Kainuun sote 27.10.: Kainuussa koronatilanne ennallaan – tartuntoja edelleen 20 - 30 viikossa

Kainuun sote 27.10.: Kainuussa koronatilanne ennallaan – tartuntoja edelleen 20 - 30 viikossa

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on täl­lä het­kel­lä va­kiin­tu­nut muu­ta­man ta­pauk­sen päi­vä­ta­sol­le. Pääo­sa ta­pauk­sis­ta on Ka­jaa­nis­sa ja liit­ty­vät per­heen si­säi­siin ja lä­hi­pii­rien kon­tak­tei­hin. Sot­ka­mon ter­veys­kes­kuk­ses­sa to­de­tus­sa jouk­koal­tis­tu­mi­ses­sa sai­ras­tu­nei­ta on tois­ta­kym­men­tä. Tar­tun­to­ja on to­det­tu myös ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sil­la syys­lo­ma­lai­sil­la se­kä mat­kai­li­joil­la Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la.

Suo­mes­sa ete­läi­sis­sä ja län­ti­sis­sä maa­kun­nis­sa ko­ro­na­ti­lan­ne on huo­mat­ta­vas­ti huo­nom­pi. Esi­mer­kik­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la tar­tun­to­ja to­de­taan nel­jä ker­taa ja Uu­del­la­maal­la noin kuu­si ker­taa enem­män kuin Kai­nuus­sa. Suo­men lä­hia­lueis­ta ko­ro­na­ti­lan­ne on huo­no Ve­nä­jäl­lä se­kä Bal­tian mais­sa al­hai­sen ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den vuok­si. Myös Kar­ja­lan ta­sa­val­las­sa se­kä ko­ro­na- et­tä inf­luens­sae­pi­de­mia­ti­lan­ne on täl­lä het­kel­lä vai­kea. Mat­kai­lua on edel­leen syy­tä har­ki­ta tark­kaan.

Yli 12-vuo­tiai­den on syy­tä ha­keu­tua ko­ro­na­tes­tiin eri­tyi­ses­ti, mi­kä­li ro­ko­te­suo­ja on va­jaa. Kah­teen ker­taan ro­ko­tet­tu­jen lie­väoi­reis­ten tes­taa­mi­nen on tar­peen, jos kuu­luu ris­ki­ryh­miin tai työs­ken­te­lee so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­hen­ki­lö­nä.

Kai­nuus­sa ko­ro­na­tes­tin saa ajan­va­rauk­sel­la ar­ki­sin kun­tien ter­vey­sa­se­mil­la se­kä päi­vit­täin Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan dri­ve-in näyt­tee­not­to­pis­teel­lä. KAKS:n tes­ti­pis­te si­jait­see sai­raa­la-alueen ete­lä­reu­nal­la eli uu­den sai­raa­lan pääo­ven puo­lei­sen park­kia­lueen kul­mas­sa.

Ajan­va­rauk­sen voi teh­dä hel­pos­ti Oma­so­te-pal­ve­lus­sa tai pu­he­li­mit­se 040 165 0020.

Kai­nuus­sa mas­ki­suo­si­tus jat­kuu koh­ta­lai­sen ja kor­kean ris­kin ti­lan­teis­sa

Ylei­sen mas­ki­suo­si­tuk­sen si­jaan Kai­nuus­sa on voi­mas­sa THL:n suo­si­tus kas­vo­mas­kien käy­tös­tä ti­lan­teis­sa, jois­sa ih­mi­siä ko­koon­tuu pal­jon ja lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da vält­tää. Kun Kai­nuus­sa ai­kuis­väes­töl­lä on ol­lut mah­dol­li­suus täy­teen ro­ko­te­suo­jaan lo­ka­kuun lop­puun men­nes­sä, päät­tyy myös ylei­nen etä­työ­suo­si­tus.

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä to­te­si tiis­tai­na, et­tä hen­ki­löil­le, joil­la on ko­hon­nut ris­ki saa­da ko­ro­na­tar­tun­ta, suo­si­tel­laan edel­leen va­ro­toi­mia. Esi­mer­kik­si va­jaan ro­ko­tus­sar­jan saa­nei­den, vas­tus­tus­ky­vyl­tään alen­tu­nei­den tai mui­den sai­rauk­sien vuok­si ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien on hy­vä käyt­tää kas­vo­mas­kia, el­lei tur­va­vä­le­jä voi­da säi­lyt­tää.

Myös THL suo­sit­te­lee mas­kin käyt­töä eten­kin jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa, jois­sa etäi­syyk­sien pi­tä­mi­nen mui­hin ih­mi­siin on vai­keaa, esi­mer­kik­si jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä.

Suo­mes­sa sai­raa­la­hoi­dos­sa ole­vien ko­ro­na­po­ti­lai­den mää­rä on edel­leen nou­sus­sa. Ro­kot­ta­mat­to­mien tai va­jaan ro­ko­tus­sar­jan saa­nei­den ris­ki va­ka­val­le sai­ras­tu­mi­sel­le on mo­ni­ker­tai­nen täy­teen ro­ko­tus­suo­jaan ver­rat­tu­na.

Kol­man­net ro­ko­tean­nok­set käyn­nis­sä ko­hon­nees­sa sai­ras­tu­mis­ris­kis­sä ole­vil­le

Kol­mat­ta ko­ro­na­ro­ko­tean­nos­ta suo­si­tel­laan kai­kil­le 60 vuot­ta täyt­tä­neil­le, lai­tok­sis­sa ja hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le iäs­tä riip­pu­mat­ta se­kä lää­ke­tie­teel­li­sil­le ris­ki­ryh­mil­le, jot­ka sai­vat ro­kot­teet en­sim­mäis­ten jou­kos­sa. Kol­mas ro­ko­tean­nos voi­daan an­taa, kun toi­ses­ta an­nok­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 6 kuu­kaut­ta. Va­ka­vas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le kol­mas ro­ko­tu­san­nos voi­daan an­taa jat­kos­sa­kin, kun toi­ses­ta an­nok­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 2 kuu­kaut­ta.

Ko­ti­hoi­don ja oma­hoi­don asiak­kail­le se­kä lai­tok­sis­sa ja hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le ro­ko­tuk­set to­teu­te­taan inf­luens­sa­ro­ko­tus­ten yh­tey­des­sä mar­ras­kuus­sa. Kol­man­teen ro­ko­tean­nok­seen oi­keu­te­tut voi­vat ro­kot­tau­tua myös ylei­sil­lä ro­ko­tus­vuo­roil­la neu­vo­lois­sa ja pop-up -pis­teil­lä. Li­sä­tie­to­ja ro­ko­tu­sai­ka­tau­luis­ta saa verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

Ka­jaa­nis­sa Pris­man ro­ko­te­pis­te jat­kaa 13.mar­ras­kuu­ta as­ti, jon­ka jäl­keen ko­ro­na­ro­ko­tuk­set saa kau­si-inf­luens­sa­ro­ko­tus­pis­teel­lä Kau­ka­met­sän opis­tol­la ar­ki­sin 3.12. saak­ka.

Sot­ka­mon ja Vuo­ka­tin K-su­per­mar­ke­teis­sa on ko­ro­na­ro­ko­tus­pis­teet 28. - 30.10.

Kuh­mon lää­kä­ri­pal­ve­lun yh­tey­des­sä (Ai­no­lan ta­lo) on ro­ko­tus­pis­te 3. - 5.11 se­kä Suo­mus­sal­mel­la neu­vo­las­sa 12. - 13.11.

 

Li­sä­tie­to­ja: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri 044 7974 668

 

Kainuun soten 27.10.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuussa-koronatilanne-ennallaan-tartuntoja-edelleen-20-30-viikossa

Takaisin uutisiin