Kainuun sote 21.5.: Ei uusia tartuntoja - 50 hlön kokoontumisrajoituksen lievennys voimaan

Kainuun sote 21.5.: Ei uusia tartuntoja - 50 hlön kokoontumisrajoituksen lievennys voimaan

Hy­ryn­sal­mel­la ei uu­sia tar­tun­to­ja

Hy­ryn­sal­men tar­tun­ta­ryp­pääs­sä ei ole ei­li­sil­lan ai­ka­na tul­lut tie­toon uu­sia sai­ras­tu­mi­sia. Po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los on yh­teen­sä kuu­del­la­tois­ta hen­ki­löl­lä. Ka­ran­tee­nis­sa on täl­lä het­kel­lä 74 hen­ki­löä.

Kai­nuun so­te ke­hot­taa jat­ka­maan oh­jei­den mu­kai­sia va­ro­toi­mia se­kä ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Tes­tauk­set ajan­va­rauk­sel­la ter­vey­sa­se­mil­la ar­ki­päi­vi­sin se­kä päi­vit­täin KAKS:n ko­ro­na­tes­tau­sa­se­mal­la (puh. 040 165 0020).

50 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus voi­mas­sa 21.5. – 13.6.

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to jat­kaa ylei­siä ko­kouk­sia ja ylei­sö­ti­lai­suuk­sia kos­ke­via ra­joi­tuk­sia lie­ven­net­ty­nä. Kai­nuus­sa voi 21.5. al­kaen jär­jes­tää myös yli 50 hen­ki­lön ti­lai­suuk­sia, jos niis­sä nou­da­te­taan THL:n ja OKM:n tur­vaoh­jet­ta. Oh­jees­sa vaa­di­taan mm. vä­hin­tään kah­den met­rin tur­va­vä­lit. Kai­kis­sa ti­lai­suuk­sis­sa on kui­ten­kin otet­ta­va huo­mioon tar­tun­ta­tau­ti­lain py­kä­län 58c vel­voit­teet.

”Aiem­mas­ta ns. loh­ko­vaa­ti­muk­ses­ta on luo­vut­tu 50 hen­ki­lön ko­ko­nai­sy­lei­sö­mää­rän ylit­tä­vil­tä osil­ta. Käy­tän­nös­sä tur­vaoh­jei­den nou­dat­ta­mi­nen tar­koit­taa, et­tä ti­lai­suuk­sis­sa on to­sia­sial­li­ses­ti voi­ta­va säi­lyt­tää tur­va­vä­lit se­kä var­mis­taa kä­sien puh­dis­ta­mi­nen ja muut hy­gie­nia­toi­met”, sel­ven­tää Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri Kai­nuun so­tes­ta.

”Epi­de­mian myön­tei­nen ke­hi­tys Suo­mes­sa on py­säh­ty­nyt. Ku­ten vii­me päi­vi­nä Kai­nuus­sa­kin on huo­mat­tu, tar­tun­ta­ti­lan­ne voi muut­tua no­peas­ti. Vi­rus ei ym­mär­rä mon­ta­ko ih­mis­tä on pai­kal­la tai myy­dään­kö lip­pu­ja. Oli­pa ky­se per­he­juh­las­ta tai kau­pal­li­ses­ta ta­pah­tu­mas­ta se­kä jär­jes­tä­jien et­tä osal­lis­tu­jien vas­tuu­ta tur­val­li­suu­des­ta on ko­ros­tet­ta­va”, jat­kaa Kouk­ka­ri.

 

Li­sä­tie­dot:
Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri (044 797 4668)

Kainuun soten 21.5.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/ei-uusia-tartuntoja-50-hlon-kokoontumisrajoituksen-lievennys-voimaan

Takaisin uutisiin