Kainuun sote 23.7.: Tartuntamäärä kasvaa – Kajaanissa Rastitien kehitysvammaisten lasten yksikössä toiminnan rajoituksia

Kainuun sote 23.7.: Tartuntamäärä kasvaa – Kajaanissa Rastitien kehitysvammaisten lasten yksikössä toiminnan rajoituksia

Kai­nuus­sa ko­ro­nae­pi­de­mia kiih­tyy edel­leen. Il­maan­tu­vuus­lu­ku on nyt 81,9 / 100 000 / 14 vrk. Ei­len to­det­tiin seit­se­män uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa. Li­säk­si nel­jä ul­ko­maa­lais­ta maa­han saa­pu­nut­ta on tes­tat­tu po­si­tii­vi­sek­si; hen­ki­löt ei­vät oles­ke­le Kai­nuus­sa, ei­vät­kä re­kis­te­röi­dy alueen tar­tun­toi­hin.

Kai­nuun tar­tun­nois­ta yk­si liit­tyy Sot­ka­mon päi­vä­ko­din ryp­pää­seen aiem­min ka­ran­tee­nis­sa ol­leel­la hen­ki­löl­lä. Nel­jäs­sä on ky­se Ka­jaa­nin aiem­mis­ta tar­tun­ta­ket­juis­ta, ja yh­des­sä uu­des­ta va­paa-ajan viet­toon liit­ty­väs­tä tar­tun­nas­ta. Ka­ran­tee­ne­ja on nyt mää­rät­ty seit­se­män, mut­ta mää­rä tu­lee kas­va­maan huo­mat­ta­vas­ti run­sai­den kon­tak­tien vuok­si.

Ka­jaa­nis­sa Kai­nuun so­ten Ras­ti­tien ke­hi­tys­vam­mais­ten las­ten ja nuor­ten asu­mi­syk­si­kös­sä on yh­del­lä hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la to­det­tu po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los. Ka­ran­tee­ne­ja tu­lee ole­maan usei­ta kym­me­niä. Jäl­ji­tys on edel­leen kes­ken, mut­ta yk­si­kön asiak­kaat ja työn­te­ki­jät al­tis­tu­mi­sa­jal­ta 19. - 21.7. on ta­voi­tet­tu. Hei­dät on oh­jat­tu ko­ro­na­tes­tei­hin se­kä ke­ho­tet­tu vält­tä­mään kon­tak­te­ja tois­tai­sek­si.

Ras­ti­tien yk­sik­kö vas­taa asiak­kai­den ja omais­ten tie­dot­ta­mi­ses­ta asiaan liit­tyen. Las­ten yk­si­kön asu­mis­pal­ve­lut jat­ku­vat, mut­ta omais­hoi­don va­pai­den se­kä ti­la­päis- ja lo­ma-ai­ko­jen hoi­to ei­vät tois­tai­sek­si ole käy­tös­sä. Ras­ti­tien ai­kuis­ten pal­ve­luyk­si­kön asia­kas­toi­min­ta jat­kuu.

Tar­tun­nat li­sään­ty­vät edel­leen – eri­tyi­ses­ti jäl­ji­tyk­ses­sä on vai­keuk­sia

Kai­nuun tar­tun­nan­jäl­ji­tys on pa­has­ti ruuh­kau­tu­nut. Li­sään­ty­vät ta­paus­mää­rät se­kä eri­tyi­ses­ti nii­hin liit­ty­vät suu­ret kon­tak­ti­mää­rät hi­das­ta­vat sel­vi­tys­työ­tä. Myös ko­ro­na­tes­tauk­ses­sa on ruuh­kaa.

”Tar­tun­nat li­sään­ty­vät no­peas­ti ja suun­ta ko­ko maas­sa on edel­leen huo­nom­paan. Tar­tun­ta­ris­ki on ko­hon­nut eten­kin va­paa-ajan viet­toon liit­tyen”, to­teaa vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la Kai­nuun so­tes­ta.

Myös THL on li­sän­nyt vies­tin­tää jäl­ji­tyk­sen vai­keu­tu­mi­ses­ta, tar­pees­ta vä­hen­tää so­siaa­li­sia kon­tak­te­ja eri­tyi­ses­ti nuor­ten kes­kuu­des­sa se­kä ko­ros­ta­nut al­tis­tu­nei­den ja sai­ras­tu­nei­den vel­vol­li­suut­ta aut­taa vi­ra­no­mai­sia. Suo­mes­sa tar­tun­nat ovat kuu­kau­des­sa li­sään­ty­neet ne­lin­ker­tai­sek­si. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen mu­kaan lä­hes 60 % uu­sis­ta tar­tun­nois­ta on al­le 30-vuo­tiail­la pai­not­tuen 18 - 23 -vuo­tiai­siin.

Tär­keät toi­min­taoh­jeet

Kai­nuun so­te pyy­tää alueen asuk­kai­ta ja tääl­lä oles­ke­le­via nou­dat­ta­maan seu­raa­via oh­jei­ta:

  • Vä­hen­nä lä­hi­kon­tak­te­ja. Mi­ni­moi ei-vält­tä­mät­tö­mät ta­paa­mi­set. Tar­tun­ta­ris­ki on ko­hon­nut eri­tyi­ses­ti nuor­ten koh­taa­mi­sis­sa.
  • Nou­da­ta ko­ro­naoh­jei­ta. Pi­dä tur­va­vä­lit, käy­tä kas­vo­mas­kia ja kä­si­de­siä. Ylei­sö­ta­pah­tu­mis­sa on eh­dot­to­mas­ti nou­da­tet­ta­va ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta. Jos al­tis­tut tai sai­ras­tut, käy tes­tis­sä ja nou­da­ta mää­räyk­siä.
  • Käy­tä net­ti­pal­ve­lu­ja pu­he­lui­den si­jaan. Va­raa ko­ro­na­tes­ti- ja ro­ko­tu­sa­jat Oma­so­te-pal­ve­lus­ta – näin hel­po­tat ter­vey­den­huol­lon työ­kuor­maa. Va­paat ajat ovat näh­tä­vil­lä ne­tis­sä; pu­he­lut ei­vät no­peu­ta asioin­tia.

Ko­ro­na­tes­taus vain tar­vit­taes­sa

Ko­ro­na­tes­tiin ke­ho­te­taan edel­leen ha­keu­tu­maan ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä, mi­kä­li on oi­rei­ta tai epäi­lee tar­tun­taa. Var­muu­den vuok­si tai va­paa-ajan viet­toa var­ten tes­te­jä ei teh­dä jul­ki­ses­sa ter­vey­den­huol­los­sa, jot­ta re­surs­sit ovat käy­tet­tä­vis­sä hoi­toa var­ten. Suo­mes­sa esim. ul­ko­maan­mat­ko­ja var­ten tar­vit­ta­vat ko­ro­na­tes­tit on otet­ta­va yk­si­tyis­ten pal­ve­lui­den kaut­ta. 

Mi­kä­li olet oi­ree­ton, mut­ta epäi­let al­tis­tu­nee­si ko­ro­na­tar­tun­nal­le, ha­keu­du tes­tiin 2 - 3 vrk al­tis­tu­mi­ses­ta. Vaik­ka tu­los on ne­ga­tii­vi­nen, väl­tä sil­ti lä­hi­kon­tak­te­ja, jos epäi­let al­tis­tu­nee­si. Vi­ruk­sen itä­mi­sai­ka on kes­ki­mää­rin 4 - 5 päi­vää.

 

Li­sä­tie­dot: vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872 ja ke­hi­tys­vam­ma­huol­lon vs. vas­tuua­lue­pääl­lik­kö Tii­na Kiil­to­mä­ki 044 7502160

 

https://sote.kainuu.fi/uutiset/tartuntamaara-kasvaa-kajaanissa-rastitien-kehitysvammaisten-lasten-yksikossa-toiminnan-rajoituksia

Takaisin uutisiin