Kainuun sote 25.11.: Sotkamon tk-vuodeosastolla sulku koronatartunnan vuoksi – KAKS:n sairaalahoidon tilannetta seurataan

Kainuun sote 25.11.: Sotkamon tk-vuodeosastolla sulku koronatartunnan vuoksi – KAKS:n sairaalahoidon tilannetta seurataan

Sot­ka­mon ter­veys­kes­kus­sai­raa­lan vuo­deo­sas­to on tois­tai­sek­si sul­jet­tu uu­sil­ta po­ti­lail­ta ja vie­rai­li­joil­ta osas­ton po­ti­laal­la ei­len to­de­tun ko­ro­na­tar­tun­nan vuok­si. Asiaa ar­vioi­daan uu­del­leen vii­meis­tään 30.mar­ras­kuu­ta.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa on tä­nään tors­taiaa­mu­na hoi­dos­sa nel­jä ko­ro­na­po­ti­las­ta. ”KAKS:n päi­vys­tyk­sen seu­ran­tao­sas­to toi­mii ti­lan­teen vuok­si ta­val­lis­ta pie­nem­mäl­lä paik­ka­mää­räl­lä. Mi­kä­li ko­ro­na­po­ti­lai­den mää­rä KAKS:ssa kas­vaa, seu­ran­tao­sas­to muut­tuu jat­kos­sa pan­de­miao­sas­tok­si. Täl­lä on luon­nol­li­ses­ti vai­ku­tus­ta mui­den po­ti­lai­den hoi­toon, jo­ten seu­raam­me tar­koin ti­lan­teen ke­hit­ty­mis­tä”, ker­too pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen Kai­nuun so­tes­ta.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­sa ei täl­lä het­kel­lä ole ko­ro­na­po­ti­lai­ta te­ho­hoi­dos­sa. KAKS:n vii­des­tä var­si­nai­ses­ta te­ho­hoi­to­pai­kas­ta nel­jä on va­paa­na. Li­säk­si sai­raa­las­sa on kym­me­nen te­ho­val­von­ta­paik­kaa, jois­ta osa on myös va­paa­na. Te­ho­val­von­nas­sa hoi­de­taan eri­tyis­tä tark­kai­lua vaa­ti­via po­ti­lai­ta, ku­ten in­fark­ti­po­ti­lai­ta.

Inf­luens­sa­po­ti­lai­ta ei Kai­nuus­sa ole sai­raa­la­hoi­dos­sa.

”Pys­tym­me siis edel­leen toi­mi­maan täy­sin nor­maa­lis­ti, mut­ta ko­ro­na­ti­lan­teen huo­non­tues­sa muual­la Suo­mes­sa on myös Kai­nuus­sa ol­ta­va va­ruil­laan. Kii­reet­tö­mien, suun­ni­tel­tu­jen leik­kaus­ten pe­ru­mi­nen teh­dään vain vält­tä­mät­tö­mis­tä syis­tä, esi­mer­kik­si mi­kä­li jat­ko­hoi­to vaa­ran­tui­si hoi­to­paik­ko­jen ra­jal­li­suu­den vuok­si”, ko­ros­taa Lea Käs­mä-Ron­kai­nen.

Ro­ko­tus­ten li­sää­mi­nen eri­tyi­sen tär­keää

Kai­nuus­sa yli 12-vuo­tiais­ta kah­des­ti ro­ko­tet­tu­jen osuus on 87 %, mut­ta 20–35 -vuo­tiail­la se on edel­leen al­le 70 %. Tä­mä tar­koit­taa, et­tä Kai­nuus­sa on tu­han­sia ih­mi­siä jo­ko ko­ko­naan tai osit­tain il­man ro­ko­tus­suo­jaa.

Kos­ka va­jaan ro­ko­tus­suo­jan saa­nei­ta on edel­leen run­saas­ti, Kai­nuun so­te ja kun­nat ovat esit­tä­neet ve­too­muk­sen asuk­kail­le, et­tä ylei­sö­ta­pah­tu­miin ja vas­taa­viin osal­lis­tu­taan vain ro­ko­tet­tu­na ja luon­nol­li­ses­ti­kin oi­reet­to­ma­na.

”Kan­nus­tam­me voi­mak­kaas­ti kun­ta­lai­sia ot­ta­maan se­kä ko­ro­na- et­tä inf­luens­sa­ro­kot­teet. Ro­ko­tuk­set saa hel­pos­ti kun­tien ro­ko­tus­pis­teis­sä – käy­täm­me me­dia- ja so­me­vies­tin­nän li­säk­si myös muis­tu­tus­teks­ti­vies­te­jä eri ikä­ryh­mil­le, jot­ta mah­dol­li­sim­man mo­ni edel­leen­kin ro­kot­tau­tui­si”, ker­too pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen.

Kol­mat­ta ko­ro­na­ro­ko­tu­san­nos­ta suo­si­tel­laan täl­lä het­kel­lä kai­kil­le yli 60-vuo­tiail­le tai ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le se­kä niil­le so­te-am­mat­ti­lai­sil­le, jot­ka ovat saa­neet kak­si ro­ko­tet­ta ns. ly­hyel­lä vä­lil­lä vii­me tal­ve­na. Toi­sen ja kol­man­nen an­nok­sen vä­li tu­lee ol­la vä­hin­tään 6 kuu­kaut­ta, pait­si voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­la hen­ki­löil­lä, joil­le kol­mas an­nos voi­daan an­taa kak­si kuu­kaut­ta toi­sen jäl­keen.

Al­le 30-vuo­tiail­le mie­hil­le ei kui­ten­kaan tois­tai­sek­si suo­si­tel­la kol­mat­ta an­nos­ta nuo­ril­la mie­hil­lä esiin­ty­nei­den har­vi­nais­ten sy­dän­li­has­tu­leh­dus­ten vuok­si.

Ko­ro­na­ro­kot­teen suo­ja­te­ho heik­ke­nee tar­tun­to­jen le­viä­mis­tä vas­taan muu­ta­ma kuu­kau­si toi­sen an­nok­sen jäl­keen, mut­ta va­ka­vaa sai­ras­tu­mis­ta vas­taa te­ho säi­lyy hy­vä­nä.

Li­sä­tie­to­ja ro­ko­tuk­sis­ta saa se­kä Kai­nuun so­ten et­tä THL:n verk­ko­si­vuil­ta.

 

Li­sä­tie­to­ja: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

 

Kainuun soten 25.11. tiedote

 

 

Takaisin uutisiin