Kainuun sote 21.3.2021: Lauantaina kaksi uutta tartuntaa

Kainuun sote 21.3.2021: Lauantaina kaksi uutta tartuntaa

Lauan­tai­na on il­moi­tet­tu ko­ro­na­tar­tun­nas­ta ka­jaa­ni­lai­sel­la hen­ki­löl­lä, jo­ka on ase­tet­tu eris­tyk­seen toi­sel­la paik­ka­kun­nal­la. 

Ter­ra­fa­men teol­li­suu­sa­lueel­la on to­det­tu yk­si uu­si tar­tun­ta ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la työn­te­ki­jäl­lä.

Sai­raus­ris­ki­ryh­mien ko­ro­na­ro­ko­tus­ten jat­ku­mi­ses­ta il­moi­te­taan myö­hem­min

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos on 19.3. il­moit­ta­nut kes­keyt­tä­vän­sä Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­kot­teen an­ta­mi­sen Suo­mes­sa. Ky­sees­sä on va­ro­toi­mi ve­ri­suo­ni­tu­kok­seen liit­ty­vien lää­ke­tie­teel­lis­ten ris­ki­te­ki­jöi­den ar­vioi­mi­sen ajak­si.

Ti­lan­teen joh­dos­ta Kai­nuun so­te pe­ruu en­si vii­kok­si asiak­kail­le an­ne­tut ajat nii­den osal­ta, joil­le oli va­rat­tu ky­sei­sen ro­kot­teen pis­to­sai­ka. Asiak­kail­le il­moi­te­taan pe­ruu­tuk­ses­ta teks­ti­vies­til­lä.

Sai­raus­ris­ki­ryh­mien eli al­le 70-vuo­tiai­den ajan­va­raus on sul­jet­tu, ei­kä ta­kai­sin­soit­to­ja teh­dä tois­tai­sek­si teh­dä hen­ki­löil­le, joil­le on ol­lut suun­nit­teil­la Ast­ra­Ze­ne­can ko­ro­na­ro­ko­te.

Jat­ko­toi­mis­ta pe­rut­tu­jen ai­ko­jen osal­ta se­kä sai­raus­ris­ki­ryh­mien ro­ko­tus­ten jat­ku­mi­ses­ta il­moi­te­taan myö­hem­min, kun li­sä­tie­to­ja asias­ta on saa­ta­vil­la.

Li­sä­tie­to­ja: Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri, Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö (044 797 4668)

Kainuun soten 21.3.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/lauantaina-kaksi-uutta-tartuntaa

Takaisin uutisiin