Kainuun sote 24.7: Neljä tartuntaa - tartuntariski kohonnut - Kainuun sote oikaisee vääriä tietoja

Kainuun sote 24.7: Neljä tartuntaa - tartuntariski kohonnut - Kainuun sote oikaisee vääriä tietoja

Nel­jä uut­ta tar­tun­taa – tar­tun­ta­ris­ki ko­hon­nut

Kai­nuus­sa on to­det­tu ei­len nel­jä uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta kak­si Ka­jaa­nis­sa ja kak­si Kuh­mos­sa. Jäl­ji­tys on kes­ken, mut­ta tä­män het­ken tie­to­jen mu­kaan tar­tun­toi­hin ei lii­ty mer­kit­tä­viä lä­hi­pii­rin ul­ko­puo­li­sia al­tis­tu­mi­sia.

Ko­ro­nae­pi­de­mia kiih­tyy edel­leen ko­ko maas­sa ja tar­tun­ta­ris­ki on ko­hon­nut eri­tyi­ses­ti nuor­ten ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa.

Kai­nuun tar­tun­nan­jäl­ji­tys on ruuh­kau­tu­nut no­peas­ti li­sään­ty­nei­den tar­tun­ta- ja kon­tak­ti­mää­rien vuok­si. Yk­sit­täi­siä al­tis­tu­mis­paik­ko­ja on ih­mis­ten laa­jan liik­ku­vuu­den ja run­sai­den kon­tak­tien vuok­si vai­kea ni­me­tä. Nä­mä liit­ty­vät usein ryh­mien ko­koon­tu­mi­siin tai il­lan­viet­toi­hin yh­dis­tet­ty­nä al­ko­ho­lin­käyt­töön. Ta­pah­tu­mis­sa, ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa ja ra­vin­to­lois­sa on syy­tä eri­tyi­seen va­ro­vai­suu­teen, vaik­ka näi­tä kos­ke­via var­si­nai­sia ra­joi­tuk­sia ei ole­kaan voi­mas­sa. 

Kai­nuun asuk­kai­ta ja alueel­la oles­ke­le­via ke­ho­te­taan va­ro­vai­suu­teen ja huo­mioi­maan voi­mas­sa ole­vat oh­jeet. Maa­kun­nas­sa on par­hail­laan käyn­nis­sä myös usei­ta suu­ria ylei­sö­ta­pah­tu­mia. Jär­jes­tä­jien ja osal­lis­tu­jien tu­lee nou­dat­taa eril­li­siä ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta.

Kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa kon­tak­teis­sa on suo­si­tel­ta­vaa nou­dat­taa yli kah­den met­rin tur­va­vä­le­jä tai käyt­tää kas­vo­mas­kia.

Kai­nuun so­te oi­koo vir­heel­li­siä tie­to­ja ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­siin liit­tyen

Tä­nään lauan­tai­na as­tuu voi­maan ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sia kos­ke­va Val­tio­neu­vos­ton ase­tus. Pää­tös kos­kee usei­ta kiih­ty­mis­vai­heen aluei­ta – lu­kuun ot­ta­mat­ta Kai­nuu­ta, jos­sa kiih­ty­mis­vai­he on to­det­tu 20.7. al­kaen.

Jul­ki­suu­des­sa on esi­tet­ty vir­heel­li­siä kä­si­tyk­siä, joi­den mu­kaan Kai­nuun so­te ei oli­si toi­mit­ta­nut ajois­sa tar­vit­ta­via tie­to­ja pää­tök­sen­te­koa var­ten. Tie­to on vir­heel­li­nen ja tä­hän liit­ty­vää uu­ti­soin­tia on pyy­det­ty oi­kai­se­maan. Ta­pah­tu­miin ei lii­ty Kai­nuun osal­ta epä­sel­vyyk­siä, ja fak­tat asias­sa ovat seu­raa­vat:

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö on 16.7 pyy­tä­nyt sai­raan­hoi­to­pii­reil­tä ar­vio­ta mil­lai­sek­si aluei­den epi­de­mia­ti­lan­ne ke­hit­tyy 22.7. men­nes­sä. Tä­tä ar­vioi­ta pyy­det­tiin 20.7. men­nes­sä, ja se toi­mi­tet­tiin asian­mu­kai­ses­ti STM:öön 19.7. Mi­nis­te­riö on ol­lut tie­toi­nen ar­vios­ta - jon­ka mu­kaan alue siir­tyi­si kiih­ty­mis­vai­hee­seen - ja to­den­nut 21.7 Kai­nuun kiih­ty­mis­vai­hee­seen siir­ty­mi­sen jäl­keen, et­tä pää­tös­tä ra­joi­tuk­sen aset­ta­mi­ses­ta vie­lä har­ki­taan.

Val­tio­neu­vos­to on il­moit­ta­nut kä­sit­te­le­vän­sä epi­de­mia­ti­lan­net­ta ja ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sia uu­del­leen en­si vii­kol­la.

 

Li­sä­tie­dot: vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

 

https://sote.kainuu.fi/uutiset/nelja-tartuntaa-tartuntariski-kohonnut-kainuun-sote-oikaisee-vaaria-tietoja

Takaisin uutisiin