Kainuun sote 21.1.: Torstaina 124 koronatartuntaa, supistuksia kiireettömässä toiminnassa

Kainuun sote 21.1.: Torstaina 124 koronatartuntaa, supistuksia kiireettömässä toiminnassa

Ei­len Kai­nuus­sa to­det­tiin 124 ko­ro­na­tar­tun­taa. Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on 2331 / 100 000 / 14 vrk.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen ruuh­kau­tu­mis­ta on saa­tu mer­kit­tä­väs­ti pu­ret­tua li­sä­re­surs­sien myö­tä. Po­si­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen saa­nei­den kon­tak­toin­ti­vii­ve on ly­hen­ty­nyt ja ei­len on ta­voi­tet­tu osa 2 - 3 vrk sit­ten tes­teis­sä käy­nei­tä. Al­ku­vii­kol­ta on edel­leen osa hen­ki­löis­tä ta­voit­ta­mat­ta.

So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­los­sa jat­kuu vai­kea ti­lan­ne hen­ki­lös­tön pois­sao­lo­jen vuok­si. Nä­mä vai­kut­ta­vat usei­den yk­si­köi­den toi­min­taan. Toi­min­nan su­pis­tuk­sil­la ja hen­ki­lös­tön siir­roil­la py­ri­tään tur­vaa­maan kii­reel­li­sen hoi­don re­surs­sit. Täl­lä het­kel­lä pois­sa on noin 180 hen­ki­löä, jo­ka on hie­man vä­hem­män kuin edel­li­se­nä päi­vä­nä.

Toi­min­nan su­pis­tuk­sia ikäih­mis­ten päi­vä­toi­min­nas­sa se­kä pe­rus­ter­vey­den­huol­lon kii­reet­tö­mis­sä vas­taa­no­tois­sa

Ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si ikäih­mis­ten päi­vä­toi­min­ta kes­key­te­tään 24.1 – 19.2. vä­li­sek­si ajak­si. Kai­nuun so­te il­moit­taa asiak­kail­le pe­ruu­tuk­sis­ta.

Pe­rus­ter­vey­den­huol­lon kii­ree­tön­tä vas­taa­not­to­toi­min­taa su­pis­te­taan tois­tai­sek­si. Esi­mer­kik­si kii­reet­tö­miä kont­rol­le­ja tai ter­veys­tar­kas­tuk­sia ei pys­ty­tä to­teut­ta­maan suun­ni­tel­lus­ti. Kii­reel­li­sim­mis­sä asiois­sa vir­ka-ai­ka­na tu­lee soit­taa omal­le ter­vey­sa­se­mal­le. Päi­vys­ty­sa­pu 116 117 pal­ve­lee kii­reel­li­ses­sä hoi­don ar­vioin­nis­sa tai päi­vys­tyk­seen ha­keu­tu­mi­ses­sa.

Jo­kai­sen toi­min­ta on rat­kai­se­va epi­de­mia­ti­lan­teen hil­lit­se­mi­ses­sä

Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­teen en­na­koi­daan jat­ku­van vai­kea­na. Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten ja mui­den tar­tun­ta­ris­kiä pie­nen­tä­vien toi­mien odo­te­taan osal­taan vai­kut­ta­van epi­de­miaa hil­lit­se­väs­ti. Laa­jo­ja ti­lo­jen sul­ke­mis­ta tai yleis­tä etäo­pe­tus­ta kos­ke­via pää­tök­siä ei ole voi­mas­sa. Kun­nat te­ke­vät ope­tuk­sen ja var­hais­kas­va­tuk­sen osal­ta rat­kai­su­ja tar­vit­taes­sa esi­mer­kik­si kou­lu­koh­tai­ses­ti.

Laa­jat yh­teis­kun­nan sul­ku­toi­met tai esi­mer­kik­si lap­siin ja nuo­riin olen­nai­ses­ti vai­kut­ta­vat rat­kai­sut ovat vii­me­si­jai­nen kei­no. Olen­nais­ta on, et­tä jo­kai­nen it­se vai­kut­taa toi­min­nal­laan tar­tun­ta­ris­kiä vä­hen­tä­väs­ti. Kai­nuun so­ten suo­si­tuk­se­na on, et­tä täl­lä het­kel­lä yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia ei jär­jes­tet­täi­si lain­kaan, ei­kä mat­kail­tai­si maa­kun­ta­ra­jo­jen yli tar­peet­to­mien tar­tun­ta­ris­kien eh­käi­se­mi­sek­si.

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set ja tar­tun­ta­ris­kin eh­käi­se­mis­tä kos­ke­va mää­räys voi­mas­sa

Kai­nuus­sa ovat voi­mas­sa ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joit­ta­mis­pää­tök­set (kos­kee si­säl­lä yli 10 hlön ja ul­ko­na yli 50 hlön ti­lai­suuk­sia). Ei­len voi­maan tul­lut tar­tun­ta­tau­ti­lain 58d § mu­kai­nen mää­räys vel­voit­taa li­säk­si eri toi­mi­joi­ta eh­käi­se­mään ti­lois­saan asiak­kai­den lä­hi­kon­tak­tin ai­heut­ta­maa tar­tun­nan ris­kiä. Edel­leen voi­mas­sa on myös tar­tun­ta­tau­ti­lain 58c § mu­kai­nen vel­vol­li­suus osal­lis­tu­jien oh­jeis­ta­mi­ses­ta ja riit­tä­vien etäi­syyk­sien se­kä kä­sien puh­dis­ta­mi­sen ja ti­lo­jen sii­vouk­sen var­mis­ta­mi­ses­ta.

Val­tio­neu­vos­ton ra­vin­to­la­toi­min­taa kos­ke­vat ra­joi­tuk­set ovat voi­mas­sa ko­ko maas­sa. Edel­lä mai­ni­tuis­ta ra­joi­tuk­sis­ta ei voi va­pau­tua ko­ro­na­pas­sil­la. Li­sä­tie­to­ja ja oh­jei­ta on koot­tu se­kä Kai­nuun so­ten ko­ro­nain­foon et­tä AVIn verk­ko­si­vuil­le.

Nuor­ten ai­kuis­ten ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den va­je mer­kit­tä­vä ris­ki

Kai­nuus­sa kol­man­nen ko­ro­na­ro­kot­teen on saa­nut yli puo­let 12 vuot­ta täyt­tä­neis­tä. Nuor­ten ja nuor­ten ai­kuis­ten ro­ko­tus­suo­jas­sa on kui­ten­kin edel­leen mer­kit­tä­viä puut­tei­ta. Esi­mer­kik­si 25 – 29 vuo­tiais­ta kai­nuu­lai­sis­ta lä­hes jo­ka nel­jäs on ko­ko­naan il­man ko­ro­na­ro­ko­tet­ta. ”Nuor­ten ai­kuis­ten ro­ko­tus­suo­jan va­jeel­la on mer­kit­tä­vä vai­ku­tus epi­de­mia­ti­lan­teen heik­ke­ne­mi­seen. Ti­lan­ne nä­kyy konk­reet­ti­ses­ti hen­ki­lös­tö­va­jee­na eri aloil­la, ku­ten so­tes­sa. Ro­kot­ta­mat­to­mil­le jou­du­taan mää­rää­mään myös ka­ran­tee­ne­ja, jot­ta jat­ko­tar­tun­nat saa­tai­siin vä­he­ne­mään”, to­teaa pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen.

Ro­kot­teet suo­jaa­vat hy­vin va­ka­val­ta ko­ro­na­sai­rau­del­ta, ja kol­man­sien ro­ko­tean­nos­ten ot­ta­mi­nen on eri­tyi­sen tär­keää 60 vuot­ta täyt­tä­neil­le ja ris­ki­ryh­mil­le. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen mu­kaan ro­kot­ta­mat­to­mil­la on 14-ker­tai­nen ris­ki jou­tua sai­raa­la­hoi­toon ja 27-ker­tai­nen te­ho­hoi­don ris­ki ver­rat­tu­na kak­si ker­taa ro­ko­tet­tui­hin.

Kai­nuun so­te ha­kee li­sä­työ­voi­maa pan­de­mian vuok­si

Kai­nuun so­te pyy­tää so­siaa­li-ja ter­vey­den­huol­toa­lan kou­lu­tuk­sen saa­nei­ta hen­ki­löi­tä, se­kä jo eläk­keel­lä ole­via alan am­mat­ti­lai­sia, joil­la on mah­dol­lis­ta teh­dä tois­tai­sek­si työ­vuo­ro­ja eri­lai­sis­sa so­ten teh­tä­vis­sä, ole­maan yh­tey­des­sä Kai­nuun so­ten rek­ry­toin­tiin. Yh­tey­de­no­tot vii­kon­lo­pun ai­ka­na, klo 8 – 18; lauan­tai­na 22.1. p. 044 797 5346 ja sun­nun­tai­na 23.1. p. 044 797 0448

 

Takaisin uutisiin