Kainuun sote 26.8.2021: 11 uutta tartuntaa - Suosituksia terveysturvalliseen toimintaan

Kainuun sote 26.8.2021: 11 uutta tartuntaa - Suosituksia terveysturvalliseen toimintaan

Kes­ki­viik­ko­na Kai­nuus­sa to­det­tiin 11 uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta kah­dek­san jo ka­ran­tee­nis­sa ol­leil­la. Ka­ran­tee­ne­ja mää­rät­tiin yh­teen­sä 44, jois­ta 11 ul­ko­paik­kun­ta­lai­sil­le. Tar­tun­nois­ta yk­si on Pal­ta­mos­ta, yk­si Sot­ka­mos­ta ja muut Ka­jaa­nis­sa.

Pal­ta­mon Kor­pi­tien kou­lun 4. ja 7. luo­kan op­pi­laat ja opet­ta­jat tes­tat­tiin ei­len vii­me viik­koi­sen al­tis­tu­mis­ti­lan­teen vuok­si. Tes­tauk­ses­sa to­det­tiin yk­si jat­ko­tar­tun­ta. Ne­ga­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen saa­nei­ta ei ase­te­ta ka­ran­tee­niin, vaan he jat­ka­vat lä­hio­pe­tuk­ses­sa.

Kai­nuun il­maan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 227 / 100 000 / 14 vrk. Ka­ran­tee­nin ul­ko­puo­lis­ten tar­tun­to­jen mää­rä on ol­lut las­ku­suun­nas­sa. Edel­leen tar­tun­to­ja on run­saas­ti per­he- tai muis­sa yh­tei­söis­sä, jois­sa toi­mi­taan lä­hi­kon­tak­teis­sa. Tar­tun­nan saa­neet ovat pääo­sin nuo­ria ja ko­ko­naan ro­kot­ta­mat­to­mia tai yh­den ro­ko­tu­san­nok­sen saa­nei­ta.

Suo­si­tuk­sia ter­veys­tur­val­li­seen toi­min­taan

Kai­nuun alueen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set päät­ty­vät 27.elo­kuu­ta. Näi­tä kor­vaa­vat tar­ken­ne­tut suo­si­tuk­set, jot­ka pe­rus­tu­vat so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön an­ta­miin oh­jei­siin. STM:n suo­si­tuk­ses­sa ei jat­kos­sa koh­den­ne­ta ra­joi­tuk­sia toi­min­taan, jon­ka ei ar­vioi­da muo­dos­ta­van suur­ta ris­kiä tau­din väes­tö­le­viä­mi­sel­le. Eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten har­ras­tuk­siin ja muu­hun toi­min­taan koh­dis­tu­via ra­joi­tus­toi­mia tu­lee vält­tää ja pi­tää nii­tä vii­me­si­jai­se­na kei­no­na. Toi­saal­ta lin­jaus edel­lyt­tää myös nuo­ril­ta oh­jei­den ja suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mis­ta.

”Yh­teis­kun­taa ei voi sul­kea lo­put­to­miin, jo­ten vaih­toeh­to­na on ro­kot­tau­tua ja to­del­la nou­dat­taa tar­peen­mu­kai­sia va­ro­toi­mia. Em­me voi myös­kään sul­kea pois muun­tu­via vi­rus­tyyp­pe­jä, jo­ten vaih­toeh­dot, jos­sa luo­vut­tai­siin kai­kis­ta toi­mis­ta tai jä­tet­täi­siin ro­ko­tus­kat­ta­vuus al­hai­sek­si, ei­vät ole rea­lis­ti­sia,” ar­vioi pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri Kai­nuun so­tes­ta.

Kai­nuun so­te suo­sit­te­lee nou­da­tet­ta­vak­si seu­raa­via oh­jei­ta eri ti­lan­teis­sa tai ta­pah­tu­mis­sa:

 1. Ota ko­ro­na­ro­kot­teen mo­lem­mat an­nok­set he­ti, kun ne ovat tar­jol­la.
 2. Me­ne töi­hin, ti­lai­suuk­siin tai ta­pah­tu­miin vain ter­vee­nä. Oi­rei­se­na ha­keu­du ko­ro­na­tes­tiin.
 3. Käy­tä kas­vo­mas­kia per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa. Huo­leh­di kä­si­hy­gie­nias­ta.
 4. Ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa, ko­kouk­sis­sa tai ta­pah­tu­mis­sa jär­jes­tä­jä vas­taa ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­den an­ta­mi­ses­ta ja nou­dat­ta­mi­ses­ta
 5. Ter­veys­tur­val­li­suus on var­mis­tet­tu vä­hin­tään koh­tuul­li­ses­ti mi­kä­li
  - va­ro­toi­met ja väl­jyys to­teu­tu­vat (mas­kit, kä­sien puh­dis­ta­mi­nen, hy­vä il­man­vaih­to, ei run­sas­ta ää­nen­käyt­töä, fyy­sis­tä kon­tak­tia tai pit­kit­ty­nyt­tä ai­van vie­rek­käin oles­ke­lua),
  - osal­lis­tu­jil­la on etu­kä­teen va­ra­tut, väl­jäs­ti si­joi­te­tut pai­kat,
  -t i­lai­suu­des­sa väl­te­tään ruuh­kia tai jo­no­ja, jois­sa osal­lis­tu­jat jou­tu­vat lä­hek­käin.

Käy­tän­nös­sä oh­jeet tar­koit­ta­vat, et­tä ta­pah­tu­mis­sa on käy­tös­sä noin 75 % mak­si­mi­ti­las­ta ja is­tu­taan tai sei­so­taan riit­tä­vän väl­jäs­ti osoi­te­tuil­la pai­koil­la. Riit­tä­väl­lä väl­jyy­del­lä tar­koi­te­taan si­tä, et­tei osal­lis­tu­jien kes­ken syn­ny ris­kiä fyy­si­seen kon­tak­tiin.

Suo­si­tuk­set kos­ke­vat yh­tä lail­la yk­si­tyi­siä ti­lai­suuk­sia kuin kau­pal­li­sia tai jul­ki­sia toi­mi­joi­ta­kin.

Huo­mioi ti­lai­suu­den luon­ne va­ro­toi­mis­sa

Olen­nais­ta on huo­mioi­da ti­lai­suu­den luon­ne. ”Esi­mer­kik­si kou­lu­tus­ta­pah­tu­ma edel­lä mai­ni­tuil­la jär­jes­te­lyil­lä nou­dat­taa hy­vin oh­jeis­tus­ta. Mut­ta mi­kä­li osal­lis­tu­jat sen päät­teek­si viet­tä­vät esi­mer­kik­si sau­nail­lan ja viet­tä­vät va­paa-ai­kaa lä­hi­kon­tak­tis­sa il­man va­ro­toi­mia, on aiem­pi suo­jau­tu­mi­nen teh­ty tur­hak­si. Sa­ma pä­tee työ­pai­koil­la tai har­ras­tuk­sis­sa eli tur­va­vä­li­vaa­ti­mus on eri­lai­nen naa­mak­kain huu­det­taes­sa kuin kat­so­mos­sa is­tues­sa”, sel­ven­tää Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Kos­ka osal­lis­tu­jien ro­ko­te­suo­ja voi ol­la vaih­te­le­va, tois­tai­sek­si tu­lee nou­dat­taa va­ro­vai­suut­ta myös sen osal­ta. Ro­kot­ta­mat­to­man tai yh­teen ker­taan ro­ko­te­tun sai­ras­tu­mis­ris­ki on mer­kit­tä­väs­ti suu­rem­pi kuin täy­den ro­ko­tus­sar­jan saa­neel­la. Esi­mer­kik­si per­heen lä­hi­pii­ris­sä, jos­sa kaik­ki ovat kah­des­ti ro­ko­tet­tu­ja, voi var­sin tur­val­li­ses­ti ta­va­ta ys­tä­viä. Ro­ko­tus ei täy­sin pois­ta vi­ruk­sen le­viä­mis­tä tai tar­tun­nan saa­mis­ta, mut­ta tut­ki­mus­tie­don mu­kaan kak­si ro­ko­tean­nos­ta pie­nen­tää va­ka­van tau­din ris­kin erit­täin pie­nek­si.

Yk­si­tyis­koh­tai­sia oh­jei­ta kaik­kiin ti­lan­tei­siin ei ole mah­dol­lis­ta an­taa, mut­ta suo­si­tus­ten hen­keä nou­dat­ta­mal­la pie­nen­ne­tään tar­tun­to­jen ris­kiä, kun­nes ro­ko­tus­kat­ta­vuus suo­jaa lä­hes ko­ko väes­tön. Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­le so­te.kai­nuu.fi/ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta on koot­tu li­sää toi­min­taoh­jei­ta ja suo­si­tuk­sia eri ti­lan­tei­siin.

 

Li­sä­tie­dot: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri 044 7974 668

Kainuun soten tiedote 26.8.2021: https://sote.kainuu.fi/uutiset/11-uutta-tartuntaa-suosituksia-terveysturvalliseen-toimintaan

Takaisin uutisiin