Kainuun sote 26.4.: Rokotusvuorossa riskiryhmään 1 ja 2 kuuluvat sekä 1961 ja sitä ennen syntyneet

Kainuun sote 26.4.: Rokotusvuorossa riskiryhmään 1 ja 2 kuuluvat sekä 1961 ja sitä ennen syntyneet

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set Kai­nuus­sa laa­je­ne­vat kos­ke­maan kaik­kia ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­via se­kä 1961 ja si­tä en­nen syn­ty­nei­tä

Kai­nuus­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­jen­ne­taan kos­ke­maan 1961 ja si­tä aiem­min syn­ty­nei­tä. Li­säk­si ro­ko­tus­vuo­ros­sa ovat yli 16-vuo­tiaat lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin 1 ja 2 kuu­lu­vat. Taus­ta­sai­rauk­sien­sa vuok­si ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­la on ko­hon­nut ris­ki saa­da va­ka­va ko­ro­na­tau­ti.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin voi­vat nyt va­ra­ta ajan seu­raa­viin ryh­miin kuu­lu­vat:

  • 1961 ja si­tä aiem­min syn­ty­neet. Ajan­va­raus Oma­so­te-pal­ve­lun va­li­kos­ta paik­ka­kun­tan­sa ”iän­mu­kai­set ko­ro­na­ro­ko­tuk­set”. Ro­kot­tee­na on Pfi­ze­rin tai Mo­der­nan mR­NA-val­mis­te.
  • 2005 tai si­tä aiem­min syn­ty­neet ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vat. Ajan­va­raus Oma­so­te-pal­ve­lun va­li­kos­ta paik­ka­kun­tan­sa ”iän­mu­kai­set ko­ro­na­ro­ko­tuk­set”. Ro­kot­tee­na on Pfi­ze­rin tai Mo­der­nan mR­NA-val­mis­te.

Va­pai­ta ai­ko­ja net­ti­va­rauk­seen li­sä­tään ro­kot­tei­den saa­ta­vuu­den mu­kaan. Va­raus- ja muut oh­jeet on koot­tu Kai­nuun so­ten in­fo­si­vul­le so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set. 

Ajan­va­raus­nu­me­roon 044 709 3788 pyy­de­tään soit­ta­maan vain, mi­kä­li net­tia­jan­va­raus ei ole mah­dol­lis­ta, Jo­nos­sa on edel­leen tois­ta tu­hat­ta pu­he­lua, jois­ta val­tao­sa ai­heet­to­mia, jo­ten ta­kai­sin­soi­tos­sa voi kes­tää usei­ta vuo­ro­kau­sia.

Kai­nuus­sa on täl­lä het­kel­lä ro­ko­tet­tu kol­ma­so­sa ai­kuis­väes­tös­tä yh­del­lä an­nok­sel­la. Yli 70-vuo­tiai­den osuus on jo 90 % ja yli 65-vuo­tiais­sa­kin 43 %.

 

Jat­ko-oh­jeet Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­kot­teen osal­ta

Uu­sia ajan­va­rauk­sia ei Kai­nuus­sa jat­kos­sa ava­ta Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­kot­teel­le. Ajan­va­raus­nu­me­ro (08 718 9303) ja sii­hen liit­ty­vä ta­kai­sin­soit­to­jo­no sul­je­taan.

Ast­ra­Ze­ne­can ro­kot­teel­le 1. tou­ko­kuu­ta al­kaen ajan va­ran­neet ro­ko­te­taan mR­NA-val­mis­teel­la (Pfi­ze­rin tai Mo­der­nan val­mis­te).

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen oh­jeen mu­kaan 1956 tai si­tä en­nen syn­ty­neet Ast­ra­Ze­ne­cal­la ro­ko­te­tut saa­vat myös 2. an­nok­sen sa­mal­la val­mis­teel­la, el­lei en­sim­mäi­ses­tä an­nok­ses­ta ole ai­heu­tu­nut va­ka­vaa al­ler­gis­ta reak­tio­ta. Kai­nuus­sa ikä­ryh­mään kuu­lu­via Ast­ra­Ze­ne­cal­la ro­ko­tet­tu­ja on 1700.

Thl:n mu­kaan 1957 syn­ty­neet ja si­tä nuo­rem­mat en­sim­mäi­se­nä ro­ko­tean­nok­se­na Ast­ra­Ze­ne­caa saa­neet saa­vat toi­se­na an­nok­se­na mR­NA-val­mis­teen. Hen­ki­löi­tä on Kai­nuus­sa 520.

 

Vaa­li­toi­mit­si­jat ja kii­reel­lis­ten so­te-pal­ve­lui­den hen­ki­lös­tö ro­ko­tus­vuo­ros­sa

Takaisin uutisiin