Kainuun sote 21.8.: Kolmetoista uutta tartuntaa perjantaina

Kainuun sote 21.8.: Kolmetoista uutta tartuntaa perjantaina

Per­jan­tai­na 20.8. Kai­nuus­sa on to­det­tu 13 uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta kuu­si Sot­ka­mos­sa jo ka­ran­tee­nis­sa ole­vil­la thai­maa­lai­sil­la poi­mi­joil­la. Kai­nuus­sa on ka­ran­tee­niin mää­rät­ty 16. - 20.8. vä­lil­lä noin 350 hen­ki­löä.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on ruuh­kau­tu­nut ja al­tis­tu­nei­den ta­voit­ta­mi­ses­sa on vii­vei­tä. Myös ko­ro­na­tes­tauk­ses­sa on ajoit­tain vii­vet­tä ja tes­ti­tu­lok­sen saa­mi­ses­sa voi men­nä yli vuo­ro­kau­si. Al­tis­tu­mis­paik­ko­ja il­moi­te­taan mi­kä­li jäl­ji­tyk­sen pe­rus­teel­la ar­vioi­daan tar­tun­nan ole­van mah­dol­lis­ta ja ti­lan­tees­sa on ol­lut hen­ki­löi­tä joi­ta ole voi­tu ta­voit­taa. Al­tis­tu­mis­pai­kat il­moi­te­taan Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vul­la: so­te.kai­nuu.fi/al­tis­tu­mis­pai­kat 

Kai­nuun il­maan­tu­vuus on nyt 170,8 / 100 000 / 14 vrk.

Ke­hi­tys­vam­ma­po­lik­li­ni­kal­la tar­tun­ta ja al­tis­tu­mi­sia

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan ke­hi­tys­vam­ma­po­lik­li­ni­kal­la on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta, jon­ka joh­dos­ta yk­si työn­te­ki­jä, kak­si po­lik­li­ni­kan asia­kas­ta se­kä yk­si ke­hi­tys­vam­mao­sas­ton asia­kas on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Asia­no­sai­siin on ol­tu yh­tey­des­sä ja hei­dät on oh­jat­tu tes­tiin.

Ko­ro­na­ro­ko­tus hel­pos­ti Lin­nan­vir­ran Po­pUp-pis­teel­tä Ka­jaa­nis­sa

Ka­jaa­nin Lin­nan­vir­ta-ta­pah­tu­mas­sa voi käy­dä ot­ta­mas­sa lauan­tai­na 21.8. en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen ai­kaa va­raa­mat­ta. Ro­ko­tus­paik­ka­na on en­si­hoi­don am­bu­lans­si. Ro­ko­tus­pis­teen löy­tää Ka­jaa­nin Ran­ta­puis­tos­ta en­sia­pu­pis­teen vie­res­tä. Per­jan­tai­na 20.8. pis­teel­lä oli pal­jon kä­vi­jöi­tä, ta­pah­tu­man ai­ka­na on mah­dol­lis­ta an­taa kah­del­le sa­dal­le hen­ki­löl­le en­sim­mäi­nen ro­ko­tean­nos.

Ro­ko­tus­pis­te on avoin­na lauan­tai­na 21.8. klo 12–18. Ro­ko­te on mak­su­ton ja sen saa­mi­sek­si tu­lee osoit­taa hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. 12–14-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­sis­sa vaa­di­taan van­hem­man tai huol­ta­jan läs­näo­lo. Ko­ro­na­ro­kot­teen ot­ta­mi­nen on vah­vas­ti suo­si­tel­ta­vaa. Ro­ko­tus pie­nen­tää mer­kit­tä­väs­ti ris­kiä sai­ras­tua tai tar­tut­taa vi­rus­ta edel­leen.

Takaisin uutisiin