Kainuun sote 22.3.2021: Koronatilanne Kainuussa on edelleen perustasolla - ikäihmisten rokotukset jatkuvat

Kainuun sote 22.3.2021: Koronatilanne Kainuussa on edelleen perustasolla - ikäihmisten rokotukset jatkuvat

Kai­nuus­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on maa­nan­taiaa­mun ti­lan­teen pe­rus­teel­la 13,9 (100 000 asu­kas­ta / 14 vrk) eli al­le kiih­ty­mis­vai­heen ra­jan. Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä kä­sit­te­lee alueen ti­lan­net­ta tiis­tain ko­kouk­ses­sa.

Ei­len tie­toon tul­lees­sa Ter­ra­fa­men teol­li­suu­sa­lueen ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sen työn­te­ki­jän ko­ro­na­tar­tun­nas­sa ka­ran­tee­niin on ase­tet­tu 17 hen­ki­löä. Hen­ki­löt ei­vät ole kai­nuu­lai­sia.

Kai­nuun so­te ke­hot­taa alueen väes­töä se­kä tääl­lä työs­ken­te­le­viä nou­dat­ta­maan edel­leen va­ro­toi­mia ja an­net­tu­ja oh­jei­ta. Eri­tyi­ses­ti työ­pai­koil­la tu­lee kiin­nit­tää va­ka­vaa huo­mio­ta tau­ko­jär­jes­te­lyi­hin ja mui­hin yh­tei­sis­sä ti­lois­sa ta­pah­tu­vien lä­hi­kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­seen. Myös kimp­pa­kyy­tei­hin tai työn­te­ki­jöi­den yh­tei­sa­su­mi­seen koh­dis­tuu mer­kit­tä­viä tar­tun­ta­ris­ke­jä.

Kai­nuus­sa ei ole to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­to­jen mer­kit­tä­vää kas­vua lo­ma­kau­den tai jär­jes­tet­ty­jen kil­paur­hei­lu­ta­pah­tu­mien yh­tey­des­sä. 

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat 1946 syn­ty­neil­le ja si­tä van­hem­mil­le – va­raa ai­ka ne­tis­tä!

Lue koko Kainuun soten 22.3.2021 tiedote:
https://sote.kainuu.fi/uutiset/koronatilanne-kainuussa-on-edelleen-perustasolla-ikaihmisten-rokotukset-jatkuvat

Takaisin uutisiin