Kainuun sote 26.5.: Ei uusia tartuntoja – Kainuu edelleen perustasolla

Kainuun sote 26.5.: Ei uusia tartuntoja – Kainuu edelleen perustasolla

Kai­nuus­sa ei ole to­det­tu uu­sia tar­tun­to­ja. Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 26,4 (per 100 000 asu­kas­ta / 14vrk). Tes­te­jä on vii­kol­la 20 otet­tu 1353 kpl, jois­ta 0,7 % po­si­tii­vi­sia. Kaik­ki tar­tun­nat ovat jäl­ji­tet­tä­vis­sä, ei­kä sai­raa­la­hoi­dos­sa ole ko­ro­na­po­ti­lai­ta. Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä on to­den­nut Kai­nuun ole­van edel­leen pe­rus­ta­sol­la.

Hy­ryn­sal­men ko­ro­na­ryp­pääs­sä tar­tun­to­ja on yh­teen­sä 18. En­sim­mäi­si­nä sai­ras­tu­nei­den eris­tyk­set se­kä suu­rin osa ka­ran­tee­neis­ta päät­tyy ku­lu­val­la vii­kol­la. Vi­rus­tyy­pi­tyk­sen tu­lok­sia ei ole käy­tet­tä­vis­sä.

 

Mää­räyk­set ja oh­jeet

Kai­nuus­sa voi­daan jär­jes­tää enin­tään 50 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä ko­kouk­sia. Mää­rä voi­daan ylit­tää edel­lyt­täen, et­tä niis­sä nou­da­te­taan ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta se­kä tar­tun­ta­tau­ti­lain vel­voit­tei­ta. PSA­VIn mää­räys on voi­mas­sa 13.6. saak­ka

Voi­mas­sa ovat edel­leen seu­raa­vat suo­si­tuk­set ja oh­jeet:

  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 12-vuo­tiail­le
  • Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on, ei etäo­pe­tus­suo­si­tus­ta
  • Suo­si­tus vält­tää maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­ta­mis­ta. Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään.
  • Al­le 12-v ryh­mä­toi­min­nas­sa ei ole ra­joi­tus­suo­si­tuk­sia, muil­le suo­si­tel­laan enin­tään 50 hen­ki­lön ryh­miä
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa vah­va suo­si­tus nou­dat­taa tur­vae­täi­syyk­siä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä. Yk­si­tyi­siä juh­lia suo­si­tel­laan jär­jes­tet­tä­vän mah­dol­li­sim­man pie­ni­muo­toi­si­na ja vält­tä­mään lä­hi­kon­tak­te­ja.
  • Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee edel­leen ha­keu­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Li­säk­si suo­si­tel­laan Ko­ro­na­vil­kun käyt­tä­mis­tä äly­pu­he­li­mes­sa

”Ke­vään juh­lien osal­ta va­ro­vai­suu­den täy­tyy kul­kea kä­si­kyn­käs­sä rie­mun kans­sa. Ko­ro­nan le­viä­mi­sen ris­ki ko­hoaa, kun vä­ki liik­kuu ti­lai­suuk­sien ja aluei­den vä­lil­lä”, muis­tut­taa Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Juh­lien jär­jes­te­lyis­sä tu­lee muis­taa tur­va­vä­lit ja hy­gie­nia­käy­tän­nöt se­kä vie­rai­den por­ras­ta­mi­nen. Sään sal­lies­sa vas­taa­no­tot kan­nat­taa to­teut­taa ul­ko­ti­lois­sa.

 

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set 1981 syn­ty­neil­le ja si­tä van­hem­mil­le se­kä ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le

Lue Kainuun soten 26.5.2021 tiedote kokonaisuudessaan: https://sote.kainuu.fi/uutiset/ei-uusia-tartuntoja-kainuu-edelleen-perustasolla

Takaisin uutisiin