Kainuun sote 20.7.: Kolme uutta koronatartuntaa karanteenissa olevilla

Kainuun sote 20.7.: Kolme uutta koronatartuntaa karanteenissa olevilla

Maa­nan­tai­na to­det­tiin kol­me uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa kah­del­la ka­jaa­ni­lai­sel­la ja yh­del­lä sot­ka­mo­lai­sel­la. Kaik­ki oli­vat jo aiem­min mää­rät­ty ka­ran­tee­niin, jo­ten jat­koal­tis­tu­mi­sia näis­tä ei ole syn­ty­nyt.

Aiem­piin al­tis­tu­mi­siin liit­tyen on mää­rät­ty kuu­si uut­ta ka­ran­tee­nia, jois­ta yk­si ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­le ja muut ka­jaa­ni­lai­sil­le.

Ko­ro­nan il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on 70,8 / 100 000 as / 14 vrk. Eris­tyk­ses­sä tai ka­ran­tee­nis­sa ko­ro­na­tar­tun­nan on täl­lä het­kel­lä yh­teen­sä yli 200 kai­nuu­lais­ta. Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä kä­sit­te­lee maa­kun­nan ti­lan­net­ta tä­nään il­ta­päi­väl­lä.

Tar­tun­ta­mää­rien kas­vu ja vi­ruk­sen le­viä­mi­nen kes­kit­tyy nyt eri­tyi­ses­ti 15 - 25 -vuo­tiai­siin. Tä­män vuok­si va­ro­toi­met ovat eri­tyi­sen tar­peel­li­sia nuor­ten kes­kuu­des­sa.

Ko­ro­na­tes­tauk­seen Kai­nuus­sa pää­see täl­lä het­kel­lä pääa­sias­sa sa­man päi­vän ku­lues­sa. Tes­taus on ajan­va­rauk­sel­la se­kä ar­ki­sin kun­tien ter­vey­sa­se­mil­la au­kio­loai­ko­jen mu­kai­ses­ti et­tä päi­vit­täin KAKS; n tes­tia­se­mal­la. Ajan voi va­ra­ta hel­poi­ten Oma­so­te-pal­ve­lus­ta. Li­sä­tie­to­ja so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

Ro­ko­tuk­set jat­ku­vat – nyt myös 12–15 -vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mil­le

Kai­nuus­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat. Pääo­sa näis­tä on te­hos­tei­ta eli toi­sen an­nok­sen ro­ko­tuk­sia. Ai­ko­ja on va­rat­ta­vis­sa myös en­sim­mäi­siin ro­ko­tuk­siin ja nii­tä li­sä­tään elo­kuun ai­ka­na.

Ha­luk­kuus ot­taa ko­ro­na­ro­ko­te on Kai­nuus­sa hy­väl­lä ta­sol­la. Va­rat­tu­ja ai­ko­ja pe­ruu­te­taan jon­kin ver­ran, mut­ta mää­rä on ver­rat­tain pie­ni. Toi­nen an­nos nos­taa suo­ja­te­hoa erit­täin mer­kit­tä­väs­ti, jo­ten ro­ko­te on tär­keä ot­taa tar­jo­tul­la ajal­la.

Kai­nuus­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat nyt avoin­na myös 12 - 15 -vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mil­le. Ris­ki­ryh­mät ovat sa­mat kuin aiem­min ai­kui­sil­le. Alai­käis­ten ajan­va­raus ta­pah­tuu pu­he­li­mit­se (044 709 37 88). Li­sä­tie­to­ja asias­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set.

Muis­ta

  • Säi­ly­tä tur­va­vä­li tai käy­tä kas­vo­mas­kia kai­kis­sa ko­din ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa
  • Jos sai­ras­tut tai al­tis­tut, vel­vol­li­suu­te­si on aut­taa vi­ra­no­mai­sia an­ta­mal­la tie­to­ja jäl­ji­tys­tä var­ten
  • Eris­tys tai ka­ran­tee­ni ei ole va­paaeh­toi­nen, vaan lail­la sää­det­ty va­ro­toi­mi, jo­ta tu­lee eh­dot­to­mas­ti nou­dat­taa
  • Ot­ta­mal­la ko­ro­na­ro­kot­teen omal­la vuo­rol­la­si suo­jaat it­se­si ja lä­hei­se­si mah­dol­li­ses­ti va­ka­val­ta sai­ras­tu­mi­sel­ta.
  • Ko­ro­na­tes­taus ajan­va­rauk­sel­la KAKS:ssa päi­vit­täin (en­si­si­jai­ses­ti Oma­so­ten kaut­ta tai 040 165 0020), kun­tien ter­vey­sa­se­mil­la au­kio­loai­ko­jen mu­kaan

 

Li­sä­tie­dot: vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 487

Takaisin uutisiin