Kainuun sote 27.3.2021: Uusia tartuntoja Kainuussa

Kainuun sote 27.3.2021: Uusia tartuntoja Kainuussa

Ter­ra­fa­men ak­ku­ke­mi­kaa­li­teh­taal­la on täl­lä vii­kol­la to­teu­tet­tu laa­jaa seu­lon­taa ko­ro­na­tar­tun­to­jen sel­vit­tä­mi­sek­si. Tes­tauk­ses­ta vas­taa­van Ter­veys­ta­lon mu­kaan 180 ote­tus­ta tes­tis­tä vas­tauk­set on saa­tu jo yli sa­das­ta. Per­jan­tai-il­taan men­nes­sä on löy­ty­nyt kak­si po­si­tii­vis­ta tes­ti­tu­los­ta, jos­ta mo­lem­mat ovat ul­ko­maa­lai­sil­la työn­te­ki­jöil­lä. Hen­ki­löt on ase­tet­tu eris­tyk­seen ja tar­tun­nan­jäl­ji­tys on me­neil­lään.

Kai­nuun pri­kaa­ti on il­moit­ta­nut kuu­des­ta jo ka­ran­tee­nis­sa ol­lees­ta va­rus­mie­hes­tä, joil­la on tes­tauk­ses­sa on löy­ty­nyt ko­ro­na­tar­tun­ta. Puo­lus­tus­voi­mat vas­taa asiaan liit­ty­väs­tä tie­dot­ta­mi­ses­ta.

Pää­siäis­se­son­gin mat­kai­lus­sa muis­tet­ta­va oh­jeet ja ra­joi­tuk­set

Vaik­ka ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on Suo­men al­hai­sim­pia, se ei tar­koi­ta ole­ma­ton­ta tar­tun­ta­ris­kiä. Ko­ro­na­ti­lan­ne eri­tyi­ses­ti Ete­lä-Suo­mes­sa jat­kuu vai­kea­na ja ris­ki tar­tun­to­jen le­viä­mi­ses­tä on edel­leen kor­kea.

Alueil­ta toi­sel­le mat­kai­lus­sa on nou­da­tet­ta­va an­net­tu­ja ra­joi­tuk­sia, oh­jei­ta ja suo­si­tuk­sia. Esi­mer­kik­si lo­mai­lua suo­si­tel­laan vain oman per­he- tai lä­hi­pii­rin kes­ken.

Ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ylei­set ko­kouk­set on kiel­let­ty Kai­nuus­sa 25.4. saak­ka, pois lu­kien enin­tään 20 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suu­det mi­kä­li näis­sä voi­daan var­mis­taa an­net­tu­jen ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­den to­teu­tu­mi­nen. Tä­män li­säk­si yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa on vah­va suo­si­tus nou­dat­taa sa­maa me­net­te­lyä ja esi­mer­kik­si pi­dät­täy­tyä vält­tä­mät­tö­mien juh­lien tai vas­taa­vien jär­jes­tä­mi­ses­sä mah­dol­li­sim­man pie­ni­muo­toi­sis­sa ta­pah­tu­mis­sa.

Kai­nuun so­te tie­dot­taa ko­ro­na­ti­lan­tees­ta seu­raa­van ker­ran maa­nan­tai­na 29.3. tai ti­lan­teen muut­tues­sa.

Li­sä­tie­to­ja:
Tuo­mo Ero­la, vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4872)
Ve­li-Mat­ti Hil­la, Ter­ra­fa­men kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen joh­ta­ja (040 5699 906)

https://sote.kainuu.fi/uutiset/uusia-tartuntoja-kainuussa

Takaisin uutisiin