Kainuun sote 26.4.: Tartuntaryppäät nostaneet koronan ilmaantuvuutta Kainuussa

Kainuun sote 26.4.: Tartuntaryppäät nostaneet koronan ilmaantuvuutta Kainuussa

Kai­nuu on ol­lut pit­kään ko­ro­nae­pi­de­mian pe­rus­ta­sol­la. Il­maan­tu­vuus on kui­ten­kin nous­sut vii­meis­ten tar­tun­to­jen myö­tä ol­len täl­lä het­kel­lä 27,8 (per 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk). Kaik­ki alueen tar­tun­nat ovat jäl­ji­tet­tä­vis­sä ja po­si­tii­vis­ten tes­tien osuus on 0,7 %.

”Huo­men­na alueen ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä kä­sit­te­lee ko­kouk­ses­saan ti­lan­net­ta ja te­kee lin­jauk­set epi­de­mia­ta­son mu­kai­ses­ti”, ker­too Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri Kai­nuun so­tes­ta.

Vii­me vii­kol­la tar­tun­ta­ryp­päis­sä on ol­lut ky­se se­kä mat­kail­les­sa saa­duis­ta tar­tun­nois­ta et­tä va­paa-ajan ko­koon­tu­mi­sis­ta, jot­ka ovat laa­jen­tu­neet työ- ja per­he­pii­riin. Li­säk­si maa­han­tu­lo­tes­teis­sä on to­det­tu tar­tun­to­ja ul­ko­maa­lai­sil­la hen­ki­löil­lä.

”Täl­lä het­kel­lä eläm­me han­ka­laa vai­het­ta, jos­sa tar­tun­to­jen ylei­nen vä­he­ne­mi­nen se­kä no­peas­ti ko­he­ne­va ro­ko­tus­kat­ta­vuus voi­vat ai­heut­taa va­ro­mat­to­muut­ta. Kai­nuun ko­koi­ses­sa väes­tös­sä epi­de­mia kään­tyy lu­ku­jen va­los­sa no­peas­ti­kin hei­kok­si. Tä­män vuok­si edel­leen on jat­ket­ta­va lä­hi­kon­tak­tien ra­joit­ta­mis­ta ja mui­ta va­ro­toi­mia”, muis­tut­taa pan­de­mia­pääl­lik­kö Kouk­ka­ri.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat täl­lä vii­kol­la

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin Kai­nuus­sa li­sä­tään uu­sia ryh­miä täs­tä vii­kos­ta al­kaen. Seu­raa­va­na vuo­ros­sa ovat 60 - 70 -vuo­tiaat se­kä sai­rau­ten­sa vuok­si ris­ki­ryh­mien 1 ja 2 kuu­lu­vat. Kai­nuun so­te tie­dot­taa tar­kem­min ro­ko­tus­ryh­mis­tä, ajan­va­rau­soh­jeis­ta ja Ast­ra­Ze­ne­can val­mis­tei­siin liit­ty­vis­tä jär­jes­te­lyis­tä tiis­tai­na 27.4.

 

Li­sä­tie­to­ja: Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)

Kainuun soten 25.4.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/tartuntaryppaat-nostaneet-koronan-ilmaantuvuutta-kainuussa

Takaisin uutisiin