Kainuun sote 23.9.: Yritysten kampanjat kannustavat koronarokotuksille

Kainuun sote 23.9.: Yritysten kampanjat kannustavat koronarokotuksille

Kai­nuu­lais­ten yri­tys­ten ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin kan­nus­ta­vat kam­pan­jat on otet­tu myön­tei­ses­ti vas­taan.

Kuh­mon Osuus­pank­ki laa­jen­taa ko­ro­na­ro­ko­tus­ten tu­ke­mis­ta ja lah­joit­taa jat­kos­sa kai­kil­le kam­pan­ja­ro­ko­tus­pis­tees­sä (Kou­lu­ka­tu 10, ent. Lää­kä­ri­pal­ve­lun ti­la) ro­ko­tuk­sen ot­ta­jil­le 20 eu­ron ar­voi­sen lah­ja­kor­tin. Kor­til­la voi pal­ki­ta it­sen­sä käy­mäl­lä esim. piz­ze­rias­sa tai polt­toai­neos­tok­sil­la.

Kam­pan­jaan on va­rat­tu 1000 ro­ko­tet­ta ja lah­ja­kort­tia, joil­la ta­voi­tel­laan ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den mer­kit­tä­vää pa­ran­ta­mis­ta ja si­ten no­peam­paa pa­luu­ta nor­maa­liin. Osuus­pan­kin kam­pan­ja jat­kuu enin­tään sun­nun­tai­hin saak­ka, mi­kä­li erää riit­tää.

Per­jan­tai­na 24.9. Ka­jaa­nin Yri­tys­ten Yö -ta­pah­tu­mas­sa Ka­jaa­nin Yrit­tä­jät ja Ka­jaa­nin Kaup­pia­syh­dis­tys tar­joa­vat kai­kil­le ta­pah­tu­mas­sa ko­ro­na­ro­kot­teen ot­ta­neil­le kah­vi­la­ku­pon­gin. Kai­nuun so­ten pop-up -ro­ko­tus­pis­te on per­jan­tai­na avoin­na Raa­ti­huo­neen to­ril­la en­ti­sis­sä Ros­son ti­lois­sa klo 17–24.

Ko­ro­na­ti­lan­ne Kai­nuus­sa

Kes­ki­viik­ko­na to­det­tiin kak­si uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, jot­ka mo­lem­mat kuh­mo­lai­sil­la. Kuh­mos­sa päi­vä­ko­ti Kuu­sen­kuis­kees­sa ei­len to­de­tun tar­tun­nan vuok­si 19 hen­ki­löä on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin.

Vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on nyt 73,6 / 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk. Kai­nuu on ko­ro­nae­pi­de­mian pe­rus­ta­sol­la, lu­kuun ot­ta­mat­ta Ka­jaa­nia, jo­ka täyt­tää vie­lä kiih­ty­mis­vai­heen kri­tee­rit. Voi­mas­sa ovat edel­leen suo­si­tuk­set mm. kas­vo­mas­kien käy­tös­tä, tur­va­vä­leis­tä, hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta ja ko­ro­na­tes­tei­hin ha­keu­tu­mi­ses­ta.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä tar­tun­nat ovat täl­lä het­kel­lä käy­tän­nös­sä ro­kot­ta­mat­to­mien tai vie­lä va­jaan ro­ko­tus­suo­jan saa­nei­den kes­kuu­des­sa, joi­den tu­lee eri­tyi­ses­ti huo­leh­tia ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta.

 

Li­sä­tie­dot: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri 044 7974 668

 

Kainuun soten koronatiedote 23.9.2021

Takaisin uutisiin