Kainuun sote 25.7: Viisi uutta tartuntaa – yleiseen varovaisuuteen kehotetaan tartuntojen välttämiseksi

Kainuun sote 25.7: Viisi uutta tartuntaa – yleiseen varovaisuuteen kehotetaan tartuntojen välttämiseksi

Kai­nuus­sa on to­det­tu lauan­tai­na vii­si po­si­tii­vis­ta ko­ro­na­tes­ti­tu­los­ta, jois­ta kaik­ki Ka­jaa­nis­sa. Kak­si näis­tä on ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la hen­ki­löl­lä, yk­si jo aiem­min ka­ran­tee­nis­sa ol­leel­la. Yk­si tar­tun­ta on to­det­tu ul­ko­mail­ta pa­lan­neel­la hen­ki­löl­lä ns. 72 h tes­tis­sä. Yh­des­sä ta­pauk­ses­sa tar­tun­nan­jäl­ji­tys on edel­leen kes­ken. Sai­ras­tu­neil­le al­tis­tu­neet on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin.

Kai­nuun tar­tun­nan­jäl­ji­tys tie­dot­taa, et­tä sai­ras­tu­nei­den kon­tak­tien sel­vit­tä­mi­ses­sä se­kä näi­hin liit­ty­vis­sä yh­tey­de­no­tois­sa on vii­vet­tä.

Ris­ki al­tis­tua ko­ro­na­tar­tun­nal­le on ko­hon­nut ko­ko maas­sa li­sään­ty­vien tar­tun­to­jen vuok­si. Ta­pah­tu­mis­sa, ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa ja ra­vin­to­lois­sa on syy­tä ylei­seen va­ro­vai­suu­teen, vaik­ka näi­tä kos­ke­via var­si­nai­sia ra­joi­tuk­sia ei ole­kaan voi­mas­sa. 

Kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa kon­tak­teis­sa on suo­si­tel­ta­vaa nou­dat­taa yli kah­den met­rin tur­va­vä­le­jä tai käyt­tää kas­vo­mas­kia. Ylei­sö­ta­pah­tu­mis­sa on nou­da­tet­ta­va an­net­tu­ja oh­jei­ta.

Yh­tey­de­not­to­ja huo­les­tu­neil­ta kan­sa­lai­sil­ta

Kai­nuun ter­veys­vi­ra­no­mai­sil­le tu­lee yh­tey­de­not­to­ja, jois­sa esi­te­tään huol­ta ko­ro­na­tor­jun­nan toi­mien riit­tä­vyy­des­tä. Myös eri läh­teis­sä esiin­ty­vät eri­lai­set tar­tun­ta­lu­vut ai­heut­ta­vat häm­men­nys­tä kan­sa­lais­ten kes­kuu­des­sa.

Tar­tun­to­jen li­sään­tyes­sä esiin­tyy myös vaa­ti­muk­sia tiu­kem­mis­ta ra­joi­tuk­sis­ta. Tär­kein tar­tun­to­jen tor­jun­ta­kei­no on kui­ten­kin jo­kai­sen yk­si­lön vas­tuu tur­val­li­ses­ta toi­min­nas­ta nou­dat­ta­mal­la an­net­tu­ja oh­jei­ta tai mää­räyk­siä.

Ra­joi­tuk­sia voi­daan teh­dä tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kais­ten edel­ly­tys­ten täyt­tyes­sä, ar­vioi­den sa­mal­la nii­den hyö­ty­jä ja hait­to­ja. Ti­lan­net­ta seu­ra­taan jat­ku­vas­ti. Toi­mi­val­ta ra­joi­tus­pää­tök­sis­sä on yk­sit­täis­ten kun­tien osal­ta tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­val­la toi­mie­li­mel­lä, Kai­nuus­sa so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­män yh­ty­mä­hal­li­tuk­sel­la. Ko­ko maa­kun­taa kos­ke­vien ra­joi­tus­ten aset­ta­mi­sen toi­mi­val­ta on Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­la.

Kai­nuun so­te tie­dot­taa päi­vit­täin tie­toon tul­leet edel­li­sen päi­vän vah­vis­te­tut tar­tun­nat.  Yk­sit­täi­sis­tä al­tis­tu­mis­pai­kois­ta tie­do­te­taan, mi­kä­li jäl­ji­tyk­sen pe­rus­teel­la on ole­mas­sa eri­tyi­nen ris­ki sel­vit­tä­mät­tö­mil­le kon­tak­teil­le. 

Alueit­tai­set tai kun­nit­tai­set tar­tun­ta­lu­vut päi­vit­ty­vät vii­veel­lä THL:n tar­tun­ta­tau­ti­re­kis­te­riin, jo­ten lu­ku­jen ver­tai­lu ly­hyel­lä ai­ka­vä­lil­lä ei vält­tä­mät­tä an­na ajan­ta­sais­ta tie­toa. Alueel­la to­det­tu­jen ja re­kis­te­riin pää­ty­vien lu­ku­jen ero­ja se­lit­tä­vät myös hen­ki­löi­den ko­ti­pai­kat se­kä ul­ko­maa­lais­ten hen­ki­löi­den osuus.

 

Li­sä­tie­dot: vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

Takaisin uutisiin