Kainuun sote 21.12.: Kainuun koronatilanne pääosin ennallaan

Kainuun sote 21.12.: Kainuun koronatilanne pääosin ennallaan

Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä on ko­kouk­ses­saan to­den­nut, et­tä Kai­nuu ei täy­tä le­viä­mi­sa­lueen tun­nus­merk­ke­jä, vaik­ka aiem­pien laa­jo­jen tar­tun­ta­ket­ju­jen vai­ku­tuk­set nä­ky­vät kor­kea­na il­maan­tu­vuu­te­na.

Vii­kol­la 50 Kai­nuus­sa to­det­tiin 77 ko­ro­na­tar­tun­taa, jo­ka oli pa­ri­kym­men­tä pro­sent­tia vä­hem­män kuin edel­li­sel­lä vii­kol­la. Tar­tun­nois­ta pys­tyt­tiin jäl­jit­tä­mään 80 %. Il­maan­tu­vuus on 238 / 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk. Kol­ma­so­sa tar­tun­nois­ta on nyt al­le 20-vuo­tiai­den ikä­luo­kas­sa. Sai­raa­la­hoi­don kuor­mi­tus­ta alueel­la ei ole.

Var­tiuk­sen ra­ja­var­tioa­se­mal­la otet­tiin vii­me vii­kol­la 469 ko­ro­na­tes­tiä maa­han tu­li­joil­ta, jois­ta yh­del­lä to­det­tiin ko­ro­na­tar­tun­ta.

”Yleis­tä ke­hi­tys­tä seu­ra­tes­sa Kai­nuun ti­lan­net­ta voi­si kut­sua odot­ta­vak­si. Omik­ron-muun­nok­ses­ta ai­heu­tu­via tar­tun­to­ja meil­lä ei ole tie­dos­sa. Uu­si muun­nos syr­jäyt­tää kui­ten­kin edel­li­sen jo­ka ta­pauk­ses­sa ja le­viä­mis­vauh­ti tie­de­tään no­peak­si. Käy­tän­nös­sä ky­sy­mys on vain mil­loin se ta­pah­tuu meil­lä­kin”, luon­neh­tii pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen.

”Kai­nuu­seen on täl­lä ja en­si vii­kol­la odo­tet­ta­vis­sa huo­mat­ta­va mää­rä mat­kai­li­joi­ta. Tä­mä li­sää tar­tun­to­jen le­viä­mi­sen ris­kiä aluei­den vä­lil­lä. Nyt on hy­vä nou­dat­taa eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta ja viet­tää juh­lia vain oman lä­hi­pii­rin kes­ken”.

Ko­ro­na­tes­taus­pis­teet ovat ar­ki­sin avoin­na ajan­va­rauk­sel­la ter­vey­sa­se­mien pal­ve­luai­koi­na ja Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan dri­ve-in ase­mal­la kaik­ki­na päi­vi­nä. Ajan voi va­ra­ta jo­ko Kai­nuun Oma­so­te-pal­ve­lun kaut­ta tai nu­me­ros­ta 040 165 0020.

Ro­ko­tus­ten no­peut­ta­mi­nen on käyn­nis­sä

THL:n uu­sin ro­ko­tus­suo­si­tus ke­hot­taa no­peut­ta­maan ko­ro­na­ro­ko­tus­ten an­ta­mis­ta ro­ko­tus­suo­jan pa­ran­ta­mi­sek­si. Kai­nuus­sa kol­man­sia eli ro­ko­tus­ten te­hos­tean­nok­sia an­ne­taan 22.12. al­kaen yli 60-vuo­tiail­le ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le, kun toi­ses­ta an­nok­ses­ta on ku­lu­nut 3 - 4 kuu­kaut­ta. Muil­le 18 - 60 -vuo­tiail­le kol­mat­ta an­nos­ta suo­si­tel­laan 4 kk toi­sen an­nok­sen jäl­keen. Voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le toi­sen ja kol­man­nen ro­kot­teen an­nos­vä­lik­si suo­si­tel­laan kah­ta kuu­kaut­ta.

Kai­nuun so­ten ro­ko­tus­pis­teet ovat au­ki jou­lu­vii­kol­la se­kä vä­li­päi­vi­nä. Tar­kem­mat au­kio­loa­jat ja ajan­va­raus­mah­dol­li­suu­det kan­nat­taa tar­kis­taa verk­ko­si­vuil­tam­me so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

Eilen kah­dek­san uut­ta tar­tun­taa

Maa­nan­tai­na Kai­nuus­sa to­det­tiin kah­dek­san uut­ta tar­tun­taa, joi­den tar­tun­nan­jäl­ji­tys on edel­leen me­neil­lään. Näis­tä nel­jä on Ka­jaa­nis­sa, yk­si Puo­lan­gal­la, Sot­ka­mos­sa ja Kuh­mos­sa kus­sa­kin. Yk­si ta­paus on ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la hen­ki­löl­lä.

Suo­si­tuk­set voi­mas­sa

Kai­nuun alueel­la ovat voi­mas­sa seu­raa­vat suo­si­tuk­set 11.1.2022 saak­ka:

  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le kai­kis­sa jul­ki­sis­sa ti­lois­sa ja lii­ken­ne­vä­li­neis­sä, jois­sa lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da vält­tää. Ope­tus­ta kos­ke­vat suo­si­tuk­set ope­tuk­sen jär­jes­tä­jän ja Kai­nuun so­ten erik­seen so­pi­mien lin­jaus­ten mu­kai­ses­ti.
  • Työ­pai­koil­la suo­si­tus siir­tyä mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan etä­työ­hön se­kä te­hos­taa lä­hi­kon­tak­te­ja vä­hen­tä­viä käy­tän­tö­jä (etä­ko­kouk­set, ti­la­jär­jes­te­lyt).
  • Ylei­sö- ja yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa suo­si­tus har­ki­ta jär­jes­tä­mi­sen vält­tä­mät­tö­myyt­tä se­kä te­hos­taa näis­sä ja muus­sa va­paa-ajan toi­min­nas­sa lä­hi­kon­tak­tien vä­hen­tä­mis­tä.
  • Suo­si­tus va­ro­vai­suu­teen mat­kus­ta­mi­ses­sa Kai­nuun ul­ko­puo­lel­la
  • Val­ta­kun­nal­li­sen tes­tausst­ra­te­gian suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti Kai­nuus­sa­kin jat­ke­taan ma­ta­lan kyn­nyk­sen tes­taa­mis­ta eli oi­rei­se­na ja al­tis­tu­se­päi­lys­sä tu­lee ha­keu­tua ko­ro­na­tes­tiin. Suo­si­tel­laan ko­ro­na­ko­ti­tes­tien käyt­töä. Mi­kä­li tes­ti on po­si­tii­vi­nen, tu­los tu­lee var­mis­taa PCR-tes­til­lä
  • Jou­lu­mat­kai­lus­sa suo­si­tel­laan lä­hi­kon­tak­tien ra­joit­ta­mis­ta omaan lä­hi­pii­riin.
  • Suo­si­tel­laan har­kit­se­maan tar­koin vie­rai­lu­ja ikään­ty­nei­den ja ris­ki­ryh­mien luok­se. Vie­rail­les­sa suo­si­tel­laan käy­tet­tä­väk­si mas­kia ja hy­vää kä­si­hy­gie­niaa.

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

Kainuun soten 21.12.2021 tiedote 

 

 

Takaisin uutisiin