Kainuun sote 23.1.: Lauantaina 74 koronatartuntaa, sote muistuttaa suosituksista ja rajoituksista

Kainuun sote 23.1.: Lauantaina 74 koronatartuntaa, sote muistuttaa suosituksista ja rajoituksista

Lauan­tai­na 22.1. Kai­nuus­sa to­det­tiin 74 ko­ro­na­tar­tun­taa. Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on THLn ti­las­ton mu­kaan Kai­nuus­sa 2331 / 100 000 / 14 vrk.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen ruuh­kau­tu­mis­ta on saa­tu edel­leen pu­ret­tua, ei­len on ta­voi­tet­tu osa 1-2 vrk sit­ten tes­teis­sä käy­nei­tä. Myös ko­ro­na­tes­tauk­ses­sa on ol­lut lauan­tai­na vä­hem­män kä­vi­jöi­tä kuin edel­tä­vi­nä päi­vi­nä.

So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­los­sa jat­kuu vai­kea ti­lan­ne hen­ki­lös­tön pois­sao­lo­jen vuok­si, jot­ka vai­kut­ta­vat usei­den yk­si­köi­den toi­min­taan. Toi­min­nan su­pis­tuk­sil­la ja hen­ki­lös­tön siir­roil­la py­ri­tään tur­vaa­maan kii­reel­li­sen hoi­don re­surs­sit. Kai­nuun so­ten joh­to­kes­kus ko­koon­tuu kun­tayh­ty­män joh­ta­jan joh­dol­la päi­vit­täin ti­lan­teen ar­vioi­mi­sek­si. Kai­nuun so­ten rek­ry­toin­ti ha­kee li­sä­työ­voi­maa pan­de­mian vuok­si ja päi­vys­tää myös vii­kon­lo­pun ajan.

Ra­joi­tuk­sil­la ja suo­si­tuk­sil­la vä­hen­ne­tään lä­hi­kon­tak­te­ja

Aiem­mat ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joit­ta­mis­ta se­kä ra­vin­to­loi­ta kos­ke­vat ra­joi­tus­pää­tök­set ovat edel­leen voi­mas­sa. Ra­joi­tuk­sis­ta ei voi va­pau­tua ko­ro­na­pas­sil­la. Edel­leen voi­mas­sa on myös tar­tun­ta­tau­ti­lain 58 c § mu­kai­nen vel­vol­li­suus osal­lis­tu­jien oh­jeis­ta­mi­ses­ta ja riit­tä­vien etäi­syyk­sien se­kä kä­sien puh­dis­ta­mi­sen ja ti­lo­jen sii­vouk­sen var­mis­ta­mi­ses­ta.

Epi­de­mia­ti­lan­teen hil­lit­se­mi­sek­si olen­nais­ta on vä­hen­tää lä­hi­kon­tak­te­ja mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti. Tä­män vuok­si Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on an­ta­nut uu­den ra­joi­tus­mää­räyk­sen, jo­ka on voi­mas­sa 20.1.-19.2.

Uu­si mää­räys vel­voit­taa vä­hen­tä­mään tar­tun­ta­ris­kiä

PSA­VI mää­rää Kai­nuun alueel­la ti­lo­jen hal­lin­nas­ta vas­taa­via ja nii­tä toi­min­nas­saan käyt­tä­viä eh­käi­se­mään ti­lois­saan asiak­kai­den lä­hi­kon­tak­tin ai­heut­ta­maa tar­tun­nan ris­kiä (TtL 58d §). Mää­räys kos­kee

  • ti­lo­ja, joi­ta käy­te­tään si­säl­lä yli 10 asiak­kaan tai osal­lis­tu­jan sa­ma­nai­kai­seen oles­ke­luun tai ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa yli 50 asiak­kaal­le tai osal­lis­tu­jal­le.
  • asia­kas- ja osal­lis­tu­ja­mää­räs­tä riip­pu­mat­ta lii­kun­ta- ja ur­hei­lu­ti­lo­ja se­kä ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­taa (mm. ryh­mä­lii­kun­ta, kon­tak­ti­la­jit, ja kun­to­sa­lit si­sä­ti­lois­sa, ui­ma­hal­lit ja kyl­py­lät, tans­si- ja kuo­ro-, har­ras­ta­ja­teat­te­ri­toi­min­ta, si­sä­leik­ki­pai­kat ja kaup­pa­kes­kus­ten oles­ke­lu­ti­lat)

Toi­mi­ja voi va­li­ta kei­not mää­räyk­sen vel­voit­tei­den to­teut­ta­mi­sek­si. Näi­tä voi­vat ol­la esi­mer­kik­si asia­kas­mää­rän ra­joit­ta­mi­nen tai por­ras­ta­mi­nen, ti­la­ra­jauk­set tai asia­kas­paik­ko­jen jär­jes­te­lyt. Toi­mi­jan tu­lee laa­tia to­teu­tuk­ses­ta kir­jal­li­nen suun­ni­tel­ma ja pi­tää se ti­las­sa osal­lis­tu­jien nä­ky­vil­lä.

Suo­si­tuk­set

  • ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­ta ja sii­hen osal­lis­tu­mi­nen kes­key­te­tään, mi­kä­li toi­min­ta si­säl­tää lä­hi­kon­tak­te­ja
  • asia­kas- ja osal­lis­tu­ja­ti­lo­jen käyt­tä­jät li­säi­si­vät ko­ti­tes­tien käyt­töä en­nen ti­lai­suuk­siin tai toi­min­toi­hin osal­lis­tu­mis­ta.

Voi­mas­sa ovat edel­leen muut aiem­mat suo­si­tuk­set:

  • ylei­nen mas­ki­suo­si­tus kai­kil­le jul­ki­sis­sa ti­lois­sa, lii­ken­ne­vä­li­neis­sä se­kä op­pi­lai­tok­sis­sa (1-luo­kal­ta al­kaen)
  • vah­va etä­työ­suo­si­tus ja te­hos­te­tut va­ro­toi­met työ­pai­koil­la (mas­kien käyt­tö, etä­pa­la­ve­rit, tau­ko­jen por­ras­ta­mi­nen)
  • kon­tak­tien ra­joit­ta­mi­nen omaan lä­hi­pii­riin ja lä­hi­kon­tak­tien ra­joit­ta­mi­nen va­paa-ajan toi­min­nois­sa
  • ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien suo­jaa­mi­nen tar­tun­noil­ta vä­hen­tä­mäl­lä vie­rai­lu­ja hoi­to- ja hoi­vayk­si­köis­sä
  • yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia ei suo­si­tel­la jär­jes­tet­tä­väk­si
  • maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­ta­mis­ta ei suo­si­tel­la

Ha­keu­du CO­VID19-tes­tiin, mi­kä­li epäi­let al­tis­tu­nee­si ko­ro­na­vi­ruk­sel­le tai si­nul­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta. Ko­ti­tes­tien käyt­töä suo­si­tel­laan.

Takaisin uutisiin