Kainuun sote 22.7.: Seitsemän uutta tartuntaa Kajaanissa - ohjeiden noudattamista korostetaan

Kainuun sote 22.7.: Seitsemän uutta tartuntaa Kajaanissa - ohjeiden noudattamista korostetaan

Ka­jaa­nis­sa on ei­len tul­lut tie­toon seit­se­män uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa. Osas­sa on ky­se kon­tak­teis­ta aiem­min al­tis­tu­nei­siin. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on edel­leen kes­ken, mut­ta yli 20 hen­ki­löä on jo mää­rät­ty ka­ran­tee­niin.

Kai­nuus­sa ko­ro­nae­pi­de­mia on kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja il­maan­tu­vuus­lu­ku on 73,6 / 100 000 / 14 vrk.

”Ka­jaa­nin ko­ro­na­ti­lan­ne jat­kuu huo­les­tut­ta­va­na, muual­la kun­nis­sa on sel­keäs­ti rau­hal­li­sem­paa. Il­maan­tu­vuus pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la nou­see to­ki pie­nil­lä­kin ta­paus­mää­ril­lä”, sel­ven­tää vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la Kai­nuun epi­de­mia­ti­lan­net­ta.

”Va­ro­vai­suus on nyt tar­peen, esi­mer­kik­si al­tis­tu­mis­ti­lan­teis­sa ne­ga­tii­vi­sen tu­lok­sen jäl­keen­kään ei kan­na­ta he­ti kir­ma­ta ky­lil­le. Omaeh­toi­sen tes­tin jäl­keen­kin lä­hi­kon­tak­te­ja on syy­tä vält­tää ja käyt­tää mas­kia. Jos taas on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin, ne­ga­tii­vi­nen­kaan tes­ti ei si­tä ku­moa”, jat­kaa Ero­la.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­sä on vii­vet­tä ta­paus­mää­rien ja nii­hin liit­ty­vien run­sai­den kon­tak­tien vuok­si. Sa­moin tes­tia­jan­va­rauk­ses­sa on ruuh­kaa. Ajan­va­raus tu­lee teh­dä en­si­si­jai­ses­ti Oma­so­tes­sa (oma­so­te.kai­nuu.fi), jos­ta va­paat ajat ovat näh­tä­vil­lä; pu­he­lin­pal­ve­lu käyt­tää sa­maa va­raus­jär­jes­tel­mää, jo­ten soit­ta­mal­la asia ei no­peu­du.

Toi­min­taoh­jei­ta

  • Lue en­sin ko­ro­naoh­jeet so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo se­kä so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set. Pu­he­lin­pal­ve­luis­sa on ruuh­kaa ja soi­ta vain, jos asia ei muu­ten sel­viä. Ota yh­teys kii­reel­lis­tä päi­vys­ty­sar­vioin­tia vaa­ti­vis­sa asiois­sa nu­me­roon 116 117 ja hen­keä uh­kaa­vis­sa ti­lan­teis­sa hä­tä­kes­kuk­seen 112.
  • Jos saat ko­ro­naan viit­ta­via oi­rei­ta, väl­tä kon­tak­te­ja mui­hin, käy­tä kas­vo­mas­kia ja ha­keu­du ko­ro­na­tes­tiin mah­dol­li­sim­man pian.Mi­kä­li olet oi­ree­ton, mut­ta epäi­let al­tis­tu­nee­si ko­ro­na­tar­tun­nal­le, ha­keu­du tes­tiin 2–3 vrk al­tis­tu­mi­ses­ta. Jos tu­los on ne­ga­tii­vi­nen, väl­tä sil­ti lä­hi­kon­tak­te­ja, jos tie­dät al­tis­tu­nee­si. Vi­ruk­sen itä­mi­sai­ka on 1 - 14 vrk, kes­ki­mää­rin noin 4 - 5 päi­vää.

Lä­hi­kon­tak­teis­sa tur­va­vä­lit tai kas­vo­mas­kit

Tar­tun­to­jen odo­te­taan yhä li­sään­ty­vän Suo­mes­sa. Kai­nuun maa­kun­nan li­säk­si useat muut alueet ovat ko­ro­nae­pi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Ro­ko­te­suo­jan pa­ran­tu­mi­ses­ta huo­li­mat­ta vi­rus­ta on run­saas­ti liik­keel­lä.  Vaik­ka tau­ti on usein lie­vä, myös nuo­ret ja pe­rus­ter­veet voi­vat saa­da va­ka­via ja pit­kä­kes­toi­sia oi­rei­ta.

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia voi­daan jou­tua ot­ta­maan uu­del­leen käyt­töön, mi­kä­li ti­lan­ne edel­leen huo­no­nee. Val­tio­neu­vos­ton odo­te­taan aset­ta­van uu­sia ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sia kiih­ty­mis­vai­heen alueil­le.

Ta­pah­tu­mis­sa ja ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa se­kä muis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa isom­pia ih­mis­mää­riä liik­kuu, on eri­tyi­ses­ti huo­leh­dit­ta­va ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta – lä­hi­kon­tak­teis­sa tur­va­vä­lit ja mas­kit ovat tär­kei­tä va­ro­toi­mia. Kos­ka tar­tun­ta­ris­ki koh­dis­tuu yh­tä lail­la yk­si­tyis­ti­lai­suuk­siin, nii­tä kos­ke­vat myös sa­mat suo­si­tuk­set.

Li­sä­tie­dot: vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

 

https://sote.kainuu.fi/uutiset/seitseman-uutta-tartuntaa-kajaanissa-ohjeiden-noudattamista-korostetaan

Takaisin uutisiin