Kainuun sote 2.8.: Sunnuntaina 3 uutta koronatartuntaa Kainuussa

Kainuun sote 2.8.: Sunnuntaina 3 uutta koronatartuntaa Kainuussa

Sun­nun­tai­na Kai­nuus­sa on to­det­tu 3 ko­ro­na­tar­tun­taa. Tar­tun­nan saa­neis­ta yh­den ko­ti­paik­ka on Ou­lu, muut kai­nuu­lai­sia. Ka­ran­tee­niin on ase­tet­tu 10 hen­ki­löä, jois­ta 1 on al­tis­tu­nut ete­lä-suo­mes­sa ja 3 ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ta.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on nyt 104,2  (per 100 000 as / 14 vrk).

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä po­si­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen ta­pauk­ses­sa hen­ki­lö ase­te­taan eris­tyk­seen ja al­tis­tu­neet ka­ran­tee­niin, ei­vät­kä nä­mä mää­räyk­set ole va­paaeh­toi­sia.

Ro­ko­tu­sai­ko­ja hy­vin saa­ta­vil­la

Kai­nuus­sa on nyt li­sät­ty Oma­so­ten ajan­va­rauk­seen mah­dol­li­suus va­ra­ta 16 – 17-vuo­tiail­le se­kä 12 – 15 -vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le ro­ko­teai­ka ne­tin kaut­ta Ka­jaa­niin, Sot­ka­moon ja Kuh­moon.  Suo­mes­sa ro­kot­tei­ta an­ne­taan täl­lä het­kel­lä kai­kil­le 16 vuot­ta täyt­tä­neil­le se­kä 12 vuot­ta täyt­tä­nei­den ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le. Ro­ko­teai­ko­ja on nyt saa­ta­vil­la ja eri­tyi­ses­ti nuo­ret ovat­kin va­ran­neet hy­vin ro­ko­tuk­sia.

Kai­nuun so­te ke­hot­taa va­raa­maan ro­ko­tu­sa­jan en­si­si­jai­ses­ti Oma­so­ten kaut­ta.

Ky­sy­myk­siä ko­ro­na­ti­lan­tees­ta?

No­peas­ti hei­ken­ty­nyt epi­de­mia­ti­lan­ne he­rät­tää mo­nen­lai­sia ky­sy­myk­siä ja tun­tei­ta se­kä epä­tie­toi­suut­ta. Vas­tauk­sia kun­ta­lais­ten usein esi­tet­tyi­hin ky­sy­myk­siin on koot­tu verk­ko­si­vuil­le so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

 

Kainuun soten 2.8.2021 tiedote

Takaisin uutisiin