Kainuun sote 20.9.: Kolmas koronarokoteannos voimakkaasti immuunipuutteisille

Kainuun sote 20.9.: Kolmas koronarokoteannos voimakkaasti immuunipuutteisille

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos oh­jeis­taa käyn­nis­tä­mään kol­man­sien ko­ro­na­ro­ko­tean­nos­ten an­ta­mi­sen 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le hen­ki­löil­le. Tut­ki­mus­ten mu­kaan ky­sei­sil­lä hen­ki­löil­lä ro­ko­tus­vas­te kah­den ro­kot­teen sar­jal­le jää usein puut­teel­li­sek­si ja kol­man­nel­la an­nok­sel­la täy­den­ne­tään hei­dän suo­jaan­sa. Näi­tä ar­vioi­daan ole­van noin 1 % väes­tös­tä eli Kai­nuus­sa n. 650 ro­ko­tu­si­käi­sis­tä.

Kol­mas ro­ko­te voi­daan an­taa, kun toi­ses­ta an­nok­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 2 kuu­kaut­ta. Val­mis­tee­na käy­te­tään en­si­si­jai­ses­ti sa­maa ro­ko­tet­ta kuin toi­ses­sa an­nok­ses­sa.

Voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sek­si kat­so­taan po­ti­laat, joil­la on jo­kin seu­raa­vis­ta sai­rauk­sis­ta tai ti­lois­ta:

  • Elin­siir­to
  • Kan­ta­so­lu­siir­to
  • Vai­kea tai kes­ki­vai­kea syn­nyn­näi­nen im­muu­ni­puu­tos (esi­mer­kik­si im­mu­nog­lo­bu­lii­ni­kor­vaus­hoi­to)
  • Im­mu­no­supp­res­sii­vi­nen syö­pä­hoi­to (esim. so­lun­sal­paa­ja­hoi­to mut­ta ei hor­mo­ni­hoi­to)
  • Au­toim­muu­ni­sai­rauk­sien hoi­to im­mu­no­supp­res­sii­vi­sil­la bio­lo­gi­sil­la lääk­keil­lä tai JAK-es­tä­jil­lä (ei esim. in­su­lii­ni­hoi­to ei­kä pis­tet­tä­vä ko­les­te­ro­li­lää­ki­tys)
  • Dia­lyy­si ja vai­kea kroo­ni­nen mu­nuais­ten va­jaa­toi­min­ta
  • Pit­käl­le eden­nyt tai hoi­ta­ma­ton HIV
  • Lää­kä­rin ar­vioi­ma muu vai­kea-as­tei­nen im­mu­no­supp­res­sii­vi­nen ti­la

Täy­den­tä­vät ro­ko­tu­san­nok­set Kai­nuus­sa saa se­kä kun­tien ro­ko­tus­pis­teil­lä et­tä avoi­mis­sa pop up-pis­teis­sä.

Kol­man­nen ro­ko­tuk­sen saa­jia pyy­de­tään esit­tä­mään ro­ko­tus­pis­teel­lä KE­LA-kort­ti tai muu tie­to - esi­mer­kik­si tu­los­te Oma­Kan­ta-pal­ve­lus­ta - jos­ta diag­noo­si­tie­dot voi­daan tar­kis­taa. Tar­kem­pi oh­jeis­tus po­ti­las­ryh­mis­tä saa­ta­vil­la THL:n verk­ko­si­vuil­ta.

Vii­kon­lop­pu­na muu­ta­ma ko­ro­na­tar­tun­ta päi­väs­sä – ko­ro­na­tau­tia esiin­tyy nyt eri­tyi­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­mil­la

Per­jan­tai­na Kuh­mos­sa to­det­tiin kol­me uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, jot­ka liit­ty­vät aiem­piin kou­lual­tis­tu­mi­siin. Lauan­tai­na uu­sia tar­tun­to­ja Kai­nuus­sa to­det­tiin kak­si, jois­ta Kuh­mon ta­pauk­siin liit­tyen il­me­ni yk­si uu­si po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los. Kuh­mon Len­tuan ja Tuu­pa­lan kou­lun kou­lual­tis­tu­mi­siin liit­tyen n. 30 hen­ki­löä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin.

Sun­nun­tai­na tar­tun­to­ja tu­li tie­toon vii­si, jois­ta kaik­ki Ka­jaa­nis­sa. Näis­tä kak­si liit­tyy aiem­piin kou­lual­tis­tu­mi­siin. Kah­den hen­ki­lön osal­ta tar­tun­nan­jäl­ji­tys on edel­leen kes­ken. Täl­lä het­kel­lä 12 hen­ki­löä on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin.

Ka­jaa­nin kes­kus­ta-alueen ra­vin­to­lois­sa on voi­nut al­tis­tua ko­ro­na­tar­tun­nal­le tors­tai-lauan­tai ai­ka­na (tar­kem­mat tie­dot so­te.kai­nuu.f/al­tis­tu­mis­pai­kat). Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä ko­ro­naan viit­taa­vis­sa oi­reis­sa tu­lee ha­keu­tua tes­tei­hin. Oi­rei­se­na ei tu­le al­tis­taa mui­ta, vaan va­ro­toi­mia ja oh­jei­ta on edel­leen nou­da­tet­ta­va.

”Ko­ro­na on nyt sel­keäs­ti ro­kot­ta­mat­to­mien tau­ti, jo­hon liit­tyy va­ka­van sai­ras­tu­mi­sen ris­ki. Ro­ko­tus on help­po ja te­ho­kas suo­ja, jon­ka avul­la voim­me pur­kaa yh­teis­kun­taa hait­taa­via ra­joit­tei­ta. Mi­tä suu­rem­man osan väes­tös­tä ro­ko­tuk­set kat­ta­vat, si­tä hel­pom­min täs­tä kai­kes­ta pääs­tään, ko­ros­taa Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

”Vaik­ka tar­tun­ta­ti­lan­ne on nyt hel­pom­pi, vas­tuul­li­suut­ta on edel­leen ko­ros­tet­ta­va. Esi­mer­kik­si nuo­rem­pia kou­lu­lai­sia ei vie­lä voi­da ro­kot­taa, jo­ten ai­kuis­ten ro­kot­ta­mat­to­muus per­heis­sä vai­kut­taa laa­jal­ti kou­luis­sa ja työ­pai­koil­la ka­ran­tee­nien myö­tä”, jat­kaa Kouk­ka­ri.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on nyt 77,8 / 100 000 / 14 vrk.

Ro­ko­tuk­set saa Kai­nuus­sa il­man ajan­va­raus­ta

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set saa Kai­nuus­sa hel­pos­ti avoi­mis­ta Pop up -ro­ko­tus­pis­teis­tä. Kat­so kun­ta­si ro­ko­tus­pis­teen tie­dot so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set.

KAKS:n ro­ko­tus­pis­te on siir­ty­nyt tien toi­sel­le puo­lel­le van­han sai­raa­lan en­ti­seen ra­vin­to­laan (ovi S9).

 

Li­sä­tie­dot: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri 044 7974 668

 

Kainuun soten tiedote 20.9.2021:
https://sote.kainuu.fi/uutiset/kolmas-koronarokoteannos-voimakkaasti-immuunipuutteisille

Takaisin uutisiin