Kainuun sote 24.1.: Sunnuntaina 77 koronatartuntaa – kehityssuunta epävarma

Kainuun sote 24.1.: Sunnuntaina 77 koronatartuntaa – kehityssuunta epävarma

Ei­len Kai­nuus­sa to­det­tiin 77 ko­ro­na­tar­tun­taa. Vii­me vii­kol­la Kai­nuus­sa to­det­tiin 880 ko­ro­na­tar­tun­taa eli sa­ta­kun­ta vä­hem­män kuin edel­li­sel­lä vii­kol­la. Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on 2246 / 100 000 / 14 vrk. La­bo­ra­to­rio­vii­vei­den vuok­si il­maan­tu­vuu­des­ta puut­tu­nee vie­lä tie­to­ja vii­me päi­vien ajal­ta.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen ruuh­kau­tu­mi­ses­ta joh­tu­nut kon­tak­toin­ti­vii­ve on saa­tu pu­ret­tua. Po­si­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen saa­neet voi­daan täl­lä het­kel­lä ta­voit­taa noin vuo­ro­kau­den ku­lues­sa.

Kai­nuun so­ten hen­ki­lös­tö­va­je on myös hel­pot­tu­nut. Per­jan­tai­na pois­sa oli yli 200 työn­te­ki­jää ja ei­li­sen tie­don mu­kaan se­kä ko­ro­nan et­tä mui­den syi­den vuok­si sai­ras­pois­sao­lo­ja on noin 100. Kii­reet­tö­mien pal­ve­lui­den su­pis­tuk­sil­la ja hen­ki­lös­tö­siir­roil­la on pys­tyt­ty tu­ke­maan kriit­ti­siä toi­min­to­ja ku­ten päi­vys­tys­tä ja ko­ti­hoi­toa.

”Vie­lä ei voi­da sa­noa, on­ko ti­lan­tees­sa ta­pah­tu­nut mer­kit­tä­vä kään­ne pa­rem­paan. On myös mah­dol­lis­ta, et­tä ruuh­kau­tu­nut jäl­ji­tys­ti­lan­ne ja li­sään­ty­nyt ko­ti­tes­taus yh­des­sä lie­väoi­reis­ten sai­ras­tu­mis­ten kans­sa vai­kut­taa sii­hen, et­tä osa jät­tää ha­keu­tu­mas­ta tes­tei­hin. Lä­hi­päi­vi­nä voim­me ar­vioi­da ke­hi­tys­suun­taa tar­kem­min. Vi­rus ei kui­ten­kaan ole ka­don­nut, jo­ten va­ro­toi­mia, tes­taus­ta se­kä sai­ras­tu­nei­ta ja al­tis­tu­nei­ta kos­ke­vat me­net­te­lyt ovat edel­leen voi­mas­sa”, to­teaa Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa voi­mas­sa ole­vis­ta suo­si­tuk­sis­ta, ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­ta se­kä ti­loi­hin liit­ty­vis­tä vel­voit­teis­ta tar­tun­ta­ris­kin vä­hen­tä­mi­sek­si. Ko­ro­na­tes­tiin pää­see täl­lä het­kel­lä hy­vin. Tes­tiin ha­keu­tu­mis­ta suo­si­tel­laan se­kä oi­rei­sil­le et­tä al­tis­tu­neil­le hen­ki­löil­le.

Toi­min­nan su­pis­tuk­sia ikäih­mis­ten päi­vä­toi­min­nas­sa se­kä pe­rus­ter­vey­den­huol­lon kii­reet­tö­mis­sä vas­taa­no­tois­sa

Ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si ikäih­mis­ten päi­vä­toi­min­ta kes­key­te­tään 24.1 – 19.2. vä­li­sek­si ajak­si (aiem­mas­sa tie­dot­tees­sa su­lun päät­ty­mis­päi­vä oli vir­heel­li­nen).

Asiak­kai­ta pyy­de­tään huo­mioi­maan, et­tä pe­rus­ter­vey­den­huol­lon kii­ree­tön­tä vas­taa­not­to­toi­min­taa on su­pis­tet­tu. Esi­mer­kik­si kii­reet­tö­miä kont­rol­le­ja tai ter­veys­tar­kas­tuk­sia jou­du­taan siir­tä­mään. Kii­reel­li­sim­mis­sä asiois­sa vir­ka-ai­ka­na tu­lee soit­taa omal­le ter­vey­sa­se­mal­le. Päi­vys­ty­sa­pu 116 117 pal­ve­lee kii­reel­li­ses­sä hoi­don ar­vioin­nis­sa tai päi­vys­tyk­seen ha­keu­tu­mi­ses­sa.

Ro­ko­tus­suo­ja kes­keis­tä

Ko­ro­na­ro­kot­teet suo­jaa­vat va­ka­val­ta ko­ro­na­tau­dil­ta se­kä vä­hen­tä­vät myös tar­tun­ta­ris­kiä. Ro­ko­tus­kat­ta­vuus nou­see edel­leen hil­jal­leen myös en­sim­mäi­sen ja toi­sen an­nok­sen osal­ta; näis­sä kas­vua on noin 0,3 % vii­kos­sa.

Kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen on saa­nut yli 53 % 12 vuot­ta täyt­tä­neis­tä kai­nuu­lai­sis­ta. Al­le 50-vuo­tiail­la kol­meen ker­taan ro­ko­tet­tu­jen osuus pie­ne­nee voi­mak­kaas­ti, esi­mer­kik­si 20 - 30 -vuo­tiais­ta kol­mes­ti ro­ko­tet­tu­ja on vas­ta 10–20 %. Pe­rus­ter­veil­le ai­kui­sil­le kol­mat­ta an­nos­ta suo­si­tel­laan nel­jä kuu­kaut­ta toi­sen an­nok­sen jäl­keen.

Ro­ko­tuk­set saa Kai­nuus­sa hel­pos­ti ajan­va­rauk­sel­la tai il­man kun­tien ro­ko­tus­pis­teil­lä. Kat­so tar­kem­mat au­kio­loa­jat ja oh­jeet so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: Kai­nuun so­te pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

Takaisin uutisiin