Kainuun sote 26.7: Kuusi uutta tartuntaa – tilanne Kajaanissa edelleen huono

Kainuun sote 26.7: Kuusi uutta tartuntaa – tilanne Kajaanissa edelleen huono

Kai­nuus­sa on to­det­tu sun­nun­tai­na kuu­si po­si­tii­vis­ta ko­ro­na­tes­ti­tu­los­ta, jois­ta kol­me jo aiem­min ka­ran­tee­nis­sa ol­leil­la. Yk­si näis­tä on Ka­jaa­nis­sa ja kak­si ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la hen­ki­löl­lä, jot­ka ei­vät kir­jau­du Kai­nuun tar­tun­ta­lu­kui­hin. Kak­si muu­ta tar­tun­taa ovat myös Ka­jaa­nis­sa, ja yk­si ta­paus on vie­lä sel­vi­tyk­ses­sä. Sai­ras­tu­neil­le al­tis­tu­neet noin 10 hen­ki­löä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen tie­to­jen pe­rus­teel­la Ka­jaa­nis­sa on voi­nut al­tis­tua ko­ro­na­tar­tun­nal­le seu­raa­vis­sa koh­teis­sa:

Pee­Vee­Bar yöl­lä pe 16.7. ar­tis­ti­kei­kan ai­ka­na

Lun­gi­baa­ri Grön pe-la 16 - 17.7 se­kä la-su 17.- 18.7. noin klo 00 - 02 

La­dy­Li­nen kun­to­sa­li (ei ryh­mä­lii­kun­ta) 19 - 22.7. klo 9 - 12.

Kai­nuun pri­kaa­ti on ei­len tie­dot­ta­nut Ka­jaa­nin va­rus­kun­nas­sa kah­del­la va­rus­mie­hel­lä ole­vas­ta ko­ro­na­tar­tun­nas­ta. Al­tis­tu­nei­ta on yh­teen­sä 125 ja hei­dät on va­ro­toi­men­pi­tei­nä ase­tet­tu eril­leen muis­ta. Puo­lus­tus­voi­mat vas­taa asiaan liit­ty­väs­tä tie­dot­ta­mi­ses­ta.

Ko­ro­nae­pi­de­mian kiih­ty­mi­nen Kai­nuus­sa kes­kit­tyy lä­hin­nä Ka­jaa­niin. Muis­sa Kai­nuun kun­nis­sa tar­tun­to­ja on vii­me vii­kol­la to­det­tu Sot­ka­mos­sa ja Kuh­mos­sa.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on 91,7 / 100 000 / 14 vrk. THL:n tar­tun­ta­ti­las­tois­sa Kai­nuun il­maan­tu­vuus on tä­tä suu­rem­pi. Ero voi joh­tua muual­la ti­las­toi­duis­ta asuk­kais­ta tai ul­ko­maa­lais­ten re­kis­te­röi­ty­mi­ses­tä alueel­le; asiaa sel­vi­te­tään par­hail­laan.

Ke­sä­ta­pah­tu­mis­sa ei tie­toa tar­tun­nois­ta – va­ro­vai­suu­teen syy­tä myös jäl­ki­kä­teen

Ris­ki al­tis­tua ko­ro­na­tar­tun­nal­le on ko­hon­nut ko­ko maas­sa li­sään­ty­vien tar­tun­to­jen vuok­si. Ta­pah­tu­mis­sa, ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa ja ra­vin­to­lois­sa on syy­tä ylei­seen va­ro­vai­suu­teen, vaik­ka näi­tä kos­ke­via var­si­nai­sia ra­joi­tuk­sia ei ole­kaan voi­mas­sa. 

Kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa kon­tak­teis­sa on suo­si­tel­ta­vaa nou­dat­taa yli kah­den met­rin tur­va­vä­le­jä tai käyt­tää kas­vo­mas­kia. Ylei­sö­ta­pah­tu­mis­sa on nou­da­tet­ta­va an­net­tu­ja oh­jei­ta.

Ylei­sö­ta­pah­tu­mis­ta le­viä­viä tar­tun­to­ja ei ole tul­lut Kai­nuus­sa tie­toon. Sen si­jaan ih­mis­ten ak­tii­vi­nen liik­ku­mi­nen eten­kin vii­kon­lop­pui­sin nä­kyy voi­mak­kaas­ti tar­tun­ta­lu­vuis­sa. ”Mer­kit­tä­vä osa tar­tun­nois­ta on pe­räi­sin yk­si­tyi­sis­tä ko­koon­tu­mi­sis­ta tai ta­paa­mi­sis­ta ja näis­tä edel­leen jat­ku­vis­ta ket­juis­ta, sel­ven­tää Kai­nuun so­ten vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la. ”Mi­kä­li kon­tak­te­ja on ol­lut run­saas­ti esi­mer­kik­si ke­sä­ta­pah­tu­mis­sa, on jäl­ki­kä­teen­kin syy­tä ol­la va­ro­vai­nen ja ha­keu­tua tar­vit­taes­sa ko­ro­na­tes­tiin”.

Kan­sa­lai­sil­la mo­nen­lais­ta huol­ta ja ky­syt­tä­vää ko­ro­na­ti­lan­tees­ta

Ke­sän ai­ka­na huo­non­tu­nut ko­ro­na­ti­lan­ne on li­sän­nyt jul­kis­ta kes­kus­te­lua ja yh­tey­de­not­to­ja myös Kai­nuus­sa. Ih­mis­ten huo­li nä­kyy myös vies­tien sä­vys­sä. ”Yh­tääl­tä on vä­sy­mis­tä ti­lan­tee­seen ja toi­saal­ta vaa­di­taan ko­vem­pia toi­mia. Syi­tä ja syyl­li­siä tar­tun­to­jen li­sään­ty­mi­seen mie­lel­lään et­si­tään, ja myös asiat­to­mien vies­tien ja pe­rät­tö­mien tie­to­jen le­vit­tä­mi­nen on li­sään­ty­nyt”, ker­too Kai­nuun so­ten vies­tin­tä­pääl­lik­kö Ter­ho Pek­ka­la.

Kai­nuun so­te vies­tii päi­vit­täin tar­tun­ta­ti­lan­tees­ta ja ko­ro­naoh­jeis­ta se­kä me­dian et­tä omien ka­na­vien­sa vä­li­tyk­sel­lä. ”Tus­kin Suo­mes­sa mis­sään voi jää­dä epä­tie­toi­sek­si ko­ro­na­ti­lan­tees­ta tai sen edel­lyt­tä­mis­tä toi­mis­ta. Nyt ol­laan kui­ten­kin eri­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa kuin esi­mer­kik­si vii­me tal­ve­na – ta­pauk­sia on enem­män ja nii­hin liit­ty­vät ta­pah­tu­mat mo­ni­nai­sem­pia, jot­ka vai­keut­ta­vat eri­tyi­ses­ti jäl­ji­tyk­sen ti­lan­net­ta”, jat­kaa Pek­ka­la.

Li­sä­tie­to­ja ko­ro­na­ti­lan­tees­ta ja -ro­ko­tuk­sis­ta Kai­nuun so­ten ne­tis­tä so­te.kai­nuu.fi.

 

Li­sä­tie­dot:

- vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

- vies­tin­tä­pääl­lik­kö Ter­ho Pek­ka­la 044 7970 269

Takaisin uutisiin