Kainuun sote 23.8.: Kolmetoista uutta tartuntaa viikonlopun aikana - nuoria kannustetaan rokotuksiin

Kainuun sote 23.8.: Kolmetoista uutta tartuntaa viikonlopun aikana - nuoria kannustetaan rokotuksiin

Kol­me­tois­ta uut­ta tar­tun­taa vii­kon­lo­pun ai­ka­na

Lauan­tai­na Kai­nuus­sa to­det­tiin kak­si uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa. Sun­nun­tai­na po­si­tii­vi­sia tes­ti­tu­lok­sia to­det­tiin 11. Val­tao­sa tar­tun­nois­ta on edel­leen Ka­jaa­nis­sa. Ka­ran­tee­niin on ase­tet­tu yli kol­me­kym­men­tä hen­ki­löä eri Kai­nuun kun­nis­ta se­kä ul­ko­paik­ka­kun­nil­ta; osa tar­tun­nan saa­neis­ta on ol­lut jo aiem­min ka­ran­tee­nis­sa.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on pääo­sin saa­nut sel­vi­tet­tyä vii­kon­lo­pun tau­ti­ta­pauk­set. Mah­dol­li­sia al­tis­tu­mis­paik­ko­ja päi­vi­te­tään Kai­nuun so­ten ko­ro­nain­fon verk­ko­si­vuil­le niil­tä osin, kun tie­to­ja on jäl­ji­tyk­sen mu­kaan saa­ta­vis­sa ja nii­den ar­vioi­daan ole­van tar­tun­ta­ris­kin kan­nal­ta olen­nai­sia.

Ko­ro­na­tes­te­jä ote­taan edel­leen run­saas­ti ja tes­ti­tu­lok­sen saa­mi­ses­sa voi men­nä yli vuo­ro­kau­si.

Kai­nuun il­maan­tu­vuus on nyt 180,6 / 100 000 / 14 vrk.

Vii­kon­lo­pun ro­ko­tus­pis­teel­lä Ka­jaa­nis­sa an­net­tiin 124 ko­ro­na­ro­ko­tus­ta – nuor­ten ro­ko­tuk­set käyn­nis­sä

Ka­jaa­nin Lin­nan­vir­ta-ta­pah­tu­mas­sa ko­keil­tiin il­man ajan­va­raus­ta an­net­ta­via ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia. ”Enem­män­kin ro­kot­tei­ta oli­si to­ki ol­lut tar­jol­la kah­den päi­vän ai­ka­na. Myön­teis­tä pa­lau­tet­ta an­net­tiin eri­tyi­ses­ti pal­ve­lun help­pou­des­ta ja vii­kon­lop­puun si­joit­tu­nees­ta mah­dol­li­suu­des­ta. Sel­vi­täm­me mah­dol­li­suuk­sia jat­kaa näi­tä pal­ve­lui­ta. Kai­nuun ko­ko väes­tös­tä ro­kot­ta­mat­ta on vie­lä noin 20 000 ih­mis­tä. 90 %:n ta­voit­tees­ta ol­laan vie­lä kau­ka­na ja eri­tyi­ses­ti 20 - 40 -vuo­tiai­den ma­ta­lam­pi kat­ta­vuus huo­les­tut­taa,” ker­too Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri Kai­nuun so­tes­ta.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ai­kui­sil­le jat­ku­vat edel­leen ajan­va­raus­toi­min­ta­na kun­tien ro­ko­tus­pis­teis­sä. Yri­tys­ten työ­ter­veys­huol­lon kaut­ta on myös mah­dol­li­suus saa­da ko­ro­na­ro­kot­tei­ta, mi­kä­li työ­nan­ta­jat ovat si­säl­lyt­tä­neet ne pal­ve­lu­so­pi­muk­siin­sa. 

12 vuot­ta täyt­tä­neet pe­rus­kou­lu­lai­set ja toi­sen as­teen opis­ke­li­jat saa­vat ko­ro­na­ro­ko­tuk­set hel­pos­ti myös kou­lu­jen ro­ko­tus­pis­teil­lä lä­hi­päi­vien ai­ka­na. Jär­jes­te­lyis­tä on tie­do­tet­tu kou­lu­jen kaut­ta ja li­sä­tie­to­ja saa myös Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta.

Ro­ko­te­val­mis­tei­ta ja ro­ko­tu­sai­ko­ja on Kai­nuus­sa hy­vin saa­ta­vil­la. Ko­ro­na­ro­kot­teen ot­ta­mi­nen on vah­vas­ti suo­si­tel­ta­vaa, ja eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den li­sää­mi­nen on tär­keää. Ro­ko­tus pie­nen­tää mer­kit­tä­väs­ti ris­kiä sai­ras­tua tai tar­tut­taa vi­rus­ta edel­leen.

 

Li­sä­tie­dot:
Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri 044 797 4668

 

Kainuun soten tiedote 23.8.2021: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kolmetoista-uutta-tartuntaa-viikonlopun-aikana-nuoria-kannustetaan-rokotuksiin

Takaisin uutisiin