Kainuun sote 26.3.:Ei uusia tartuntoja – koronatorjuntaohjeiden noudattamista korostetaan edelleen

Kainuun sote 26.3.:Ei uusia tartuntoja – koronatorjuntaohjeiden noudattamista korostetaan edelleen

Kai­nuus­sa ei ole to­det­tu uu­sia ko­ro­na­tar­tun­to­ja. Ka­jaa­nin ly­seoon liit­ty­viin al­tis­tuk­siin tai Ter­ra­fa­men seu­lon­toi­hin liit­tyen ei ole tie­dos­sa uu­sia po­si­tii­vi­sia tes­ti­tu­lok­sia.

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to (PSA­VI) on teh­nyt Kai­nuu­ta kos­ke­van ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joi­tus­pää­tök­sen 25.4.2021 saak­ka. Enin­tään 20 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suu­det on sal­lit­tu edel­lyt­täen, et­tä niis­sä voi­daan var­mis­taa ter­veys­tur­val­li­suu­des­ta an­net­tu­jen oh­jei­den to­teu­tu­mi­nen.

Kai­nuus­sa on edel­leen voi­mas­sa pe­rus­ta­son oh­jeet ja suo­si­tuk­set:

  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 12-vuo­tiail­le
  • Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on, ei etäo­pe­tus­suo­si­tus­ta
  • Suo­si­tus vält­tää maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­ta­mis­ta. Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään
  • Al­le 12-v ryh­mä­toi­min­nas­sa ei ole ra­joi­tus­suo­si­tuk­sia, 12–17-v suo­si­tel­laan enin­tään 20 hen­ki­lön ryh­miä ja ai­kui­sil­le yk­si­lö­har­ras­tuk­sia ryh­mien si­jaan
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa vah­va suo­si­tus nou­dat­taa tur­vae­täi­syyk­siä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä. Yk­si­tyi­siä juh­lia suo­si­tel­laan jär­jes­tet­tä­vän mah­dol­li­sim­man pie­ni­muo­toi­si­na ja vält­tä­mään lä­hi­kon­tak­te­ja.

Ko­ro­na­ti­lan­ne Ete­lä-Suo­mes­sa jat­kuu edel­leen vai­kea­na. Val­tio­neu­vos­ton esit­tä­mät liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set ei­vät ny­ky­ti­lan­tees­sa suo­raan kos­ke Kai­nuu­ta.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen ti­las­to­jen mu­kaan van­hem­pien ikä­luok­kien osuus ko­ro­na­tar­tun­nois­ta on las­ke­nut tä­män vuo­den ku­lues­sa. Suo­mes­sa yli puo­let tar­tun­nois­ta to­de­taan 20–50 -vuo­tiail­la ja al­le 20-vuo­tiai­den osuus tar­tun­nois­ta on nous­sut. Ra­joi­tus­ten ja oh­jei­den nou­dat­ta­mis­ta tu­lee­kin eri­tyi­ses­ti ko­ros­taa näis­sä väes­tö­ryh­mis­sä.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä eri oh­jei­den nou­dat­ta­mi­sen yh­teis­vai­ku­tuk­sel­la voi­daan vai­kut­taa epi­de­mian le­viä­mi­seen. Lä­hi­kon­tak­tien ra­joit­ta­mi­nen, hy­gie­niaoh­jeet, mat­kus­ta­mi­sen ra­joit­ta­mi­nen ja muut oh­jeet kos­ke­vat myös va­paa-ai­kaa.

Ikäih­mis­ten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set Kai­nuus­sa jat­ku­vat edel­leen – ajan­va­rauk­set ne­tin kaut­ta.

Lue koko Kainuun soten 26.3.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/ei-uusia-tartuntoja-koronatorjuntaohjeiden-noudattamista-korostetaan-edelleen

Takaisin uutisiin