Kainuun sote 24.5.: Perjantaina kaksi tartuntaa - viikonloppuna rauhallista

Kainuun sote 24.5.: Perjantaina kaksi tartuntaa - viikonloppuna rauhallista

Hy­ryn­sal­men tar­tun­ta­ryp­pää­seen liit­tyen per­jan­tai­na to­det­tiin suo­mus­sal­me­lai­sel­la hen­ki­löl­lä po­si­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­ti­tu­los. Li­säk­si kol­me hen­ki­löä mää­rät­tiin ka­ran­tee­niin.

Kuh­mo­lai­sel­la hen­ki­löl­lä to­det­tiin maa­han­tu­lo­tes­tis­sä ko­ro­na­tar­tun­ta, jon­ka joh­dos­ta kuu­si hen­ki­löä on ka­ran­tee­nis­sa. Ta­paus ei lii­ty Hy­ryn­sal­men ryp­pää­seen.

Vii­kon­lop­pu­na ei ole tul­lut tie­toon uu­sia sai­ras­tu­mi­sia. Kai­nuus­sa ko­ro­na­ka­ran­tee­niin mää­rät­ty­jä on täl­lä het­kel­lä yh­teen­sä 86. Kai­nuun alueen il­maan­tu­vuus on nyt 25 (per 100 000 as / 14 vrk) ja po­si­tii­vis­ten tes­tien osuus vii­me vii­kol­la 0,7 % ote­tuis­ta tes­teis­tä.

Oh­jeet ja ra­joi­tuk­set

Kai­nuus­sa on sal­lit­tu enin­tään 50 hen­gen ylei­set ti­lai­suu­det tai ko­kouk­set. Kui­ten­kin tä­tä suu­rem­pia ti­lai­suuk­sia saa jär­jes­tää, jos niis­sä nou­da­te­taan THL:n ja OKM:n tur­vaoh­jet­ta. Oh­jees­sa vaa­di­taan mm. vä­hin­tään kah­den met­rin tur­va­vä­lit. Kai­kis­sa ti­lai­suuk­sis­sa on kui­ten­kin otet­ta­va huo­mioon tar­tun­ta­tau­ti­lain py­kä­län 58c vel­voit­teet.

  • Voi­mas­sa ovat edel­leen seu­raa­vat suo­si­tuk­set ja oh­jeet:
  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 12-vuo­tiail­le
  • Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on, ei etäo­pe­tus­suo­si­tus­ta
  • Suo­si­tus vält­tää maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­ta­mis­ta. Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään
  • Al­le 12-v ryh­mä­toi­min­nas­sa ei ole ra­joi­tus­suo­si­tuk­sia, muil­le suo­si­tel­laan enin­tään 50 hen­ki­lön ryh­miä
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa vah­va suo­si­tus nou­dat­taa tur­vae­täi­syyk­siä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä. Yk­si­tyi­siä juh­lia suo­si­tel­laan jär­jes­tet­tä­vän mah­dol­li­sim­man pie­ni­muo­toi­si­na ja vält­tä­mään lä­hi­kon­tak­te­ja.
  • Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee edel­leen ha­keu­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Li­säk­si suo­si­tel­laan Ko­ro­na­vil­kun käyt­tä­mis­tä äly­pu­he­li­mes­sa.

Kai­nuun so­te ke­hot­taa jat­ka­maan oh­jei­den mu­kai­sia va­ro­toi­mia se­kä ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Tes­tauk­set ajan­va­rauk­sel­la ter­vey­sa­se­mil­la ar­ki­päi­vi­sin se­kä päi­vit­täin KAKS:n ko­ro­na­tes­tau­sa­se­mal­la (puh. 040 165 0020).

Li­sä­tie­dot:
Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri (044 797 4668)

Kainuun soten 24.5.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/perjantaina-kaksi-tartuntaa-viikonloppuna-rauhallista

Takaisin uutisiin