Kainuun sote 23.4. Rokotusaikoja varatessa kehotetaan käyttämään Omasote-palvelua

Kainuun sote 23.4. Rokotusaikoja varatessa kehotetaan käyttämään Omasote-palvelua

Tar­ken­nus tors­tain 22.4. tie­dot­tee­seen: Yk­si ko­ro­na­tar­tun­nan saa­neis­ta, on ko­ti­sai­raa­la Ali­san työn­te­ki­jä, ei ko­ti­sai­raan­hoi­don.

Kai­nuus­sa on yk­si uu­si ko­ro­na­tar­tun­ta, yh­teys vii­me tiis­tain tar­tun­ta­ryp­pää­seen mah­dol­li­nen.

Kai­nuun il­maan­tu­vuus on nyt 26,4/100 000 edel­li­sen kah­den vii­kon ajal­ta. Kai­nuu on edel­leen pe­rus­ta­sol­la, ei­kä uu­sia ra­joi­tuk­sia ole tu­los­sa. Täl­lä het­kel­lä ole­vat ra­joi­tuk­set jat­ku­vat 2.5. saak­ka.

Ro­ko­tu­sai­ko­jen va­rauk­set en­si­si­jai­ses­ti Oma­so­te –pal­ve­lun kaut­ta.

Lue lisää Kainuun soten 23.4.2021 tiedotteesta: 
https://sote.kainuu.fi/uutiset/rokotusaikoja-varatessa-kehotetaan-kayttamaan-omasote-palvelua

Takaisin uutisiin