Kainuun sote 20.8.: Kuusi uutta tartuntaa - sosiaalisia kontakteja kehotetaan rajoittamaan

Kainuun sote 20.8.: Kuusi uutta tartuntaa - sosiaalisia kontakteja kehotetaan rajoittamaan

Tors­tai­na Kai­nuus­sa on to­det­tu kuu­si uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, joi­den joh­dos­ta usei­ta kym­me­niä hen­ki­löi­tä on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on ruuh­kau­tu­nut ja al­tis­tu­nei­den ta­voit­ta­mi­ses­sa on vii­vei­tä. Myös ko­ro­na­tes­tauk­ses­sa on ajoit­tain vii­vet­tä ja tes­ti­tu­lok­sen saa­mi­ses­sa voi men­nä yli vuo­ro­kau­si.

Kai­nuun il­maan­tu­vuus on nyt 163,9 / 100 000 / 14 vrk.

So­siaa­lis­ten kon­tak­tien ra­joit­ta­mi­nen ja oh­jei­den nou­dat­ta­mi­nen tär­keää

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus ko­ko Suo­mes­sa on kor­kea. Eri­tyi­ses­ti her­käs­ti le­viä­vän del­ta­muun­nok­sen vuok­si va­ro­toi­met ovat edel­leen tär­kei­tä. Ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den pa­ran­tues­sa yh­teis­kun­nan laa­jat sul­ku­toi­met ei­vät täl­lä het­kel­lä ole to­den­nä­köi­siä. Sen si­jaan tär­keim­mät tor­jun­ta­kei­not ovat kas­vo­mas­kien käyt­tö, lä­hi­kon­tak­tien ra­joit­ta­mi­nen, ko­ro­na­tes­taus se­kä ro­ko­tuk­set.

Vaik­ka va­ka­van sai­ras­tu­mi­sen ris­ki ylei­ses­ti pie­ne­nee ro­ko­tus­ten myö­tä, epi­de­mian hai­tat työ­pai­koil­la tai opis­ke­luis­sa ovat mer­kit­tä­viä ka­ran­tee­ni­mää­rien kas­vaes­sa. ”Ti­lai­suuk­sia ja ta­pah­tu­mia voi edel­leen jär­jes­tää, mi­kä­li ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia ja oh­jei­ta nou­da­te­taan. El­lei voi­da var­mis­taa riit­tä­vää tur­va­vä­liä tai suo­jau­tua kas­vo­mas­kil­la, le­viä­mis­ris­ki kas­vaa. Tar­tun­to­ja on nyt laa­jas­ti eri­lai­sis­sa koh­taa­mi­sis­sa, jo­ten ei-vält­tä­mät­tö­miä kon­tak­te­ja kan­nat­taa vä­hen­tää”, oh­jeis­taa Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Kai­nuus­sa on voi­mas­sa ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä ko­kouk­sia kos­ke­va ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus, kun osal­lis­tu­ja­mää­rä ylit­tää 10 hen­ki­löä si­sä­ti­lois­sa tai 50 hen­ki­löä ul­ko­ti­lois­sa. Mää­rät voi­daan ylit­tää edel­lyt­täen, et­tä asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien se­kä seu­ruei­den on to­sia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi-kon­tak­ti toi­siin­sa nou­dat­taen an­net­tu­ja ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­ta.

”Kiih­ty­nyt tau­ti­ti­lan­ne ai­heut­taa myös mo­nen­lais­ta huol­ta ja mie­li­pa­haa. Esi­mer­kik­si ai­kui­set voi­vat syyl­lis­tää jo­ko it­seään tai mui­ta sai­ras­tu­nei­ta, jos omat lap­set sai­ras­tu­vat. Ra­joi­tus­ten kan­nat­ta­jat ha­luai­si­vat tiu­kem­pia toi­mia ja ko­ro­nak­riit­ti­set le­vit­tä­vät puo­les­taan omaa sa­no­maan­sa. Ym­mär­ret­tä­vää, mut­ta kyl­lä täs­tä­kin sel­vi­tään, kun­han toi­mi­taan oh­jei­den mu­kaan ja muis­te­taan malt­ti myös syyt­tä­vien sor­mien he­ris­te­lys­sä”, jat­kaa Kouk­ka­ri.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia hel­pos­ti Po­pUp-pis­teel­tä Ka­jaa­nis­sa

Ka­jaa­nin Lin­nan­vir­ta-ta­pah­tu­mas­sa voi käy­dä ot­ta­mas­sa en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen ai­kaa va­raa­mat­ta. Ro­ko­tus­paik­ka­na on en­si­hoi­don am­bu­lans­si. Ro­ko­tus­pis­teen löy­tää Ka­jaa­nin Ran­ta­puis­tos­ta en­sia­pu­pis­teen vie­res­tä.

Ro­ko­tus­pis­te on avoin­na per­jan­tai­na 20.8. klo 17–20  ja lauan­tai­na 21.8. klo 12–18. Ro­ko­te on mak­su­ton ja sen saa­mi­sek­si tu­lee osoit­taa hen­ki­löl­li­syy­ten­sä. 12–14-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­sis­sa vaa­di­taan van­hem­man tai huol­ta­jan läs­näo­lo. Ko­ro­na­ro­kot­teen ot­ta­mi­nen on vah­vas­ti suo­si­tel­ta­vaa. Ro­ko­tus pie­nen­tää mer­kit­tä­väs­ti ris­kiä sai­ras­tua tai tar­tut­taa vi­rus­ta edel­leen.

12 vuot­ta täyt­tä­neet saa­vat ko­ro­na­ro­ko­tuk­set hel­pos­ti myös kou­lu­jen ro­ko­tus­pis­teil­lä lä­hi­päi­vien ai­ka­na. Jär­jes­te­lyis­tä on tie­do­tet­tu kou­lu­jen kaut­ta ja li­sä­tie­to­ja saa myös Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta.

 

Li­sä­tie­dot:
Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri 044 797 4668

Kainuun soten 20.8.2021 tiedote

Takaisin uutisiin