Kainuun sote 20.12.: Koronarokotusten nopeuttaminen on valmisteilla

Kainuun sote 20.12.: Koronarokotusten nopeuttaminen on valmisteilla

Per­jan­tai-il­ta­na an­ne­tun uu­den suo­si­tuk­sen mu­kais­ta ko­ro­na­ro­ko­tus­ten no­peut­ta­mis­ta on kii­reel­li­ses­ti val­mis­tel­tu myös Kai­nuus­sa. Muu­tok­sis­ta tie­do­te­taan mah­dol­li­sim­man pian jär­jes­te­lyi­den yk­si­tyis­koh­tien sel­vit­tyä. Tois­tai­sek­si ro­ko­tuk­set jat­ku­vat aiem­pien oh­jei­den mu­kai­ses­ti.

THL:n uu­sin suo­si­tus kol­man­sis­ta ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta on nyt kai­kil­le 60 vuot­ta täyt­tä­neil­le se­kä muil­le aiem­min mää­ri­tel­lyil­le ris­ki­ryh­mil­le, kun toi­ses­ta ro­ko­tuk­ses­ta on ku­lu­nut 3–4 kuu­kaut­ta. Niil­le al­le 60-vuo­tiail­le, jot­ka ei­vät kuu­lu ris­ki­ryh­miin, kol­mat­ta ro­ko­tean­nos­ta voi­daan tar­jo­ta 4–6 kuu­kau­den ku­lut­tua toi­ses­ta an­nok­ses­ta.

Eri­tyi­ses­ti Ka­jaa­niin, jos­sa väes­tö­mää­rä on suu­rin, tar­vi­taan se­kä li­sää ti­lo­ja et­tä ro­kot­ta­jia to­teut­ta­maan muu­tet­tu­ja ro­ko­tus­jär­jes­te­lyi­tä. Kou­lu­jen lo­ma-ajan al­kaes­sa Ka­jaa­nin Ly­seoon ol­laan val­mis­te­le­mas­sa uut­ta ro­ko­tus­pis­tet­tä. ”Suu­ri apu ro­ko­tus­ten jär­jes­te­lyis­sä meil­le on se­kä Osuus­kaup­pa Maa­kun­nan et­tä Ka­jaa­nin kau­pun­gin osoit­ta­ma tu­ki ja jous­ta­vuus, jos­ta olem­me kii­tol­li­sia. Apu on to­del­la tar­peen”, kiit­tää pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen.

No­peas­ti muut­tu­vat val­ta­kun­nal­li­set oh­jeet ja suo­si­tuk­set ai­heut­ta­vat kan­sa­lai­sis­sa häm­men­nys­tä. Ko­ro­nan li­säk­si on myös muut pal­ve­lut pys­tyt­tä­vä hoi­ta­maan, jo­ten muu­tok­set ot­ta­vat ai­kaa. ”Ro­ko­tus­hen­ki­lös­tö on kui­ten­kin vää­rä osoi­te asiat­to­mal­le käy­tök­sel­le. Olem­me jou­tu­neet li­sää­mään tur­val­li­suus­toi­mia, sil­lä agg­res­sii­vi­suus hen­ki­lö­kun­taa koh­taan on li­sään­ty­nyt. Ro­ko­tus­ha­luk­kuus on myön­teis­tä, mut­ta malt­ti täy­tyy säi­lyt­tää”, muis­tut­taa Käs­mä-Ron­kai­nen.

Las­ten ris­ki­ryh­mien ko­ro­na­ro­ko­tuk­set al­ka­vat

Myös 5–11 -vuo­tiai­den ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien las­ten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set aloi­te­taan THL:n suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti. Ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­la lap­sil­la on pääa­sias­sa har­vi­nai­sem­pia sai­rauk­sia tai ti­lo­ja. Tar­kem­mat tie­dot ja huol­ta­jien suos­tu­mus­lo­mak­keen saa Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo

Ro­ko­tuk­sia to­teu­te­taan Kai­nuus­sa re­surs­sien mu­kaan. Ajan­va­raus käyn­nis­tyy huo­men­na. Ro­ko­tu­sa­jan­koh­dis­ta tie­do­te­taan so­ten verk­ko­si­vuil­la, so­me­ka­na­vis­sa se­kä leh­ti-il­moi­tuk­sil­la. En­sim­mäi­set al­le 11-vuo­tiai­den ro­ko­tuk­set ovat

  • Ka­jaa­nin Kau­ka­met­sän ro­ko­tus­pis­teel­lä ke 22.12. ja 29.12 (ajan­va­rauk­sel­la)
  • Pal­ta­mon neu­vo­las­sa ajan­va­rauk­sel­la to 30.12. (ajan­va­rauk­sel­la)
  • Ris­ti­jär­ven neu­vo­lan pal­ve­lu­kes­kuk­ses­sa ti 4.1.2022.

Alai­käi­nen voi it­se päät­tää ro­kot­ta­mi­ses­ta, jos ro­kot­teen an­ta­va ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­nen ar­vioi, et­tä lap­si tai nuo­ri ikän­sä ja ke­hi­tys­ta­son­sa pe­rus­teel­la ky­ke­nee päät­tä­mään ro­ko­tuk­ses­taan. Lap­sen it­se­mää­rää­mi­soi­keu­del­le ei ole lais­sa ikä­ra­jaa, vaan asia ar­vioi­daan ta­paus­koh­tai­ses­ti. Jos alai­käi­nen ei ky­ke­ne it­se päät­tä­mään ro­ko­tuk­ses­taan tai hän ei ha­lua it­se päät­tää asias­ta, ko­ro­na­ro­kot­teen an­ta­mi­seen tar­vi­taan mo­lem­pien huol­ta­jien al­le­kir­joit­ta­ma suos­tu­mus. Huol­ta­jia suo­si­tel­laan täyt­tä­mään suos­tu­mus­lo­ma­ke en­nen ro­ko­tus­pis­teel­le saa­pu­mis­ta.

Al­le 11-vuo­tiail­le ro­kot­tee­na käy­te­tään eri­tyi­ses­ti lap­sil­le suun­ni­tel­tua pie­nem­män an­nok­sen si­säl­tä­vää Pfi­zer-Bion­tec­hin Co­mir­na­ty -val­mis­tet­ta. Suo­mes­sa pie­nem­mil­le lap­sil­le suo­si­tel­laan kah­ta ro­ko­tet­ta 6 – 12 vii­kon an­nos­vä­lil­lä.

Sun­nun­tai­na kol­me tar­tun­taa

Sunnuntaina Kai­nuus­sa to­det­tiin kol­me uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta kak­si Ka­jaa­nis­sa ja yk­si Ris­ti­jär­vel­lä.

Top­pi­lan hoi­to­ko­dis­sa Ka­jaa­nis­sa tes­ta­taan va­ro­toi­me­na mah­dol­li­sen al­tis­tuk­sen vuok­si osa asuk­kais­ta ja hen­ki­lö­kun­nas­ta. Myös Ris­ti­jär­vel­lä si­jait­se­vas­sa On­nen­tu­pa-hoi­to­ko­dis­sa on va­ro­toi­me­na tes­tat­tu asuk­kai­ta. Po­si­tii­vi­sia tu­lok­sia ei ole to­det­tu.

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

Kainuun soten 20.12.2021 tiedote

Takaisin uutisiin