Kainuun sote 21.9.: Kainuun yritykset aktiivisesti mukana pandemian torjunnassa

Kainuun sote 21.9.: Kainuun yritykset aktiivisesti mukana pandemian torjunnassa

Kai­nuus­sa elin­kei­noe­lä­män ak­tii­vi­nen osal­lis­tu­mi­nen ko­ro­nan tor­jun­taan on ol­lut esi­mer­kil­lis­tä. Val­tao­sa yri­tyk­sis­tä on suh­tau­tu­nut ko­ko pan­de­mian ajan se­kä oh­jei­siin ja ra­joi­tuk­siin et­tä ro­ko­tuk­siin erit­täin myön­tei­ses­ti. Muun muas­sa avoi­mien ro­ko­tus­pis­tei­den jär­jes­te­lyis­sä yh­tey­de­no­tot mar­ket­tei­hin ovat tar­jon­neet su­ju­van ta­van jär­jes­tää ro­ko­tuk­set siel­lä mis­sä ih­mi­set muu­ten­kin liik­ku­vat.

Uu­si­na aloit­tei­na on käyn­nis­ty­nyt myös yri­tys­ten tar­joa­mia kan­nus­tei­ta ro­ko­tus­ten ot­ta­mi­sek­si. Ka­jaa­nin yrit­tä­jät ja kau­pun­ki­kes­kus­tayh­dis­tys il­moit­ti­vat tar­joa­van­sa per­jan­tai­na 24.9 Raa­ti­huo­neen ro­ko­tus­pis­teen asiak­kail­le kah­vi­la­ku­pon­gin. Asian saa­ma myön­tei­nen vas­taa­not­to on syn­nyt­tä­mäs­sä li­sää tem­pauk­sia.

Kuh­mon Osuus­pank­ki on päät­tä­nyt lah­joit­taa 22.9 al­kaen kai­kil­le uu­sil­le 1. ro­ko­tuk­sen ot­ta­jil­le 20 eu­ron ar­voi­sen lah­ja­kor­tin. Kor­til­la voi pal­ki­ta it­sen­sä käy­mäl­lä esim. piz­ze­rias­sa tai polt­toai­neos­tok­sil­la. ”Meil­le toi­min­taym­pä­ris­tön tur­val­li­suus on kaik­ki kai­kes­sa, kos­ki se sit­ten ter­veyt­tä tai muu­ta toi­min­taa. Kuh­mos­sa al­le 40-vuo­tiai­den ai­kuis­ten ro­ko­tu­so­suus on vie­lä al­le 70 % ja ha­luam­me täl­lä kan­nus­taa kaik­kia ot­ta­maan ko­ro­na­ro­ko­tuk­set”, ker­too Kuh­mon Osuus­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Mart­ti Pulk­ki­nen. 

Kan­nus­ti­men saa­vat en­sim­mäi­sen ro­ko­tuk­sen ot­ta­jat Osuus­pan­kin ta­los­sa si­jait­se­vas­ta ro­ko­tus­pis­tees­tä (en­ti­set Kuh­mon Lää­kä­ri­pal­ve­lun ti­lat, Kou­lu­ka­tu 10, Kuh­mon JK Fy­sio­te­ra­pian vie­rei­nen ovi), jo­hon on oma si­sään­käyn­ti ka­tu­ta­sol­la. Ro­ko­tus­pis­te on avoin­na 22.9. al­kaen klo 13 - 20 ai­na­kin lop­pu­vii­kon ajan tai niin kauan kuin erää riit­tää. Kam­pan­jaan on va­rat­tu 1000 ro­ko­tean­nos­ta.

Ro­ko­tu­sak­tii­vi­suus vaih­te­lee hie­man eri puo­lil­la maa­kun­taa

Kai­nuun kun­nis­ta ko­ro­na­ro­ko­tus­ten kat­ta­vuu­den kär­jes­sä ovat Hy­ryn­sal­mi, Ris­ti­jär­vi ja Suo­mus­sal­mi, jois­sa lä­hes 90 % 12 vuot­ta täyt­tä­neis­tä on saa­nut en­sim­mäi­sen an­nok­sen. Muis­sa kun­nis­sa osuus on yli 80 %. Toi­sen an­nok­sen osal­ta ma­ta­lin ro­ko­tus­kat­ta­vuus (60 %) on Ka­jaa­nis­sa, jos­sa myös väes­tö­ra­ken­ne on nuo­rem­pi.

”Ajan­va­rauk­set huo­mioi­den toi­nen ro­ko­tu­san­nos Kai­nuus­sa puut­tuu noin 7000 ro­ko­tu­si­käi­sel­tä hen­ki­löl­tä, jot­ta ro­ko­tus­kat­ta­vuus oli­si koh­tuul­li­sel­la 80 %:n ta­sol­la. Eri­no­mai­se­na väes­tö­ta­son kat­ta­vuu­te­na voi­daan pi­tää yli 90 % osuut­ta”, ar­vioi Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri Kai­nuun so­tes­ta. ”Tä­hän tar­vi­taan myös eri­tyi­siä toi­mia, jo­ten olem­me kii­tol­li­sia pai­kal­lis­ten yri­tys­ten osoit­ta­mas­ta yh­teis­kun­ta­vas­tuus­ta”.

Kai­nuun so­te lä­het­tää muis­tu­tus­teks­ti­vies­te­jä ro­ko­tu­si­käi­sil­le, joi­den yh­teys­tie­dot ovat käy­tet­tä­vis­sä. Avoin­ten ro­ko­te­pis­tei­den au­kio­loa­jat löy­ty­vät verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set. Esi­mer­kik­si Ka­jaa­nis­sa Pris­man ro­ko­tus­pis­te on avoin­na ar­ki­sin klo 11–19 ja lauan­tai­sin klo 10–14, mut­ta muis­sa kun­nis­sa pa­ri päi­vää vii­kos­sa eril­li­sen ai­ka­tau­lun mu­kaan.

Kol­mas ko­ro­na­ro­ko­te jaos­sa im­muu­ni­puut­tei­sil­le

Kol­mas, ns. täy­den­tä­vä ko­ro­na­ro­kot­teen an­nos voi­daan an­taa voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le hen­ki­löil­le, kun toi­ses­ta an­nok­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 2 kuu­kaut­ta.  Näi­hin kuu­lu­vat mm. elin­siir­to-, so­lu­sal­paa­ja- tai dia­lyy­si­hoi­toa saa­vat tai syn­nyn­näis­tä vai­kea­ta­sois­ta im­muu­ni­puu­tos­ta sai­ras­ta­vat. Täy­den­tä­vät ro­ko­tu­san­nok­set Kai­nuus­sa saa kai­kil­la kun­tien ro­ko­tus­pis­teil­lä. Li­sä­tie­toa asias­ta so­ten verk­ko­si­vuil­ta.

Uu­sia ko­ro­na­tar­tun­to­ja

Maa­nan­tai­na Kai­nuus­sa to­det­tiin kah­dek­san uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa. Yk­si tar­tun­ta on Ka­jaa­nis­sa, yk­si Sot­ka­mos­sa ja kuu­si tar­tun­taa Kuh­mos­sa Len­tuan kou­lun op­pi­lail­la. Ka­ran­tee­niin on mää­rät­ty noin 25 hen­ki­löä. Ko­ro­nan il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on 87,5 / 100 000 / 14 vrk.

Lie­väoi­reis­ta las­ta ei tar­vit­se ru­tii­ni­no­mai­ses­ti tes­ta­ta, mi­kä­li per­heen van­hem­mat ovat kah­teen ker­taan ro­ko­tet­tu­ja ja per­hees­sä on vain al­le 12-vuo­tiai­ta lap­sia, ei­kä tie­dos­sa ole al­tis­tu­mis­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nal­le. Yli 12-vuo­tiaat voi­vat ne­ga­tii­vi­sen tes­tin jäl­keen pa­la­ta töi­hin tai kou­luun oi­rei­den sal­lies­sa ja va­ro­vai­suut­ta nou­dat­taen.

 

Li­sä­tie­dot: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri 044 7974 668

 

Kainuun soten 21.9.2021 tiedote

Takaisin uutisiin