Kainuun sote 25.5.: Rokotukset 1981 syntyneille - yksi uusi tartunta

Kainuun sote 25.5.: Rokotukset 1981 syntyneille - yksi uusi tartunta

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set 1981 syn­ty­neil­le ja si­tä van­hem­mil­le se­kä ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät seu­raa­vak­si 40-vuo­tiai­den ikä­luok­kaan. Nyt ajan voi­vat va­ra­ta

  • 1981 ja si­tä aiem­min syn­ty­neet. Ajan­va­raus Oma­so­te-pal­ve­lun va­li­kos­ta paik­ka­kun­tan­sa ”iän­mu­kai­set ko­ro­na­ro­ko­tuk­set”
  • 2005 ja si­tä aiem­min syn­ty­neet ris­ki­ryh­mään 1 ja 2 kuu­lu­vat. Ajan­va­raus Oma­so­te-pal­ve­lun va­li­kos­ta paik­ka­kun­tan­sa ” ris­ki­ryh­miin 1 ja 2 kuu­lu­vien ko­ro­na­ro­ko­tuk­set”.

Uu­sia ai­ko­ja an­ne­taan vii­kol­ta 24 eteen­päin. Ro­kot­tei­na kai­kil­le uu­sil­le ro­ko­tet­ta­vil­le käy­te­tään Pfi­ze­rin tai Mo­der­nan mR­NA-val­mis­tei­ta.

Ro­ko­tuk­siin pyy­de­tään ot­ta­maan mu­kaan hen­ki­lö­kort­ti, ajo­kort­ti tai KE­LA-kort­ti, jon­ka vii­va­koo­din avul­la no­peu­te­taan ro­ko­tus­tie­to­jen kir­jaa­mis­ta.

Va­raus- ja muut oh­jeet on koot­tu Kai­nuun so­ten in­fo­si­vul­le so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set.  Ajan­va­raus­nu­me­ros­sa 044 709 3788 ei täl­lä het­kel­lä ole ruuh­kaa.

 

Ro­ko­tuk­set ete­ne­vät odo­te­tus­ti

Pa­him­mil­le tau­tia­lueil­le Suo­mes­sa koh­den­ne­taan enem­män ro­kot­tei­ta, mut­ta tä­mä ei mer­kit­tä­väs­ti vai­ku­ta Kai­nuun ro­ko­tuk­siin. Toi­mi­tus­mää­rien odo­te­taan jat­kos­sa li­sään­ty­vän, jo­ten nuo­rim­pien ikä­luok­kien ajan­va­raus al­kaa kes­ki­ke­säl­lä.

Yli puo­let ro­ko­tu­si­käi­sis­tä kai­nuu­lai­sis­ta on ro­ko­tet­tu yh­teen ker­taan. Van­him­mat ikä­luo­kat on jo laa­jal­ti ro­ko­tet­tu; yli 60-vuo­tiai­den ro­ko­tus­kat­ta­vuus on 80 - 90 %.

 

Yk­si uu­si ko­ro­na­tar­tun­ta

Suo­mus­sal­mel­la on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta aiem­min ka­ran­tee­nis­sa ol­leel­la hen­ki­löl­lä. Ta­paus liit­tyy aiem­paan Hy­ryn­sal­men tar­tun­ta­ket­juun. Ko­ko ryp­pääs­sä on nyt 18 ta­paus­ta, jois­ta vii­si Suo­mus­sal­mel­la.

 

Li­sä­tie­dot:

Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri (044 797 4668)

Takaisin uutisiin