Kainuun sote 22.1.: Perjantaina 151 koronatartuntaa

Kainuun sote 22.1.: Perjantaina 151 koronatartuntaa

Per­jan­tai­na 21.1. Kai­nuus­sa to­det­tiin 151 ko­ro­na­tar­tun­taa. Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on THLn ti­las­ton mu­kaan Kai­nuus­sa 2331 / 100 000 / 14 vrk.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen ruuh­kau­tu­mis­ta on saa­tu pu­ret­tua li­sä­re­surs­sien myö­tä. Po­si­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen saa­nei­den kon­tak­toin­ti­vii­ve on ly­hen­ty­nyt ja ei­len on ta­voi­tet­tu osa 1-2 vrk sit­ten tes­teis­sä käy­nei­tä. Uu­sia jouk­koal­tis­tu­mi­sia ei ole ha­vait­tu.

So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­los­sa jat­kuu vai­kea ti­lan­ne hen­ki­lös­tön pois­sao­lo­jen vuok­si, jot­ka vai­kut­ta­vat usei­den yk­si­köi­den toi­min­taan. Toi­min­nan su­pis­tuk­sil­la ja hen­ki­lös­tön siir­roil­la py­ri­tään tur­vaa­maan kii­reel­li­sen hoi­don re­surs­sit. Kai­nuun so­ten joh­to­kes­kus ko­koon­tuu kun­tayh­ty­män joh­ta­jan joh­dol­la päi­vit­täin ti­lan­teen ar­vioi­mi­sek­si. Kai­nuun so­ten rek­ry­toin­ti ha­kee li­sä­työ­voi­maa pan­de­mian vuok­si ja päi­vys­tää myös vii­kon­lo­pun ajan.

Ko­ro­na­tie­toa saa­ta­vil­la AVIn ja THLn ka­na­vil­ta

Tie­toa kan­sal­li­sis­ta ra­joi­tuk­sis­ta ja suo­si­tuk­sis­ta löy­tyy alue­hal­lin­to­vi­ras­to AVIn, se­kä THLn verk­ko­si­vuil­ta. Ra­joi­tuk­set ovat alueel­li­sia, jo­ten oman alueen tie­dot kan­nat­taa tar­kas­taa myös Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta.

https://avi.fi/usein-ky­syt­tya-ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta

https://thl.fi/fi/web/in­fek­tio­tau­dit-ja-ro­ko­tuk­set/ajan­koh­tais­ta/ajan­koh­tais­ta-ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta-co­vid-19

Takaisin uutisiin