Kainuun sote 21.7.: Neljä uutta tartuntaa - lähikontakteissa pidettävä turvavälit tai maskit

Kainuun sote 21.7.: Neljä uutta tartuntaa - lähikontakteissa pidettävä turvavälit tai maskit

Nel­jä uut­ta tar­tun­taa - Kai­nuu epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa

Kai­nuus­sa on to­det­tu nel­jä uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta yk­si aiem­min ka­ran­tee­nis­sa ol­leil­la ka­jaa­ni­lai­sel­la ja yh­del­lä Sot­ka­mon päi­vä­ko­tiin liit­tyen.

Kol­mat­ta ta­paus­ta sel­vi­te­tään edel­leen; täl­lä het­kel­lä nel­jä ka­jaa­ni­lais­ta on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin. Nel­jän­nes­sä on ky­se laa­jem­mas­ta al­tis­tu­mi­ses­ta, jos­sa sot­ka­mo­lai­sen sai­ras­tu­neen li­säk­si 19 ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ta ase­te­taan ka­ran­tee­niin.

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä to­te­si ei­len maa­kun­nan ole­van epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Kai­nuus­sa vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on nyt 70,8 (per 100 000 as / 14 vrk).

Lä­hi­kon­tak­teis­sa tur­va­vä­lit tai kas­vo­mas­kit - ylei­sö­ta­pah­tu­mis­sa ja ti­lai­suuk­sis­sa tär­keää nou­dat­taa oh­jei­ta

Ko­ro­na­ti­lan­ne Suo­mes­sa on hei­ken­ty­nyt hil­jal­leen usei­den viik­ko­jen ajan ja en­nus­teet osoit­ta­vat tar­tun­to­jen yhä li­sään­ty­vän. Osal­la väes­tös­tä on jo ro­kot­teen an­ta­maa suo­jaa, mut­ta ko­ro­na­vi­rus voi ai­heut­taa va­ka­via ja pit­kä­kes­toi­sia oi­rei­ta myös nuo­ril­le ja pe­rus­ter­veil­le. Myös ro­ko­tet­tu voi le­vit­tää vi­rus­ta, vaik­ka ro­ko­tus vä­hen­tää vi­ruk­sen erit­ty­mis­tä ja si­ten tar­tun­to­jen mah­dol­li­suut­ta.

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia voi­daan jou­tua ot­ta­maan käyt­töön, mi­kä­li ti­lan­ne edel­leen huo­no­nee. Ta­pah­tu­mis­sa ja ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa on eri­tyi­sen tär­keää, et­tä tur­va­vä­le­jä, kas­vo­mas­ke­ja se­kä kä­si­hy­gie­niaa to­sia­sial­li­ses­ti nou­da­te­taan. Tar­tun­nat kes­kit­ty­vät nyt kui­ten­kin enim­mäk­seen mui­hin ta­paa­mi­siin, jo­ten ylei­nen va­ro­vai­suus on ai­heel­lis­ta.

”Jär­jes­tä­jien tu­lee ak­tii­vi­ses­ti se­kä oh­jeis­taa et­tä val­voa toi­min­taa – tär­keää on jat­kaa sa­maa myös muis­sa koh­taa­mi­sis­sa. Vi­rus ei myös­kään tee eroa sil­le ol­laan­ko ai­dan si­sä- vai ul­ko­puo­lel­la. Huo­li koh­dis­tuu­kin nyt enem­män ih­mis­ten yk­si­tyi­seen toi­min­taan, ku­ten ke­sä­juh­liin, nuo­ri­son ko­koon­tu­mi­siin tai mui­hin kin­ke­rei­hin”, ker­too vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la.

Ko­ko Kai­nuus­sa ovat voi­mas­sa seu­raa­vat suo­si­tuk­set:

  • Kas­vo­mas­kin käyt­tö kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa
  • Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen
  • Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ja riit­tä­vän tur­va­vä­lin pi­tä­mi­nen
  • Ylei­sö­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä edel­ly­te­tään, et­tä asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien se­kä seu­ruei­den on to­sia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa ja tur­val­li­suus voi­daan var­mis­taa nou­dat­taen ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen 31.5.2021 an­ta­maa oh­jet­ta.
  • Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään. Ko­ti­maan mat­kai­lus­sa tu­lee nou­dat­taa va­ro­vai­suut­ta ja huo­mioi­da ko­ro­na­vi­ruk­sen vaih­te­le­va alueel­li­nen esiin­ty­vyys. Pai­kal­lis­ten vi­ra­no­mais­ten oh­jei­ta tu­lee nou­dat­taa kaik­kial­la.
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä on vah­vas­ti suo­si­tel­ta­vaa, et­tä kai­kis­sa ko­koon­tu­mi­sis­sa nou­da­te­taan lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mis­tä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä, joil­la eh­käis­tään ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Juh­lat suo­si­tel­laan jär­jes­tä­mään en­si­si­jas­sa ul­ko­na.

Ro­ko­tu­sa­jan­va­raus ruuh­kau­tu­nut

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus on avoin­na Kai­nuus­sa kai­kil­le yli 16-vuo­tiail­le se­kä 12 -15 -vuo­tiail­le ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le. Ai­kuis­ten ajan­va­raus teh­dään en­si­si­jai­ses­ti Oma­so­ten kaut­ta.

Alai­käis­ten ajan­va­raus teh­dään vain pu­he­li­mit­se (044 709 37 88), kos­ka va­rauk­ses­sa jou­du­taan var­mis­ta­maan al­le 18-vuo­tiail­le käy­tet­tä­vä ro­ko­te­val­mis­te. Ajan­va­rauk­sen ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu on ruuh­kau­tu­nut, mut­ta asiak­kaal­le soi­te­taan mah­dol­li­sim­man pian.

Uu­sia ai­ko­ja on lä­hi­vii­koil­le saa­ta­vil­la niu­kas­ti, mut­ta li­sää ava­taan elo­kuun puo­len vä­lin jäl­kei­sel­le jak­sol­le. Te­hos­te­ro­ko­tuk­set ete­ne­vät suun­ni­tel­lus­ti.

 

Li­sä­tie­dot: vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

 

https://sote.kainuu.fi/uutiset/nelja-uutta-tartuntaa-lahikontakteissa-pidettava-turvavalit-tai-maskit

Takaisin uutisiin