Kainuun sote 25.1.: Tartuntamäärä edelleen korkea – maanantaina 161 positiivista testitulosta

Kainuun sote 25.1.: Tartuntamäärä edelleen korkea – maanantaina 161 positiivista testitulosta

Maanantaina Kainuussa todettiin 161 koronatartuntaa, joka on edelleen viime viikon huippulukemien tasolla. Tartunnat ovat alkuvuonna keskittyneet pääosin Kajaaniin, mutta kasvua on nähtävissä myös muissa kunnissa.

Kainuun soten henkilöstövaje jatkuu edelleen. Maanantain tietojen mukaan poissa on 145 työntekijää. Henkilöstöä on siirretty kiireettömistä palveluista kriittisten toimintojen avuksi. Kiireetöntä toimintaa on supistettu mm. ikäihmisten palveluissa, kuntien terveysasemilla sekä Kainuun keskussairaalassa.

Koronatestiin pääsee tällä hetkellä hyvin. Mi­kä­li epäi­let al­tis­tu­nee­si ko­ro­na­vi­ruk­sel­le tai si­nul­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta, hakeudu testiin. Myös ko­ti­tes­tien käyt­töä suo­si­tel­laan.

Koronatestauksen ajanvaraus tehdään ensisijaisesti Omasoten kautta tai takaisinsoittopalvelusta 040 165 0020.

Koronarokotuksiin pääsee sujuvasti kuntien rokotuspisteissä, katso tarkemmat lisätiedot sote.kainuu.fi/koronainfo.

Ra­joi­tuk­sil­la ja suo­si­tuk­sil­la vä­hen­ne­tään lä­hi­kon­tak­te­ja

Epi­de­mia­ti­lan­teen hil­lit­se­mi­sek­si olen­nais­ta on vä­hen­tää lä­hi­kon­tak­te­ja mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti. Voimassa ovat ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joit­ta­mis­ta se­kä ra­vin­to­loi­ta kos­ke­vat ra­joi­tus­pää­tök­set. Toimijoita koskevat myös tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 c § mu­kai­nen vel­vol­li­suus osal­lis­tu­jien oh­jeis­ta­mi­ses­ta ja riit­tä­vien etäi­syyk­sien se­kä kä­sien puh­dis­ta­mi­sen ja ti­lo­jen sii­vouk­sen var­mis­ta­mi­ses­ta.

Ti­lo­jen hal­lin­nas­ta vas­taa­via ja nii­tä toi­min­nas­saan käyt­tä­viä velvoitetaan eh­käi­se­mään ti­lois­saan asiak­kai­den lä­hi­kon­tak­tin ai­heut­ta­maa tar­tun­nan ris­kiä (TtL 58d §). Mää­räys kos­kee

  • ti­lo­ja, joi­ta käy­te­tään si­säl­lä yli 10 asiak­kaan tai osal­lis­tu­jan sa­ma­nai­kai­seen oles­ke­luun tai ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa yli 50 asiak­kaal­le tai osal­lis­tu­jal­le.
  • asia­kas- ja osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä riip­pu­mat­ta lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­ti­lo­ja se­kä ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­taa (mm. ryh­mä­lii­kun­ta, kon­tak­ti­la­jit, ja kun­to­sa­lit si­sä­ti­lois­sa, ui­ma­hal­lit ja kyl­py­lät, tans­si- ja kuo­ro-, har­ras­ta­ja­teat­te­ri­toi­min­ta, si­sä­leik­ki­pai­kat ja kaup­pa­kes­kus­ten oles­ke­lu­ti­lat)

Toi­mi­ja voi va­li­ta kei­not mää­räyk­sen vel­voit­tei­den to­teut­ta­mi­sek­si. Näi­tä voi­vat ol­la esi­mer­kik­si asia­kas­mää­rän ra­joit­ta­mi­nen tai por­ras­ta­mi­nen, ti­la­ra­jauk­set tai asia­kas­paik­ko­jen jär­jes­te­lyt. Toi­mi­jan tu­lee laa­tia to­teu­tuk­ses­ta kir­jal­li­nen suun­ni­tel­ma ja pi­tää se ti­las­sa osal­lis­tu­jien nä­ky­vil­lä.

Rajoituksista ei voi vapautua ko­ro­na­pas­sil­la.

Kainuun alueella ovat voimassa myös suo­si­tuk­set mm. kasvomaskien ja kotitestien käytöstä, etätyöstä ja matkustamisen rajoittamisesta sekä lähikontaktien rajoittamisesta omaan lähipiiriin.

 

Lisätietoja medialle:
Kainuun sote pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen 044 7970 655

Takaisin uutisiin