ja Sc­hen­gen alueel­ta saa­pu­vien ra­ja­tar­kas­tuk­set on päät­ty­nyt. Val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­sen mu­kai­nen ter­veys­tur­val­li­suu­den maa­han­tu­lo­mal­li on voi­mas­sa. Suo­meen saa­pu­vil­ta hen­ki­löil­tä edel­ly­te­tään ns. ris­ki­maas­ta tul­les­sa 12.7.2021 al­kaen to­dis­tus­ta saa­dus­ta ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­tus­sar­jas­ta tai kuu­den kuu­kau­den si­säl­lä sai­ras­te­tus­ta ko­ro­na­vi­rus­tau­dis­ta. Jos hen­ki­löl­lä on esit­tää to­dis­tus jom­mas­ta­kum­mas­ta edel­lä mai­ni­tus­ta, ei hä­nel­tä edel­ly­te­tä saa­pues­saan mui­ta ter­veys­tur­val­li­suus­toi­mia.

Mi­kä­li ris­ki­maas­ta tul­les­sa on to­dis­tus ne­ga­tii­vi­ses­ta tu­lok­ses­ta ko­ro­na­vi­rus­tes­tis­sä, jo­ka on otet­tu enin­tään 72 tun­tia en­nen Suo­meen saa­pu­mis­ta tai ko­ro­na­ro­ko­tus­sar­jan en­sim­mäi­ses­tä ro­ko­tean­nok­ses­ta, jo­ka on saa­tu vä­hin­tään 14 vuo­ro­kaut­ta en­nen saa­pu­mis­ta, tu­lee osal­lis­tua ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin 3-5 vuo­ro­kau­den ai­ka­na Suo­meen saa­pu­mi­ses­ta.

Mi­kä­li ris­ki­maas­ta tul­les­sa ei ole mi­tään yl­lä mai­ni­tuis­ta to­dis­tuk­sis­ta, tu­lee osal­lis­tua ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin se­kä maa­han­tu­lo­pis­teel­lä et­tä 3-5 vuo­ro­kau­den ai­ka­na Suo­meen saa­pu­mi­ses­ta. Kon­tak­te­ja tu­lee vält­tää ja py­sy­tel­lä ko­to­na tai ma­ja­pai­kas­sa, kun­nes ne­ga­tii­vi­nen tu­los on var­mis­tu­nut.

Suo­mes­ta toi­seen val­tioon mat­kus­ta­van tu­lee it­se tar­kis­taa mit­kä oh­jeet ovat voi­mas­sa koh­de­maas­sa se­kä pa­la­tes­sa. Koh­de­mail­la voi ol­la voi­mas­sa omia ra­joi­tuk­siaan ja edel­ly­tyk­siään mat­kai­li­joil­le. Li­säoh­jei­ta verk­ko-osoit­teis­ta val­tio­neu­vos­to.fi se­kä ra­ja.fi

 

Li­sä­tie­dot:

vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

 

https://sote.kainuu.fi/uutiset/16-positiivista-koronatestitulosta-rokotuksia-hyvin-tarjolla

Takaisin uutisiin